Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(11) (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 ПРИ ТЕМНОВОМУ ТА ФОТОІНДУКОВАНОМУ ВПЛИВІ ВІСМУТ-МІСТКИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, С. В. Водзінський, Г. М. Кириченко, В. О. Iваниця
 
№ 3(27) (2014) ОТРИМАННЯ ТА АНАЛІЗ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ ОКСИДОРЕДУКТА З ДЕЯКИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ Анотація   PDF
О. В. Федотов, Т. Є. Волошко
 
№ 2(14) (2011) ОЦIНКА ГЕНЕТИЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТI ШТАМIВ RALSTONIA SOLANACEARUM НА ОСНОВI RAPD-ПЛР АНАЛIЗУ Анотація   PDF
Р. В. Грицай, Л. Д. Варбанець, О. С. Броварська, Н. В. Житкевич, Т. М. Олійник
 
№ 4(32) (2015) ОЦІНКА АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ПРОТИГРИБКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ АНТИСЕПТИКІВ Анотація   PDF
Г. К. Палій, О. А. Назарчук, В. В. Бобир, О. О. Гончар, Т. Л. Гридіна, Д. В. Палій, І. В. Коваленко, В. М. Буркот
 
№ 1(29) (2015) ОЦІНКА ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВІРУСУ ХВОРОБИ МАРЕКА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Д. С. Бережна, О. А. Іващенко, В. П. Поліщук
 
№ 1(37) (2017) ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ BACILLUS THURINGIENSIS НА РІЗНИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF (English)
М. В. Бойко, М. В. Патика, Т. І. Патика
 
№ 3(11) (2010) ПІГМЕНТИ ФОТОСИНТЕЗУВАЛЬНИХ ЗЕЛЕНИХ СІРКОБАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш
 
№ 1(2) (2008) ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА В.П. ТУЛЬЧИНСЬКОЇ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, Т. В. Бурлака, Н. Г. Юргелайтic, Т. В. Гудзенко, Г. А. Кожанова, Л. Б. Котлярова
 
№ 3(11) (2010) ПЕКТОЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 3(15) (2011) ПЕРШI КРОКИ ВIРУСОЛОГIЇ В ПАМ’ЯТКАХ ФIЛАТЕЛIЇ I НУМIЗМАТИКИ Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн
 
№ 4(28) (2014) ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ РОДІВ ERWINIA, RALSTONIA, AGROBACTERIUM, ВИЗНАЧЕНІ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
 
№ 1(29) (2015) ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ‑АНТАГОНІСТІВ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF
Ж. Ю. Сергєєва, В. О. Іваниця
 
№ 2(3) (2008) ПЛР-АНАЛІ3 МІНЛИВОСТІ ГЕНОМУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРИБІВ РОДУ FUSARIUM Анотація   PDF
О. О. Захарова, Н. Е. Кожухова, Ю. М. Сиволап
 
№ 1(2) (2008) ПОЗАКЛІТИННІ ПОЛІСАХАРИДИ ДРІЖДЖІВ CRYPTOCOCCUS ALBIDUS (SAITO) SKINNER Анотація   PDF (Русский)
О. Г. Мамєєва, С. С. Нагорна, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський
 
№ 4(24) (2013) ПОЛIОМIЄЛIТ: ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ЕРАДИКАЦIЇ Анотація   PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур
 
№ 1(1) (2007) ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МІКРОБНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА Анотація   PDF
В. В. Чайковська, Я. В. Чабанюк, О. В. Шерстобоева
 
№ 3(7) (2009) ПОЛЯРНI ЛIПIДИ RUANIA ALBIDIFLAVA - НОВОГО ПРЕДСТАВНИКА ПIДПОРЯДКУ MICROCOCCINEAE Анотація   PDF (English)
М. Пащак, Е. Каспров, Й. Хуанг, А. Гаміан
 
№ 4(20) (2012) ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ВМIСТУ КАРОТИНОЇДIВ У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ Анотація   PDF
А. К. Велигодська, О. В. Федотов
 
№ 3(23) (2013) ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНIВ ШТАМIВ FUSARIUM POAE (PECK) WOLLENW. РIЗНИХ ТРОФIЧНИХ ГРУП Анотація   PDF (Русский)
I. М. Курченко, К. С. Циганенко
 
№ 2(6) (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ РЕСТРИКЦІЙНІЙ АНАЛІЗ ДНК МЕГАПЛАЗМІД І БАКТЕРIОФАГIВ ERWINIA CAROTOVORA Анотація   PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергеева, Ф. И. Товкач
 
№ 2(6) (2009) ПОРФIРИНИ ЯК IНГIБIТОРИ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ В КУЛЬТУРI РОСЛИННИХ ТКАНИН Анотація   PDF
I. В. Крулько, С. А. Заїка, А. В. Харіна, Н. С. Водзінська, В. П. Поліщук
 
№ 2(10) (2010) ПОШИРЕННЯ ВIРУСIВ У НАСАДЖЕННЯХ ГРУШI ДЕЯКИХ РЕГIОНIВ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
К. М. Удовиченко, Н. В. Тряпіцина, В. М. Удовиченко, В. П. Поліщук
 
№ 3(15) (2011) ПОШИРЕННЯ ВIРУСУ КАРЛИКОВОСТI ПШЕНИЦI НА ПIВДНI УКРАЇНИ Анотація   PDF
I. I. Гуляєва, О. В. Шевченко, Г. О. Снігур, А. С. Бісов, Б. Н. Мілкус
 
№ 4(24) (2013) ПРЕБIОТИКИ ВУГЛЕВОДНОЇ ПРИРОДИ I ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко
 
