Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(7) (2009) ЗДАТНIСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ГIДРОЛIЗУВАТИ КСИЛАН Анотація   PDF (Русский)
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, Л. В. Авдєєва, В. М. Iляш
 
№ 1(9) (2010) ЗДАТНIСТЬ ҐРУНТОВИХ ФОСФАТМОБIЛIЗУЮЧИХ БАКТЕРIЙ ДО КОЛОНIЗАЦIЇ КОРЕНIВ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF
К. В. Лаврентьєва, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 1(25) (2014) ЗМІНА ДЕЯКИХ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA ПІД ВПЛИВОМ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ Анотація   PDF
О. С. Радченко, Л. Г. Степура, Ю. М. Юмина, М. О. Борецька, П. П. Зелена
 
№ 3(4) (2008) КCИЛАНАЗИ МIКРООРГАНIЗМIВ Анотація   PDF
Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзова
 
№ 2(30) (2015) КІЛЬКІСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КИШКОВОЇ НОРМОБІОТИ ЩУРІВ Анотація   PDF
А. В. Путніков, Ю. В. Голота, Т. М. Сергійчук, А. М. Остапчук, Л. В. Закордонець, Л. І. Остапченко, Г. М. Толстанова
 
№ 1(25) (2014) КІНЕТИКА БІОСИНТЕЗУ ДИРАМНОЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ РАМНОЗІЛТРАНСФЕРАЗИ 2 ЗА ПРИСУТНОСТІ СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA Анотація   PDF (English)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, Є. Ю. Пахомова, Т. О. Філіпова
 
№ 3(4) (2008) КЛОНУВАННЯ ГЕНА ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ В PENICILLLIUM ADAMETZII ЛФ F-2044.1 Анотація   PDF (Русский)
Л. О. Жуковська, Р. В. Міхайлова, Т. В. Семашко, А. Г. Лобанок, Д. Г. Ярмолінский, Н. А. Картель
 
№ 2(18) (2012) КОМПОЗИЦIЙНI СПIВВIДНОШЕННЯ ПРОБIОТИЧНИХ ШТАМIВ B. SUBTILIS ТА ПРЕБIОТИКIВ ДЛЯ СИНБIОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ Анотація   PDF (Русский)
М. А. Хархота, А. И. Осадчая, Л. В. Авдеева
 
№ 3(23) (2013) КОНСТРУЮВАННЯ ШТАМIВ – НАД ПРОДУЦЕНТIВ ФОРМАЛЬДЕГIДРЕДУКТАЗИ ТЕРМОТОЛЕРАНТНИХ МЕТИЛОТРОФНИХ ДРIЖДЖIВ HANSENULA РOLYMORPHA Анотація   PDF
C. Я. Парижак
 
№ 2(18) (2012) ЛIПОПОЛIСАХАРИДИ RALSTONIA SOLANACEARUM: ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД I БIОЛОГIЧНА АКТИВНIСТЬ Анотація   PDF
Р. В. Грицай  , О. В. Голубець, О. С. Броварська, Л. Д. Варбанець
 
№ 4(32) (2015) ЛІЗОЦИМВМІСНИЙ ПРЕПАРАТ «ШТУЧНА СЛЬОЗА»: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
С. С. Декіна, І. І. Романовська, О. П. Сотнікова
 
№ 1(33) (2016) ЛІМІТУЮЧІ КАРОТИНОГЕНЕЗ УМОВИ КУЛЬТИВУВАННЯ МУТАНТІВ STREPTOMICES GLOBISPORUS 1912 Анотація   PDF
С. Л. Голембіовська, Л. В. Поліщук, А. Ю. Коцюк, Б. П. Мацелюх
 
№ 3(11) (2010) ЛІПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. И. Осадчая, Л. А. Сафронова, В. М. Иляш, М. А. Хархота
 
№ 3(11) (2010) МIКРОБIОЛОГIЧНI ДОСЛIДження ПРОФЕСОРА О.А. ВЕРIГО (1837–1905) В ОДЕСЬКОМУ (НОВОРОСIЙСЬКОМУ) УНIВЕРСИТЕТI Анотація   PDF (English)
В. О. Кузнєцов
 
№ 2(14) (2011) МIКРОБIОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ В РИЗОСФЕРI РОСЛИН У ЗАБРУДНЕНОМУ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТI Анотація   PDF
I. М. Малиновська, Н. А. Зінов’єва
 
