Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(26) (2014) БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ─ ПРЕДСТАВНИКІВ РЕЗИДЕНТНОЇ МІКРОБІОТИ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ Анотація   PDF
О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 1(25) (2014) БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПРИРОДНИХ ҐРУНТІВ ТА ТЕХНОЗЕМІВ КРИВОРІЖЖЯ Анотація   PDF
О. В. Сищикова
 
№ 3(35) (2016) БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОГО ҐРУНТУ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В АСОЦІАЦІЇ З БАКТЕРІЯМИ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM Т79, МОДИФІКОВАНИМИ N-АЦЕТИЛ-D-ГЛЮКОЗАМІНОМ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Кириченко
 
№ 1(5) (2009) БІОПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ - ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІІ. МІКРОБНІ БІОПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ Анотація   PDF
Є. В. Кузьмінський, П. I. Гвоздяк, Н. Б. Голуб
 
№ 1(37) (2017) БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ МІКРОБІОМУ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРОБНИМ ПРЕПАРАТОМ ЕКОВІТАЛ Анотація   PDF (Русский)
Г. О. Іутинська, Л. В. Титова, О. Г. Пінаєв, Є. Є. Андронов, С. В. Вознюк
 
№ 1(29) (2015) БІОСИНТЕЗ АУКСИНІВ ГРУНТОВИМИ СТРЕПТОМІЦЕТАМИ – АНТАГОНІСТАМИ ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ І НЕМАТОД Анотація   PDF
Л. О. Білявська
 
№ 2(26) (2014) БІОСИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ONU 301 ЗА ПРИСУТНОСТІ ЕКЗОГЕННОГО СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(2) (2008) БІФІДОБАКТЕРІЇ I IX БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко
 
№ 3(15) (2011) БАКТЕРIАЛЬНI СИНТЕТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ Анотація   PDF
Б. М. Галкін, В. О. Iваниця, М. Б. Галкін
 
№ 4(12) (2010) БАКТЕРIАЛЬНI ЦИТОХРОМИ Р-450: II. СТРУКТУРА I ФУНКЦIЇ Анотація   PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. О. Iваниця
 
№ 1(21) (2013) БАКТЕРIОФАГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БАКТЕРIАЛЬНI БIОПЛIВКИ Анотація   PDF
Є. С. Воробєй, О. С. Воронкова, I. В. Маліновська, А. I. Вінніков
 
№ 4(8) (2009) БАКТЕРIОЦИНОГЕННА АКТИВНIСТЬ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS І PANTOEAЕ АGGLOMERANS, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИН ВИНОГРАДУ Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Ліманська, В. О. Iваниця, Ж. Ю. Сергеєва, Ф. I. Товкач
 
№ 2(14) (2011) БАКТЕРІЇ-ДЕСТРУКТОРИ МОРТМАСИ CLADOPHORA SIWASСHENSIS У РАПІ АМФІБІАЛЬНИХ ДІЛЯНОК АРАБАТСЬКОЇ СТРІЛКИ ТА БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ Анотація   PDF
А. М. Солоненко
 
№ 3(39) (2017) БАКТЕРІАЛЬНА ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЛЯ Анотація   PDF (Русский)
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва
 
№ 3(35) (2016) БАКТЕРІАЛЬНЕ ВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ З ВІДХОДІВ ФЛОТАЦІЙНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ ЗА УЧАСТЮ ТІОСУЛЬФАТУ , ДВОХ- І ТРИВАЛЕНТНОГО ЗАЛІЗА Анотація   PDF (Русский)
Т. В. Васильєва, І. А. Блайда, Л. І. Слюсаренко, Н. Ю. Васильєва, В. Ф. Хитрич
 
№ 2(38) (2017) БАКТЕРІОЦИНИ ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНИХ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
М. В. Штеніков, В. О. Іваниця
 
№ 3(7) (2009) ВІДМІННОСТІ ЛОКАЛЬНИХ ПОПУЛЯЦІЙ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. TRIFOLII: З'ВЯЗОК МІЖ ГЕНЕТИЧИМИ І ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Анотація   PDF (English)
Е. Вільбо, M. Марек-Козачук, A. Мазур, A. Кубік-Комар, A. Скорупська
 
№ 4(20) (2012) ВІРУСИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО У АГРОЦЕНОЗАХ УКРАЇНИ ТА НАСІННЄВОМУ М Анотація   PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. О. Шамрайчук, А. С. Бисов, В. П. Поліщук
 
