Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(40) (2017) ПРОДУКЦІЯ ЕЗКОПОЛІСАХАРИДІВ ШТАМАМИ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко, О. М. Василюк, Л. Т. Олещенко
 
№ 4(28) (2014) ПРОДУКЦІЯ СИДЕРОФОРІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. В. Івах, О. О. Тітлянов
 
№ 4(8) (2009) ПРОСТИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ АНАЕРОБНИХ ПРОЦЕССІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗІВ Анотація   PDF
П. I. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(39) (2017) ПРОСТОРОВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІСТЬ ІНДУКОВАНИХ БАКТЕРІОЗІВ У КАЛЮСНИХ ТКАНИНАХ LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. IN VITRO Анотація   PDF
Ю. В. Коломієць, А. Ф. Ліханов, І. П. Григорюк
 
№ 3(7) (2009) ПРОТIКАННЯ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ У РIЗНИХ ВИДIВ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ АРБУСКУЛЯРНОЇ МІКОРИЗИ Анотація   PDF (English)
I. М. Столярчук, Т. П. Шевченко, В. П. Поліщук, А. В. Кріпка
 
№ 3(15) (2011) ПРОТЕОЛIТИЧНI ФЕРМЕНТИ МIЦЕЛIАЛЬНИХ ГРИБIВ Анотація   PDF (English)
Р. В. Міхайлова
 
№ 2(6) (2009) ПРОФЕСОР ЯКIВ ЮЛIЙОВИЧ БАРДАХ (1857-1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 3(7) (2009) ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 3(11) (2010) РIСТ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ ЗА ПРИСУТНОСТІ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д Анотація   PDF
С. В. Приходько, О. С. Бондар, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 3(15) (2011) РIСТ ТА IНТЕНСИВНIСТЬ ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛIПIДIВ ШТАМУ PLEUROTUS OSTREATUS Р-107 Анотація   PDF
О. В. Чайка, О. В. Федотов
 
№ 1(2) (2008) РІСТ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш
 
№ 2(30) (2015) РІСТ І УТВОРЕННЯ КАРОТИНІВ ШТАМАМИ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS УКМ В-5113 ТА B. SUBTILIS 1.1 В УМОВАХ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, К. С. Бордунос, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(34) (2016) РІСТ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ CHLORELLA VULGARIS BEIJER. В ПРИСУТНОСТІ НАНОАКВАХЕЛАТІВ СЕЛЕНУ Анотація   PDF
Н. Ф. Михайленко
 
№ 3(4) (2008) РЕАКЦIЯ ЛIМФОЇДНИХ ОРГАНIВ МИШЕЙ НА ПЕПТИДОГЛIКАН STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 В НОРМI I ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТI Анотація   PDF
В. В. Позур, Л. М. Сківка, Г. П. Потебня
 
№ 4(20) (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ IНТЕНСИФIКАЦIЇ БIОСИНТЕЗУ ЛIЗИНУ Анотація   PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, С. М. Шульга
 
№ 1(21) (2013) РЕЗИСТЕНТНIСТЬ RHODOTORU LARUBRA G2/1 ДО ВАЖКИХ МЕТАЛIВ ТА ЇХ АДСОРБЦIЯ Анотація   PDF
C. О. Білоіваненко, А. Є. Бухтіяров
 
№ 1(33) (2016) РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ БАКТЕРІЙ PANTOEA AGGLOMERANS Анотація   PDF
Т. В. Булигіна, Л. Д. Варбанець, Л. А. Пасічник, Н. В. Житкевич
 
№ 2(6) (2009) РЕСТРИКЦIЙНЕ КАРТУВАННЯ ПОЗАХРОМОСОМНОГО ЕЛЕМЕНТА РСА25 ERWINIA CAROTOVORA Анотація   PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач
 
№ 1(2) (2008) РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В.О. ІВАНИЦІ, В.С. ПІДГОРСЬКОГО, Н.Г. ЮРГЕЛАЙТІС, Т.В. БУРЛАКИ, Б.П. МАЦЕЛЮХА, І.Г. СКРИПАЛЯ “СЛОВНИК ТЕРМІНІВ У МІКРОБІОЛОГІЇ” Подробиці   PDF
Т. Й. Лещук
 
№ 2(34) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕНІВ ЕНТЕРОЦИНІВ СЕРЕД ШТАМІВ ЕНТЕРОКОКІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева
 
№ 1(33) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ГЕНОТИПОВА СТРУКТУРА РОТАВІРУСІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. О. Гончаров, Л. С. Котлік, Н. П. Ісакова, Ю. М. Виходцева, Ю. О. Баранов
 
№ 3(23) (2013) РОЗРОБКА РЕКОМБIНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВIРУСУ ДIАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ I ТА II ТИПУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЛР Анотація   PDF (English)
I. В. Горайчук, А. П. Герілович, О. С. Солодянкін, В. I. Болотін
 
№ 1(13) (2011) РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНОГО РАНОВОГО ПОКРИТТЯ З ПРОТЕАЗОЮ С ACREMONIUM CHRYSOGENUM Анотація   PDF
I. I. Романовська, С. С. Декіна
 
