Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(28) (2014) ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДЕГІДРОГЕНАЗНУ АКТИВНІСТЬ BACILLUS SUBTILIS ІМВ В-7023 Анотація   PDF
І. О. Герасименко, І. К. Курдиш
 
№ 3(27) (2014) ВПЛИВ ФТОРХІНОЛОНІВ НА БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. І. Сідашенко, Т. М. Шевченко, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 2(10) (2010) ВПЛИВ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН НА МІКРОБІОТУ ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ Анотація   PDF
I. В. Страшнова, З. Є. Захарієва, Ю. Ю. Дуденко, А. О. Данилова, В. О. Iваниця
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ АМОНІЮ НА РІСТ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, І. М. Курмакова, О. С. Бондар, О. П. Третяк
 
№ 4(8) (2009) ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш
 
№ 4(36) (2016) ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 ЗА ВНЕСЕННЯ ФЕРУМ (ІІІ) ЦИТРАТУ, ФУКСИНУ І МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО Анотація   PDF (English)
О. М. Василів, О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, Я. П. Ференсович
 
№ 2(18) (2012) ГЕТЕРОЛОГІЧНА ЕКСПРЕСІЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ЦИТОХРОМУ Р450 2Е1 МИШІ В ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Заец, В. О. Китам, В. В. Рущак, О. В. Максимчук, Н. А. Чащин
 
№ 3(7) (2009) ГРИБИ У МОРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев, Н. I. Копитіна
 
№ 4(16) (2011) ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ ЗАБОЛОТНИЙ. ЖИТТЯ В НАУЦІ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. Г. Юргелайтіс, Т. В. Бурлака
 
№ 2(38) (2017) ДЕНІТРИФІКАЦІЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБІОТИЧНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(39) (2017) ДЕТЕКТУВАННЯ БІОСУРФАКТАНТІВ НА ПОВЕРХНІ НАНОПОРИСТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF (Русский)
І. П. Конуп, Т. В. Гудзенко, Л. А. Конуп, О. В. Волювач
 
№ 3(31) (2015) ДЕТЕКЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ АНТИТІЛ ДО ВПГ-1 ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИЧНОГО БІОСЕНСОРА Анотація   PDF
Т. В. Затовська, Н. В. Нестерова, Г. В. Баранова, С. Л. Рибалко, С. Д. Загородня
 
№ 1(17) (2012) ДЕЯКI ЗАКОНОМIРНОСТI СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ АС-5017 НА СУМIШI РОСТОВИХ СУБСТРАТIВ Анотація   PDF
М. О. Шулякова, Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ α-L-РАМНОЗИДАЗ PENICILLIUM COMMUNE 266 Анотація   PDF
О. М. Рзаева, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська
 
№ 2(3) (2008) ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ ІМУНІТЕТУ БІЛИХ ЛАБОРАТОРНИХ МИШЕЙ В НОРМІ ТА ПРИ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ Анотація   PDF
О. С. Воронкова, Т. М. Полішко, О. А. Сірокваша, А. І. Вінніков
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМIКА СИНТЕЗУ ЦЕЛЮЛАЗ ВИЩИМИ ДЕРЕВОРУЙНIВНИМИ БАЗИДIАЛЬНИМИ ГРИБАМИ Анотація   PDF
К. Г. Древаль, К. В. Кузнецова, А. В. Юдіна, М. I. Бойко
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація   PDF
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш
 
№ 3(23) (2013) ДИСИМІЛЯЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТІВ РІЗНИМИ ШТАМАМИ DESULFOVIBRIO SP. КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ Анотація   PDF (English)
I. В. Кушкевич
 
№ 1(1) (2007) ДОВГОТРИВАЛЕ ПРИКРІПЛЕННЯ МІКСОБАКТЕРІЙ MYXOCOCCUS XANTHUS Анотація   PDF (English)
О. Л. Рaxiмова, В. О. Іваниця, Ш. Мак Елдовней
 
№ 1(9) (2010) ДОСЛIДЖЕННЯ ТЕРМОІНАКТИВАЦІЇ α -ГАЛОКТОЗИДАЗИ CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES Анотація   PDF (Русский)
Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець
 
№ 1(13) (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO РИСУ (ORYZA SATIVA L.) Анотація   PDF (Русский)
I. С. Замбріборщ
 
№ 1(25) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИАДЕНОВІРУСНО Ї АКТИВНОСТІ НОВИХ ФТОРОВ МІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Білявська, О. Ю. Повниця, Ю. Г. Шермолович, Г. П. Гудзь, Н. В. Нестерова
 
№ 4(20) (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІВ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ ЛІЗОЦИМУ МЕТОДОМ QSАR АНАЛІЗ Анотація   PDF
C. С. Декіна, А. М. Овсепян, А. Г. Артеменко, І. І. Романовська, В. Є. Кузьмін
 
№ 2(30) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ АНТАГОНІСТИЧНОЇ ДІЇ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM ЩОДО УМОВНО-ПАТОГЕННИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева, О. М. Василюк, Н. К. Коваленко, Л. Т. Олещенко
 
№ 4(28) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЙХОЄВИХ КИСЛОТ ПРОБІОТИЧНИХ ШТАМІВ ЛАКТОБАЦИЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІЗИЧНИХ ТА ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ Анотація   PDF (English)
О. П. Лівінська, O. M. Василенко, T. В. Томила, I. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко
 
№ 1(17) (2012) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗОБIАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, МОДИФІКОВАНИХ ГОМОЛОГІЧНИМ ЛЕКТИН Анотація   PDF (Русский)
Д. М. Сытников
 