№ 3(31) (2015) ВІРУСИ ТА ВІРУСНІ ХВОРОБИ ВИНОГРАДУ (VITIS SP.) Анотація   PDF
І. Д. Жунько, Н. В. Ліманська, Б. Н. Мілкус, В. О. Іваниця
 
№ 4(36) (2016) ВЕРТИКАЛЬНА ТРАНСМІСІЯ ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Н. О. Бабій
 
№ 1(9) (2010) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА УТВОРЕННЯ ГЛІКОГЕНУ В КЛІТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLA Анотація   PDF
О. В. Левицька, М. Б. Горішний, С. П. Гудзь
 
№ 4(16) (2011) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛIТИЧНОЇ, ЦЕЛЮЛОЗОЛIТИЧНОЇ ТА АНТАГОНIСТИЧНОЇ АКТИВНОСТI БАЦИЛ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 3(4) (2008) ВИВЧЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШТАМIВ ЗБУДНИКIВ БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, А. М. Венгер, Є. Шуай, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) ВИВЧЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНОЇ ДІЇ ФТОРВМІСНИХ СПОЛУК НУКЛЕОЗИДНОЇ ТА НЕНУКЛЕОЗИДНОЇ ПРИРОДИ Анотація   PDF (English)
Ю. Б. Паньківська, Л. О. Білявська, О. Ю. Повниця, С. Д. Загородня
 
№ 2(22) (2013) ВИВЧЕННЯ БIОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛIВКОУТВОРЮВАЛЬНИХ I НЕПЛIВКОУТВОРЮВАЛЬНИХ ШТАМIВ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. I. Сідашенко, О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, А. I. Вінніков
 
№ 2(6) (2009) ВИВЧЕННЯ БIОРIЗНОМАНIТТЯ КОМПЛЕКСУ ПРОКАРIОТНИХ МIКРООРГАНIЗМIВ ПIДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ Анотація   PDF (Русский)
В. А. Думова, М. В. Патика, Ю. В. Круглов, В. П. Патика
 
№ 1(17) (2012) ВИВЧЕННЯ ДIЇ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РIДИНИ СТРЕПТОМIЦЕТА НА НАКОПИЧЕННЯ БIОМАСИ PLEUROTUS OSTREATUS Анотація   PDF (Русский)
Е. Н. Алексеенко, И. В. Жерносекова, А. И. Винников
 
№ 4(32) (2015) ВИВЧЕННЯ КРІОУШКОДЖЕНЬ ВІЛЬНИХ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИХ В ГЕЛІАЛЬГІНАТУ НАТРІЮ КЛІТИН ДРІЖДЖІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF (Русский)
В. Л. Пономарьова, І. П. Висеканцев, О. С. Онасенко, П. М. Зубов
 
№ 4(12) (2010) ВИДIЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ЕНДОФIТНИХ БАКТЕРIЙ IЗ РОСЛИН БАМБУКА (PHYLLOSTACHYS I FARGESIA) Анотація   PDF (Русский)
О. В. Мошинець, Ж. Бруне, С. Ю. Римар, I. В. Косаківська, Г. Потерс
 
№ 1(33) (2016) ВИДІЛЕННЯ α-ГАЛАКТОЗИДАЗИ З BIFIDOBACTERIUM LONGUM ЛМ-6 ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП КАТАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ ФЕРМЕНТУ Анотація   PDF
А. П. Петросьянц
 
№ 1(25) (2014) ВИДАЛЕННЯ БРОМІДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS ЗА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГЛИНИСТИМ МІНЕРАЛОМ ТА ХІТОЗАНОМ Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, І. В. Пузирьова, В. О. Іваниця
 
№ 1(17) (2012) ВИДАЛЕННЯ ФЕНОЛУ З МОРСЬКОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІЛЬНОЇ І ІММОБІЛІЗОВАНОЇ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS Анотація   PDF
I. I. Романовська, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов
 
№ 1(2) (2008) ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ ТА НАГРОМАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОЇ СІРКИ В КЛІТИНАХ THIOCYSTIS SP. YA 2006 Анотація   PDF
Ю. О. Павлова, С. П. Гудзь
 
№ 3(31) (2015) ВИКОРИСТАННЯ МУТАНТНИМ ШТАМОМ CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM ЛІГНОЦЕЛЮЛОЗНОЇ СИРОВИНИ ЯК СУБСТРАТА Анотація   PDF
О. О. Тігунова, С. М. Шульга
 
№ 2(18) (2012) ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК НIТРОГЕНУ БАКТЕРIЯМИ ЦИКЛУ СУЛЬФУРУ ОЗЕРА ЯВОРIВСЬК Анотація   PDF
О. М. Мороз, I. Б. Русин
 