№ 2(6) (2009) ПРИГНIЧЕННЯ ПIГМЕНТСИНТЕЗУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI БАКТЕРIЙ IОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
О. Ф. Рильський, П. I. Гвоздяк
 
№ 3(27) (2014) ПРО БІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF (English)
О. М. Василюк, І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко
 
№ 1(37) (2017) ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БИОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОПІОНОВОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Л. О. Крупицька
 
№ 2(26) (2014) ПРОДУКТИВНІСТЬ МУТАНТНОГО ШТАМУ STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912-4 LCP HP7 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF (English)
С. Л. Голембіовська, Т. В. Дворник, Л. М. Янченко, Б. П. Мацелюх
 
№ 4(28) (2014) ПРОДУКЦІЯ СИДЕРОФОРІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. В. Івах, О. О. Тітлянов
 
№ 4(8) (2009) ПРОСТИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ АНАЕРОБНИХ ПРОЦЕССІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗІВ Анотація   PDF
П. I. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(39) (2017) ПРОСТОРОВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІСТЬ ІНДУКОВАНИХ БАКТЕРІОЗІВ У КАЛЮСНИХ ТКАНИНАХ LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. IN VITRO Анотація   PDF
Ю. В. Коломієць, А. Ф. Ліханов, І. П. Григорюк
 
№ 3(7) (2009) ПРОТIКАННЯ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ У РIЗНИХ ВИДIВ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ АРБУСКУЛЯРНОЇ МІКОРИЗИ Анотація   PDF (English)
I. М. Столярчук, Т. П. Шевченко, В. П. Поліщук, А. В. Кріпка
 
№ 3(15) (2011) ПРОТЕОЛIТИЧНI ФЕРМЕНТИ МIЦЕЛIАЛЬНИХ ГРИБIВ Анотація   PDF (English)
Р. В. Міхайлова
 
№ 2(6) (2009) ПРОФЕСОР ЯКIВ ЮЛIЙОВИЧ БАРДАХ (1857-1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 3(7) (2009) ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 3(11) (2010) РIСТ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ ЗА ПРИСУТНОСТІ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д Анотація   PDF
С. В. Приходько, О. С. Бондар, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 3(15) (2011) РIСТ ТА IНТЕНСИВНIСТЬ ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛIПIДIВ ШТАМУ PLEUROTUS OSTREATUS Р-107 Анотація   PDF
О. В. Чайка, О. В. Федотов
 
№ 1(2) (2008) РІСТ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш
 
№ 2(30) (2015) РІСТ І УТВОРЕННЯ КАРОТИНІВ ШТАМАМИ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS УКМ В-5113 ТА B. SUBTILIS 1.1 В УМОВАХ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, К. С. Бордунос, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(34) (2016) РІСТ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ CHLORELLA VULGARIS BEIJER. В ПРИСУТНОСТІ НАНОАКВАХЕЛАТІВ СЕЛЕНУ Анотація   PDF
Н. Ф. Михайленко
 
№ 3(4) (2008) РЕАКЦIЯ ЛIМФОЇДНИХ ОРГАНIВ МИШЕЙ НА ПЕПТИДОГЛIКАН STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 В НОРМI I ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТI Анотація   PDF
В. В. Позур, Л. М. Сківка, Г. П. Потебня
 
№ 4(20) (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ IНТЕНСИФIКАЦIЇ БIОСИНТЕЗУ ЛIЗИНУ Анотація   PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, С. М. Шульга
 
№ 1(21) (2013) РЕЗИСТЕНТНIСТЬ RHODOTORU LARUBRA G2/1 ДО ВАЖКИХ МЕТАЛIВ ТА ЇХ АДСОРБЦIЯ Анотація   PDF
C. О. Білоіваненко, А. Є. Бухтіяров
 
№ 1(33) (2016) РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ БАКТЕРІЙ PANTOEA AGGLOMERANS Анотація   PDF
Т. В. Булигіна, Л. Д. Варбанець, Л. А. Пасічник, Н. В. Житкевич
 
№ 2(6) (2009) РЕСТРИКЦIЙНЕ КАРТУВАННЯ ПОЗАХРОМОСОМНОГО ЕЛЕМЕНТА РСА25 ERWINIA CAROTOVORA Анотація   PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач
 
№ 1(2) (2008) РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В.О. ІВАНИЦІ, В.С. ПІДГОРСЬКОГО, Н.Г. ЮРГЕЛАЙТІС, Т.В. БУРЛАКИ, Б.П. МАЦЕЛЮХА, І.Г. СКРИПАЛЯ “СЛОВНИК ТЕРМІНІВ У МІКРОБІОЛОГІЇ” Подробиці   PDF
Т. Й. Лещук
 
№ 2(34) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕНІВ ЕНТЕРОЦИНІВ СЕРЕД ШТАМІВ ЕНТЕРОКОКІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева
 
№ 1(33) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ГЕНОТИПОВА СТРУКТУРА РОТАВІРУСІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. О. Гончаров, Л. С. Котлік, Н. П. Ісакова, Ю. М. Виходцева, Ю. О. Баранов
 
№ 3(23) (2013) РОЗРОБКА РЕКОМБIНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВIРУСУ ДIАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ I ТА II ТИПУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЛР Анотація   PDF (English)
I. В. Горайчук, А. П. Герілович, О. С. Солодянкін, В. I. Болотін
 
№ 1(13) (2011) РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНОГО РАНОВОГО ПОКРИТТЯ З ПРОТЕАЗОЮ С ACREMONIUM CHRYSOGENUM Анотація   PDF
I. I. Романовська, С. С. Декіна
 
251 - 300 з 382 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>