DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.4(20).91417

АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS

В. А. Иваница, А. Е. Бухтияров, Г. В. Лисютин, А. Н. Захария, Т. В. Гудзенко

Анотація


Вивчена здатність чотирьох штаìів бактерій роду Pseudomonas нагромаджувати з розчину мідь, кадìій, цинк і свинець. Показано, що бактерії досліджуваних штамів псевдомонад вилучають з розчину від 7,4 до 64,5% міді, від 8,0 до 25,0% кадмію, від 23,6 до 45,5% цинку, від 51,1 до 83,8% свинцю. Найбільшою здатністю до акуìуляції важких металів характеризувалися бактерії штаму Pseudomonas maltophilia ОНÓ 329, які вилучають з розчину 64,5% міді, 25,0% кадмію, 45,5% цинку, 83,8% свинцю. Вони накопичують мідь, цинк і свинець більше інших досліджених штамів на грам сухої біомаси. Із досліджених металів бактеріальні клітини краще акумулюють свинець (від 140,0 до 182,4 мг/г сухої ваги біомаси), гірше – цинк (від 17,5 до 33,3 мг/г сухої ваги біомаси).


Ключові слова


гетеротрофні бактерії; Сu; Cd; Zn; Pb; акумуляція

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Заєць І.Є., Вознюк Т.М., Ковальчук М.В., Крамаров С.М., Козировська Н.О. Активність консорціуму бактерій в агроценозах сої на забруднених важкими металами чорноземних територіях Придніпров'я // Наука та інновації. – 2007. – Т. 3. – № 6. –  С. 26–37.

Иваница В.А., Бухтияров А.Е., Захария А.Н. Aккумуляция кадмия морскими бактериями // Вісник Одеського національного  університету. – 2002. – Т. 7. – № 1. – С. 200–204.

Иваниця В.О., Васильєва Н.Ю., Лісютін Г.В., Бухтіяров A.Є., Гудзенко Т.В. Токсична і мутагена активність забруднення акваторії острова Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – № 2. – С. 36–42.

Сафронова Н.С., Веницианов Е.В., Ершова Е.Ю. Коìплекс аналитических методов для определения содержания и форм существования тяжелых металлов в природных водных объектах // Водные ресурсы. – 1997. – Т. 24. – № 4. – С. 477–485.  

Справочник биохимика: Пер. с англ. / Досон Р., Элиот Д., Элиот У., Джонс К. – М.: Мир, 1991. – 358 с.

Dash H.R., Mangwani N., Chakraborty J., Kumari S., Das S. Marine bacteria: potential candidates for enhanced bioremediation // Appl. Microbiol. and Biotechnol. – 2013. – V. 97. – №2. – P. 561–571.

Kapoor A., Viraraghavan T. Fungal biosorption an alternative treatment option for heavy metal bearing wastewater: a review // Bioresource Technolology. – 1995. – V. 53. – № 3. – P. 195–206.

McEldowney S. Effect of cadmium and zinc on attachment and detachment interactions of Pseudomonas fluorescens H2 with glass // Appl. and Environ. Microbiol. – 1994. – V. 60. – № 8. – P. 2759–2765.

Tchounwou P.B., Yedjou C.G., Patlolla A.K., Sutton D.J. Heavy metal toxicity and the environment // EXS. – 2012. – V. 101. – P. 133–164.

Wang J., Chen C. Biosorbents for heavy metals removal and their future // Biotechnology Advances. – 2009. – V. 27. – № 2. – P. 195– 226.

Vijayaraghavan K., Yeoung-Sang Y. Bacterial biosorbents and biosorption // Biotechnology Advances. – 2008. – V. 26. – № 3. – P. 266–291. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663