№ 3(39) (2017) ВИЛУЧЕННЯ CU (II) З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ІМОБІЛІЗОВАНИМИ КЛІТИНАМИ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп
 
№ 2(14) (2011) ВИЛУЧЕННЯ ГЕРМАНIЮ З ВIДХОДIВ СВИНЦЕВО- ЦИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТIОНОВИМИ БАКТЕРIЯМИ Анотація   PDF
I. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. I. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. О. Iваниця
 
№ 4(20) (2012) ВИЛУЧЕННЯ МІДІ (II) ТА НІКЕЛЮ (II) IЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЮ, ХІТОЗАНОМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМИ Б Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, О. М. Захарія, Г. В. Лісютин, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 3(19) (2012) ВИЛУЧЕННЯ РIДКIСНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ УГРУПОВАННЯМИ МIКРООРГАНIЗМIВ ЗОЛИ ВIД СПАЛЮВАННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОГО ВУГIЛЛЯ Анотація   PDF (Русский)
И. В. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. А. Иваница
 
№ 1(5) (2009) ВИРУСНI ЗАХВОРЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (Русский)
I. I. Гуляєва, Г. О. Снігур, В. П. Поліщук, Б. Н. Мілкус
 
№ 1(9) (2010) ВИЩІ МОРСЬКІ ГРИБИ ПЕЛАГІАЛІ АВАНДЕЛЬТИ РІКИ ДУНАЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Копитіна, І. В. Тарасюк
 
№ 1(21) (2013) ВИЯВЛЕННЯ IЗОЛЯТIВ ВIРУСУ ШАРКИ СЛИВИ В НАСАДЖЕННЯХ СХIДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Н. В. Тряпіцина, К. М. Удовиченко, С. О. Васюта, Т. В. Медведєва, В. В. Ярушников, В. М. Удовиченко
 
№ 2(30) (2015) ВИЯВЛЕННЯ ГЕНІВ ПЛАНТАРИЦИНІВ У ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM – АНТАГОНІСТІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (English)
Н. В. Ліманська, Д. О. Бабенко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 2(14) (2011) ВИЯВЛЕННЯ ШТАМIВ RHIZOBIUM VITIS I R. RADIOBACTER МЕТОДОМ ПЛР З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАЙМЕРIВ ДО РIЗНИХ ПОСЛIДОВНОСТЕЙ ГЕНОМУ Анотація   PDF
Н. В. Ліманська, С. А. Сєрков, Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Iваниця
 
№ 1(13) (2011) ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛАЗ, ПРОДУКОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ РОДА BACILLUS Анотація   PDF
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, І. А. Хархота
 
№ 3(23) (2013) ВМIСТ МЕЛАНIНIВ У БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ ПОРЯДКIВ POLYPORALES ТА AGARICALES Анотація   PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов
 
№ 4(12) (2010) ВМІСТ ПРО- И ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ В ОРГАНІЗМІ МИШЕЙ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТУ БАКТЕРІОФАГА STAPHYLOCOCCUS AUREUS Анотація   PDF (Русский)
Т. О. Філіпова, В. О. Iваниця, Б. М. Галкін, Н. С. Водзінська, М. Б. Галкін, О. Ю. Зінченко, I. О. Малярчик, А. О. Нікітін, М. Ю. Русакова
 
№ 4(20) (2012) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 ТА АВТОЛIЗАТУ БАКТЕРIЙ ERWINIA CAROTOVORA ZM1 НА IНФЕКЦIЙНIСТЬ ЗБУДНИКIВ М’ЯКОЇ ГНИЛI Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, К. Д. Крилова, Н. В. Ліманська, Н. Ю. Васильєва, Ф. І. Товкач, В. О. Іваниця
 
№ 1(25) (2014) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНИХ RHIZOBIUM RADIOBACTER Анотація   PDF (English)
Н. В. Ліманська, Н. В. Коротаєва, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця
 
№ 2(22) (2013) ВПЛИВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ОНУ 87 У СУМIШI З АВТОЛIЗАТОМ ЕРВIНIЙ НА УТВОРЕННЯ ПУХЛИН , СПРИЧИНЕНЕ RHIZOBIUM RADIOBACTER C58 Анотація   PDF (English)
Н. В. Коротаєва, Т. В. Кондратюк, О. В. Басюл, К. Д. Крилова, Г. В. Ямборко, В. О. Iваниця, Н. В. Ліманська
 
51 - 100 з 391 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>