Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(4) (2008) ВПЛИВ СІРКОВОДНЮ НА SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF
А. А. Галушка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 4(8) (2009) ВПЛИВ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФIРИНIВ НА ЧУТЛИВIСТЬ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ДО АНТИБIОТИКIВ Анотація   PDF
О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Iшков
 
№ 3(15) (2011) ВПЛИВ СУХОГО ФЕРМЕНТАТИВНОГО ЛIЗАТУ DEL-IMMUNE V® НА ПРОДУКЦIЮ ЦИТОКИНIВ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МОДЕЛЯХ Анотація   PDF (English)
В. С. Підгорський, Л. М. Шинкаренко-Сишел, Н. О. Тимошок, А. В. Чейпеш, М. Я. Співак
 
№ 1(9) (2010) ВПЛИВ ТIЛОРОНУ НА ВМIСТ ОСНОВНИХ ПОПУЛЯЦIЙ ТА СУБПОПУЛЯЦIЙ ЛIМФОЦИТIВ У МИШЕЙ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГIЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМIЄЛIТОМ Анотація   PDF
Т. Ю. Степанова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін
 
№ 4(40) (2017) ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕСИ БІОВИЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛІВ І ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЛЯ Анотація   PDF (Русский)
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, К. І. Семенов
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕГІДРОГЕНАЗНУ АКТИВНІСТЬ BACILLUS SUBTILIS ІМВ В-7023 Анотація   PDF
І. О. Герасименко, І. К. Курдиш
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ФТОРХІНОЛОНІВ НА БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. І. Сідашенко, Т. М. Шевченко, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН НА МІКРОБІОТУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація   PDF
I. В. Страшнова, З. Є. Захарієва, Ю. Ю. Дуденко, А. О. Данилова, В. О. Iваниця
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ АМОНІЮ НА РІСТ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, І. М. Курмакова, О. С. Бондар, О. П. Третяк
 
№ 4(8) (2009) ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш
 
№ 4(36) (2016) ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 ЗА ВНЕСЕННЯ ФЕРУМ (ІІІ) ЦИТРАТУ, ФУКСИНУ І МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО Анотація   PDF (English)
О. М. Василів, О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, Я. П. Ференсович
 
№ 2(18) (2012) ГЕТЕРОЛОГІЧНА ЕКСПРЕСІЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ЦИТОХРОМУ Р450 2Е1 МИШІ В ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Заец, В. О. Китам, В. В. Рущак, О. В. Максимчук, Н. А. Чащин
 
№ 3(7) (2009) ГРИБИ У МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев, Н. I. Копитіна
 
№ 4(16) (2011) ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ ЗАБОЛОТНИЙ. ЖИТТЯ В НАУЦІ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. Г. Юргелайтіс, Т. В. Бурлака
 
№ 2(38) (2017) ДЕНІТРИФІКАЦІЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБІОТИЧНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(39) (2017) ДЕТЕКТУВАННЯ БІОСУРФАКТАНТІВ НА ПОВЕРХНІ НАНОПОРИСТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF (Русский)
І. П. Конуп, Т. В. Гудзенко, Л. А. Конуп, О. В. Волювач
 
№ 3(31) (2015) ДЕТЕКЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ ДО ВПГ-1 ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО БІОСЕНСОРА Анотація   PDF
Т. В. Затовська, Н. В. Нестерова, Г. В. Баранова, С. Л. Рибалко, С. Д. Загородня
 
№ 1(17) (2012) ДЕЯКI ЗАКОНОМIРНОСТI СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ АС-5017 НА СУМIШI РОСТОВИХ СУБСТРАТIВ Анотація   PDF
М. О. Шулякова, Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ PENICILLIUM COMMUNE 266 Анотація   PDF
О. М. Рзаева, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ Анотація   PDF
О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМIКА СИНТЕЗУ ЦЕЛЮЛАЗ ВИЩИМИ ДЕРЕВОРУЙНIВНИМИ БАЗИДIАЛЬНИМИ ГРИБАМИ Анотація   PDF
К. Г. Древаль, К. В. Кузнецова, А. В. Юдіна, М. I. Бойко
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш
 
№ 3(23) (2013) ДИСИМІЛЯЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТІВ РІЗНИМИ ШТАМАМИ DESULFOVIBRIO SP. КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ Анотація   PDF (English)
I. В. Кушкевич
 
№ 1(1) (2007) ДОВГОТРИВАЛЕ ПРИКРІПЛЕННЯ МІКСОБАКТЕРІЙ MYXOCOCCUS XANTHUS Анотація   PDF (English)
О. Л. Рaxiмова, В. О. Іваниця, Ш. Мак Елдовней
 
№ 1(9) (2010) ДОСЛIДЖЕННЯ ТЕРМОІНАКТИВАЦІЇ α -ГАЛОКТОЗИДАЗИ CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець
 
№ 1(13) (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO РИСУ (ORYZA SATIVA L.) Анотація   PDF (Русский)
I. С. Замбріборщ
 
