DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.4(16).93560

СКЛАД МIКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ФIТОЦЕНОЗIВ РIЗНОГО ТИПУ

I. М. Малиновська

Анотація


Досліджували склад м ікробних угрупувань коренево ї зони валіськокострицевого, наземнокуничникового і конюшинного фітоценозів багаторічного перелогу. Встановлено, що коренева зона конюшини характеризується найбільшою чисельністю мікроорганізмів з максимальною фізіолого-біохімічною активністю, уповільненням процесів мінералізації сполук азоту, деструкції органічної речовини і гумусу, мінімальним накопиченням фітотоксинів порівняно із іншими фітоценозами.

Ключові слова


мікробіоценоз; фітоценоз; сірий лісовий ґрунт; переліг; еколого-трофічні групи; мінералізація; гумус; токсичність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азарова Т.С. Корневые выделения злаковых и бобовых культур и их влияние на состав модельного микробиоценоза ризосферы / Автореф. дис....канд. биол. наук: 03.00.07 // ВНИИСХМ. – Ленінград, 1986. – 18 с.

Steer J., Harris J.A. Shifts in the microbial community in rhizosphere and non-rhizosphere soils during the growth of Agrostis stolonifera // Soil Biology&Biochemistry. – 2000. – v. 32. – P. 869–878.

Самцевич С.А. Корневые выделения растений и их значение // Микробиологические процессы в почвах и урожайность сельскохозяйственных культур. – Вильнюс, 1986. – С. 301–303.

Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. – М.: Дрофа. – 2004. – 256 с.

Мишустин Е.Н, Рунов Е.В.. Успехи разработки принципов микробиологического диагностирования состояния почв // Успехи современной биологии. – М.: АН СССР, 1957. – Т. 44. – С. 256–267.

Никитин Д.И., Никитина В.С. Процессы самоочищения окружающей среды и паразиты растений . – М.: Наука. – 1978. – 205 с.

Демкина Т.С, Золотарева Б.Н. Микробиологические процессы в почвах при различных уровнях интенсификации земледелия // Микробиологические процессы в почвах и урожайность сельскохозяйственных культур. – Вильнюс. – 1986. – С. 101–103.

Кожевин П.А., Кожевина Л.С., Болотина И.Н. Определение состояния бактерий в почве // Доклады АН СССР. – 1987. – Т. 297., № 5. – С. 183–214.

Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метаболитов / Под ред. Н.А. Красильникова. – М.:МГУ. – 1966. – 162 с.

Малиновська I.М. Вплив типу фітоценозу на спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у грунті багаторічного перелогу // Вісник Прикарпатського націон. унів-ту. Сер.Біологія. – 2008. – Вип. 11. – С. 68–75.

Малиновська I.М., Шумська Г.I. Вплив типу рослинного угруповання на стан мікробіоценозу дворічного перелогу// Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань. – 2009. – Вип. 72. – С. 169–175.

Малиновська I.М. Стан мікробіоценозу ризосфери сої за комплексного оброблення насіння фосфатмобілізуючими мікроорганізмами і Bradyrhizobium japonicum 71Т // Агроекологічний журнал. – 2007. – № 3. – С. 79–83.

Малиновська I.М., Боговін А.В., Пташнік М.М. Формування мікробіоценозів грунту за різних способів відтворення рослинних угруповань/ // Землеробство . – К.: ВД ЕКМО. – 2009. – Вип. 81. – С. 105–118.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663