№ 2(22) (2013) РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНДОФІТНИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ ALTERNARIA ALTERNATA І CERATOC YSTIS SP. Анотація   PDF (Русский)
I. М. Курченко, А. К. Павличенко, О. М. Юр’єва
 
№ 1(13) (2011) СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ВПЛИВУ ФУЗАРІЄВОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF
Т. М. Корня, С. О. Iгнатова
 
№ 1(1) (2007) СЕЛЕКЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ ШТАМІВ ДІАЗОТРОФІВ ДЛЯ ІНОКУЛЯЦІЇ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Є. П. Копилов
 
№ 1(33) (2016) СЕЛЕНЗБАГАЧЕНІ ПРОБІОТИЧНІ ПРОДУКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Н. С. Трегуб
 
№ 2(38) (2017) СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2016 РОКИ Анотація   PDF
А. С. Пастиря, І. О. Собко, Є. О. Шайхет, В. П. Поліщук
 
№ 1(1) (2007) СИНТАБОЛІ3М НЕРОСТОВИХ СУБСТРАТІВ МЕТАНОТРОФНИМИ БАКТЕРІЯМИ Анотація   PDF
П. В. Рокитко, В. О. Романовська, Ю. Р. Малашенко
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ТА ЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ У БАЦИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Л. В. Авдєєва, А. І. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 1(2) (2008) СИНТЕЗ КСИЛОЗОІЗОМЕРАЗИ АКТИНОБАКТЕРІЯМИ ARTHROBACTER UREAFACIENS БІМ В-6 Анотація   PDF (English)
Л. І. Сапунова
 
№ 1(21) (2013) СИНТЕЗ ПІОЦІАНІНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ВПЛИВУ ВІ СМУТОВИХ МЕТАЛОКОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ ТА АУТОІНДУКТОРІВ СИСТЕМИ QUORUM SENSING Анотація   PDF
М. Б. Галкін, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ ҐРУНТОВИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ-ДЕСТРУКТОРАМИ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Н. А. Ямборко, Н. О. Леонова, Г. О. Іутинська
 
№ 3(43) (2018) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ БАКТЕРІЙ ШТАМУ ENTEROCOCCUS ITALICUS ОНУ547 Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Коротаєва
 
№ 3(27) (2014) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 4(32) (2015) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ ШТАМУ BACILLUS SP. ОЗ-5, ВИДІЛЕНОГО ІЗ ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОЮ ГРУНТУ О. ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. В. Гудзенко, А. М. Остапчук
 
№ 4(16) (2011) СКЛАД МIКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ФIТОЦЕНОЗIВ РIЗНОГО ТИПУ Анотація   PDF
I. М. Малиновська
 
№ 3(31) (2015) СКЛАД МІКРОБНИХ КОНТАМIНАНТIВ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF (Русский)
I. В. Пилипенко, Я. Б. Паулiна, Л. M. Пилипенко, Г. В. Ямборко
 
№ 3(15) (2011) СКЛАД МІЦЕЛІАЛЬНОЇ МАСИ ТА КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ CORDYCEPS SINENSIS (BERK.) SACC. (ASCOMYCETES) Анотація   PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн, Н. А. Бісько, Т. С. Iванова
 
№ 4(16) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ЗА АКТИВНIСТЮ АНТИОКСИДАНТНИХ ОКСИДОРЕДУКТАЗ Анотація   PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
 
№ 1(13) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Анотація   PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський
 
№ 3(4) (2008) СКРИНІНГ ШТАМІВ МІКРОМІЦЕТІВ, ЩО ЗДАТНІ РОСТИ ТА РУЙНУВАТИ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИЙ СУБСТРАТ Анотація   PDF
Н. М. Жданова, С. В. Олішевська, А. I. Василевська, В. Л. Айзенберг, I. М. Курченко, Л. В. Артишкова, Л. Т. Наконечна, Г. П. Капічон
 
№ 1(1) (2007) СЛОВНИК ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Анотація   PDF
Л. В. Карапельянц
 
№ 4(12) (2010) СПОСIБ IМУНОБIОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОТОКСИНІВ ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF
Ю. С. Сухарєв, С. О. Гужвинська, С. Ю. Сухарєв, I. В. Головіна
 
№ 2(3) (2008) СТIЙКIСТЬ БАКТЕРIОПЛАНКТОНУ ОДЕСЬКОГО ПРИБЕРЕЖЖЯ ДО СВИНЦЮ, КАДМIЮ ТА РТУТI Анотація   PDF
В. О. Іваниця, А. Є. Бухтіяров
 
№ 3(19) (2012) СТIЙКIСТЬ МIКРОМIЦЕТIВ ДО СУМIСНОЇ ДIЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛIВ Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Гришко, О. Н. Кориновская
 
№ 2(38) (2017) СТІЙКІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS ДО МЕТАБОЛІТІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Ю. М. Похилько, Н. О. Кравченко
 
№ 2(22) (2013) СТАН ВАКЦИНОПРОФIЛАКТИКИ ПРОТИ ПОЛIОМIЄЛIТУ В УКРАЇНI Анотація   PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур, В. I. Бондаренко
 
№ 2(34) (2016) СТВОРЕННЯ І ОЦІНКА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ ЛАКТОБАКТЕРІЙ Анотація   PDF
І. В. Страшнова, А. І. Матковська, О. В. Басюл
 
301 - 350 з 412 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>