№ 1(25) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНО Ї АКТИВНОСТІ НОВИХ ФТОРОВ МІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Білявська, О. Ю. Повниця, Ю. Г. Шермолович, Г. П. Гудзь, Н. В. Нестерова
 
№ 4(20) (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ ЛІЗОЦИМУ МЕТОДОМ QSАR АНАЛІЗ Анотація   PDF
C. С. Декіна, А. М. Овсепян, А. Г. Артеменко, І. І. Романовська, В. Є. Кузьмін
 
№ 2(30) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ АНТАГОНІСТИЧНОЇ ДІЇ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ЩОДО УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева, О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, Л. Т. Олещенко
 
№ 4(28) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЙХОЄВИХ КИСЛОТ ПРОБІОТИЧНИХ ШТАМІВ ЛАКТОБАЦИЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ Анотація   PDF (English)
О. П. Лівінська, O. M. Василенко, T. В. Томила, I. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко
 
№ 1(17) (2012) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗОБIАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, МОДИФІКОВАНИХ ГОМОЛОГІЧНИМ ЛЕКТИН Анотація   PDF (Русский)
Д. М. Сытников
 
№ 2(14) (2011) ЕКСПРЕСИВНIСТЬ IЗОФОРМ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ РIЗНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Л. Ф. Дьяченко, Н. С. Бобрешова, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(35) (2016) ЕЛЕКТРОУТРИМУВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗЛАГОДЖЕНОЇ РОБОТИ ЕНЗИМІВ НА МЕМБРАНАХ ЖИВИХ КЛІТИН Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк
 
№ 2(18) (2012) ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНI СПЕКТРИ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗАЛЕЖНО ВIД УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ТА СУБСТРАТУ ДЛЯ ВИРОЩУВ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Ю. Ю. Дуденко, Н. С. Бобрешова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 2(38) (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ ВОДОРОСТЕЙ В МІКРОКЛОНАЛЬНОМУ РОЗМНОЖЕННІ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН Анотація   PDF
К. Б. Сардарян, Т. М. Корня
 
№ 1(1) (2007) ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS Анотація   PDF
Г. В. Ямборко, І. Л. Соловйова
 
№ 1(2) (2008) ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БАКТЕРІЙ РОДУ PSYCHROBACTER, ВИДІЛЕНИХ 3 ВОДИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Клочко, А. М. Остапчук, Л. М. Буценко, О. М. Онищенко, О. А. Кiпрiанова
 
№ 1(37) (2017) ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF
В. В. Круть, Л. А. Данкевич
 
№ 2(3) (2008) ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР Л. Й. РУБЕНЧИКА (03.04.1896 – 14.12.1988) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 1(1) (2007) ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА Д.К. ЗАБОЛОТНОГО В ОДЕСІ (28.12.1866 - 15.12.1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнецов, Н. В. Кузнецова
 
№ 3(19) (2012) ЗАГАЛЬНИЙ ВМIСТ ПОЛIФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ Анотація   PDF
О. В. Федотов, А. К. Велигодська
 
№ 1(33) (2016) ЗАКВАШУВАЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ БАКТЕРІЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ Анотація   PDF
Н. А. Ткаченко
 
№ 4(24) (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНО-ТРАНСКРИПТАЗНОЇ ПОЛIМЕРА ЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦIЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЇ ВIРУСУ IНФЕКЦIЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛI (ONCORHYNCHUS MYKISS) Анотація   PDF
Н. М. Матвієнко, Л. П. Бучацький, О. М. Дерябін
 
№ 2(3) (2008) ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ВИРОБНИЦТВІ СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЄВОГО БІЛКА Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Коєв, Е. Д. Бурец, С. В. Швец, С. А. Бурцева
 
№ 1(17) (2012) ЗАХИСТ ВИНОГРАДУ ВIД БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ Анотація   PDF (English)
N. Limanska
 
№ 3(7) (2009) ЗДАТНIСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ГIДРОЛIЗУВАТИ КСИЛАН Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, Л. В. Авдєєва, В. М. Iляш
 
№ 1(9) (2010) ЗДАТНIСТЬ ҐРУНТОВИХ ФОСФАТМОБIЛIЗУЮЧИХ БАКТЕРIЙ ДО КОЛОНIЗАЦIЇ КОРЕНIВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 1(25) (2014) ЗМІНА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ПІД ВПЛИВОМ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ Анотація   PDF
О. С. Радченко, Л. Г. Степура, Ю. М. Юмина, М. О. Борецька, П. П. Зелена
 
№ 3(4) (2008) КCИЛАНАЗИ МIКРООРГАНIЗМIВ Анотація   PDF
Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзова
 
№ 2(30) (2015) КІЛЬКІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КИШКОВОЇ НОРМОБІОТИ ЩУРІВ Анотація   PDF
А. В. Путніков, Ю. В. Голота, Т. М. Сергійчук, А. М. Остапчук, Л. В. Закордонець, Л. І. Остапченко, Г. М. Толстанова
 
151 - 200 з 391 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>