№ 3(19) (2012) МIКРОБНІ ЛIПIДИ – АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО СИРОВИНИ ДЛЯ БIОПАЛИВА Анотація   PDF (Русский)
А. Ф. Ткаченко, Е. А. Тигунова, С. М. Шульга
 
№ 1(29) (2015) МІКОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ФОСФАТ МОБІЛІЗУВАЛЬНИХ ҐРУНТОВИХ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUSCOHN Анотація   PDF (Русский)
А. А. Рой, Е. С. Харкевич
 
№ 2(38) (2017) МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КВАШЕНОЇ КАПУСТИ ПРИ ФЕРМЕНТАЦІЇЇ ЗА ТРАДИЦІЙНОЮ ТА МОДЕРНІЗОВАНОЮ ТЕХНОЛОГІЯМИ Анотація   PDF (English)
В. В. Баті, Н. В. Бойко
 
№ 4(8) (2009) МІКРОБІОТА НАФТОЗАБРУДНЕНОГО ҐРУНТУ, РЕКУЛЬТИВОВАНОГО РОСЛИНАМИ CAREX HIRTA Анотація   PDF
I. Б. Русин, О. М. Фігурка, У. М. Фігурка, Н. М. Джура, О. М. Мороз, В. П. Новіков
 
№ 4(28) (2014) МІКРОБІОТА ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ЗА ВНЕСЕННЯ ЗОЛИ Анотація   PDF
С. В. Кузьмішина, С. О. Гнатуш, В. І. Баранов
 
№ 3(27) (2014) МІКРОБНІ ПЕЙЗАЖІ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА ІНТРОДУКЦІЇ РІЗНИХ ІНОКУЛЯНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Адамчук-Чала, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська
 
№ 1(17) (2012) МІКРОМІЦЕТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЖИВЛЕННЯ КЛІЩІВ ТАРCОНЕМІД (TARSONEMIDAE, HETEROSTIGMATA) Анотація   PDF
С. П. Ужевська, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(31) (2015) МІКРОМІЦЕТИ – ПОТЕНЦІЙНІ БІОДЕСТРУКТОРИ ВІДХОДІВ ГУМОТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
А. І. Чуєнко
 
№ 2(22) (2013) МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛIЗ ТА ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ШТАМУ LACTOBACILLUS PLANTARUM ONU 87 Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, Н. В. Коротаєва, М. М. Панченко, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) МАТРИКС БІОПЛІВКИ – ХІМІЧНИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, В. О. Іваниця, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 2(30) (2015) МЕТАГЕНОМНИЙ 16S РРНК АНАЛІЗ МІКРОБНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЧОРНОГО МОРЯ В РАЙОНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF (English)
О. Є. Боброва, Й. Б. Крістофферсен, В. О. Іваниця
 
№ 4(12) (2010) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕНТОМОЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРООРГАНIЗМIВ ЩОДО ЛИЧИНОК ГРИБНОГО КОМАРИКА (SCIARIDAE) Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. М. Непомяща, С. П. Ужевська, О. С. Багаєва, Т. М. Кривицька, Н. С. Бобрешова
 
№ 3(7) (2009) МЕХАНІЗМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ХРОМАТУ У ДРІЖДІВ Анотація   PDF (English)
Д. В. Федорович, М. В. Гончар, Г. П. Кшемінська, Т. М. Прокопів, Г. I. Нечай, П. Кашицкі, Г. Колочек, A. A. Сибірний
 
№ 2(26) (2014) МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ AURICULARIA AURICULA-JUDAE ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СЕРЕДОВИЩАХ РІЗНОГО СКЛАДУ Анотація   PDF
С. Л. Мірось, Н. С. Бобрешова, В. О. Кучеров, К. П. Буга, В. О. Іваниця
 
№ 1(29) (2015) МОЛЕКУЛЯРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО Анотація   PDF
А. М. Венгер, Н. Е. Волкова
 
№ 1(21) (2013) МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВIРУСУ КЛIЩОВОГО ЕНЦЕФАЛIТУ , ЯКИЙ ЦИРКУЛЮЄ В ПIВНIЧНО-ЗАХIДНОМУ ПРИЧОРНОМОР ’Ї Анотація   PDF (Русский)
О. О. Юрченко, Д. О. Дубіна, Н. О. Виноград
 
№ 1(29) (2015) МОЛЕКУЛЯРНО–БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШТАМУ BACILLUSSP. ONU14 З ЕНТОМОПАТОГЕННОЮ АКТИВНІСТЮ Анотація   PDF
А. М. Остапчук
 