№ 2(14) (2011) ЕКСПРЕСИВНIСТЬ IЗОФОРМ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ РIЗНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Л. Ф. Дьяченко, Н. С. Бобрешова, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(35) (2016) ЕЛЕКТРОУТРИМУВАННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗЛАГОДЖЕНОЇ РОБОТИ ЕНЗИМІВ НА МЕМБРАНАХ ЖИВИХ КЛІТИН Анотація   PDF
П. І. Гвоздяк
 
№ 2(18) (2012) ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНI СПЕКТРИ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗАЛЕЖНО ВIД УМОВ ЕКСТРАГУВАННЯ ТА СУБСТРАТУ ДЛЯ ВИРОЩУВ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Ю. Ю. Дуденко, Н. С. Бобрешова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 2(38) (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ ВОДОРОСТЕЙ В МІКРОКЛОНАЛЬНОМУ РОЗМНОЖЕННІ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН Анотація   PDF
К. Б. Сардарян, Т. М. Корня
 
№ 1(1) (2007) ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS Анотація   PDF
Г. В. Ямборко, І. Л. Соловйова
 
№ 1(2) (2008) ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БАКТЕРІЙ РОДУ PSYCHROBACTER, ВИДІЛЕНИХ 3 ВОДИ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Клочко, А. М. Остапчук, Л. М. Буценко, О. М. Онищенко, О. А. Кiпрiанова
 
№ 1(37) (2017) ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF
В. В. Круть, Л. А. Данкевич
 
№ 2(3) (2008) ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР Л. Й. РУБЕНЧИКА (03.04.1896 – 14.12.1988) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 1(1) (2007) ЖИТТЯ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА Д.К. ЗАБОЛОТНОГО В ОДЕСІ (28.12.1866 - 15.12.1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнецов, Н. В. Кузнецова
 
№ 3(19) (2012) ЗАГАЛЬНИЙ ВМIСТ ПОЛIФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ Анотація   PDF
О. В. Федотов, А. К. Велигодська
 
№ 1(33) (2016) ЗАКВАШУВАЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ БАКТЕРІЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ Анотація   PDF
Н. А. Ткаченко
 
№ 4(24) (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНО-ТРАНСКРИПТАЗНОЇ ПОЛIМЕРА ЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦIЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЇ ВIРУСУ IНФЕКЦIЙНОГО ПАНКРЕАТИЧНОГО НЕКРОЗУ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛI (ONCORHYNCHUS MYKISS) Анотація   PDF
Н. М. Матвієнко, Л. П. Бучацький, О. М. Дерябін
 
№ 2(3) (2008) ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ВИРОБНИЦТВІ СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЄВОГО БІЛКА Анотація   PDF (Русский)
Г. В. Коєв, Е. Д. Бурец, С. В. Швец, С. А. Бурцева
 
№ 1(17) (2012) ЗАХИСТ ВИНОГРАДУ ВIД БАКТЕРIАЛЬНОГО РАКУ Анотація   PDF (English)
N. Limanska
 
№ 3(7) (2009) ЗДАТНIСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ГIДРОЛIЗУВАТИ КСИЛАН Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, Л. В. Авдєєва, В. М. Iляш
 
№ 1(9) (2010) ЗДАТНIСТЬ ҐРУНТОВИХ ФОСФАТМОБIЛIЗУЮЧИХ БАКТЕРIЙ ДО КОЛОНIЗАЦIЇ КОРЕНIВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 1(25) (2014) ЗМІНА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ПІД ВПЛИВОМ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ Анотація   PDF
О. С. Радченко, Л. Г. Степура, Ю. М. Юмина, М. О. Борецька, П. П. Зелена
 
№ 3(4) (2008) КCИЛАНАЗИ МIКРООРГАНIЗМIВ Анотація   PDF
Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзова
 
№ 2(30) (2015) КІЛЬКІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КИШКОВОЇ НОРМОБІОТИ ЩУРІВ Анотація   PDF
А. В. Путніков, Ю. В. Голота, Т. М. Сергійчук, А. М. Остапчук, Л. В. Закордонець, Л. І. Остапченко, Г. М. Толстанова
 
№ 1(25) (2014) КІНЕТИКА БІОСИНТЕЗУ ДИРАМНОЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ РАМНОЗІЛТРАНСФЕРАЗИ 2 ЗА ПРИСУТНОСТІ СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Є. Ю. Пахомова, Т. О. Філіпова
 
№ 3(4) (2008) КЛОНУВАННЯ ГЕНА ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ В PENICILLLIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1 Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Жуковська, Р. В. Міхайлова, Т. В. Семашко, А. Г. Лобанок, Д. Г. Ярмолінский, Н. А. Картель
 
№ 2(18) (2012) КОМПОЗИЦIЙНI СПIВВIДНОШЕННЯ ПРОБIОТИЧНИХ ШТАМIВ B. SUBTILIS ТА ПРЕБIОТИКIВ ДЛЯ СИНБIОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ Анотація   PDF (Русский)
М. А. Хархота, А. И. Осадчая, Л. В. Авдеева
 
№ 3(23) (2013) КОНСТРУЮВАННЯ ШТАМIВ – НАД ПРОДУЦЕНТIВ ФОРМАЛЬДЕГIДРЕДУКТАЗИ ТЕРМОТОЛЕРАНТНИХ МЕТИЛОТРОФНИХ ДРIЖДЖIВ HANSENULA РOLYMORPHA Анотація   PDF
C. Я. Парижак
 
№ 2(18) (2012) ЛIПОПОЛIСАХАРИДИ RALSTONIA SOLANACEARUM: ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД I БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ Анотація   PDF
Р. В. Грицай  , О. В. Голубець, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець
 
151 - 200 з 382 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>