№ 4(24) (2013) МОНІТОРИНГ ВІРУСУ МОЗАЇКИ КАВУНА 2 У АГРОЦЕНОЗАХ КИЇВСЬКОЇ ТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Анотація   PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, В. П. Поліщук
 
№ 3(31) (2015) МОНІТОРИНГ ГРИБІВ – КОНТАМІНАНТІВ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ Анотація   PDF (Русский)
І. Б. Висотіна, О. С. Воронкова, А. І. Вінніков
 
№ 1(2) (2008) МОНОЦУКРИДНИЙ СКЛАД РАБДОВІРУСІВ, І3ОЛЬОВАНИХ 3 ТВАРИН ТА РОСЛИН Анотація   PDF (English)
Л. Ф. Діденко, Л. Д. Варбанець, Т. Ю. Сaбiровa, О. В. Серденко, О. С. Броварська, М. Я. Співак
 
№ 2(3) (2008) МРIЯ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО, ЩО ЗДІЙСНИЛАСЯ Анотація   PDF
I. Г. Скрипаль
 
№ 3(31) (2015) МУКОАДГЕЗИВНИЙ ГЕЛЬ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ ЛІЗОЦИМОМ І КВЕРЦЕТИНОМ Анотація   PDF
І. І. Романовська, А. П. Левицький, С. С. Декіна, А. М. Овсепян
 
№ 3(23) (2013) НАГРОМАДЖЕННЯ БIЛКА У КЛIТИНАХ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 ЗА РIЗНИХ УМОВ МIНЕРАЛЬНОГО ТА ОРГАНIЧНОГО ЖИВЛЕННЯ Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь
 
№ 1(17) (2012) НАУКОВА I ПЕДАГОГIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ ПРОФЕСОРА ЮРIЯ ВАСИЛЬОВИЧА МЕДВЕДЄВА (05.09.1903 – 06.09.1969 РР.) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 1(5) (2009) НАФТОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ I ГЕТЕРОТРОФНА МIКРОБIОТА АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація   PDF
Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, С. О. Білоіваненко, Л. П. Пономарьова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 4(24) (2013) НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРIЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, I. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, Г. В. Лісютін, I. В. Пузирьова, О. Г. Горшкова, В. О. Iваниця
 
№ 3(7) (2009) НЕГАТИВНА РЕГУЛЯЦIЯ БIОСИНТЕЗУ МОЕНОМIЦИНУ А У ШТАМI STREPTOMYCES GHANAENSIS ATCC14672 Анотація   PDF (English)
К. С. Маракасова, Б. О. Осташ, В. О. Федоренко
 
№ 3(39) (2017) НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ КАРОТОВОРІЦИНИ PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM SUBSP.CAROTOVORUM Анотація   PDF
Л. О. Максименко, О. І. Балко, О. Б. Балко
 
№ 4(36) (2016) ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА Д.К. ЗАБОЛОТНОГО (28.12.1866 – 15.12.1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 2(30) (2015) ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ТА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ БАКТЕРІЙ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS ІМВ В-7384 ЗА ВПЛИВУ ФЕРУМ ЦИТРАТУ Анотація   PDF (English)
О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш
 
№ 2(38) (2017) ОКИСНЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ І ПРОДУКЦІЯ БІО-ПАР ГРУНТОВИМИ ШТАМАМИ P. FLUORESCENS ONU541 І B. MEGATERIUM ONU542 Анотація   PDF
О. Г. Горшкова, Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп
 
№ 4(20) (2012) ОПТИМIЗАЦIЯ СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРIЙ ШТАМУ BACILLUS THURINGIENSIS ONU 15 Анотація   PDF
Н. Ю. Васильєва, Т. В. Гудзенко, М. М. Панченко, В. О. Іваниця
 
№ 2(3) (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСОРБЦІЇ Й0НІВ CR (VI) ДPIЖДЖAMИ S. CEREVISIAE УКМ У-1968 МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
О. Г. Мамеева, В. С. Пiдгорський
 
№ 3(11) (2010) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ЦИТОКІНА ЕМАР II В КЛIТИНАХ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)PLYSE Анотація   PDF
Л. А. Бабенко, О. Ю. Скоробогатов, О. Л. Дубровський, О. I. Корнелюк
 
№ 4(8) (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСIЇ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ ССАВЦIВ ПРИ КУЛЬТИВУВАННI ШТАМУ ESCHERICHIA COLI BL21(DE3)pLysE Анотація   PDF
Ю. Ю. Кондратюк, М. А. Бабарик, О. I. Корнелюк
 
201 - 250 з 398 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>