Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(30) (2015) РІСТ І УТВОРЕННЯ КАРОТИНІВ ШТАМАМИ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS УКМ В-5113 ТА B. SUBTILIS 1.1 В УМОВАХ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, К. С. Бордунос, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(34) (2016) РІСТ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ CHLORELLA VULGARIS BEIJER. В ПРИСУТНОСТІ НАНОАКВАХЕЛАТІВ СЕЛЕНУ Анотація   PDF
Н. Ф. Михайленко
 
№ 3(4) (2008) РЕАКЦIЯ ЛIМФОЇДНИХ ОРГАНIВ МИШЕЙ НА ПЕПТИДОГЛIКАН STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 В НОРМI I ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТI Анотація   PDF
В. В. Позур, Л. М. Сківка, Г. П. Потебня
 
№ 4(20) (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ IНТЕНСИФIКАЦIЇ БIОСИНТЕЗУ ЛIЗИНУ Анотація   PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, С. М. Шульга
 
№ 1(21) (2013) РЕЗИСТЕНТНIСТЬ RHODOTORU LARUBRA G2/1 ДО ВАЖКИХ МЕТАЛIВ ТА ЇХ АДСОРБЦIЯ Анотація   PDF
C. О. Білоіваненко, А. Є. Бухтіяров
 
№ 1(33) (2016) РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ БАКТЕРІЙ PANTOEA AGGLOMERANS Анотація   PDF
Т. В. Булигіна, Л. Д. Варбанець, Л. А. Пасічник, Н. В. Житкевич
 
№ 2(6) (2009) РЕСТРИКЦIЙНЕ КАРТУВАННЯ ПОЗАХРОМОСОМНОГО ЕЛЕМЕНТА РСА25 ERWINIA CAROTOVORA Анотація   PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач
 
№ 1(2) (2008) РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В.О. ІВАНИЦІ, В.С. ПІДГОРСЬКОГО, Н.Г. ЮРГЕЛАЙТІС, Т.В. БУРЛАКИ, Б.П. МАЦЕЛЮХА, І.Г. СКРИПАЛЯ “СЛОВНИК ТЕРМІНІВ У МІКРОБІОЛОГІЇ” Подробиці   PDF
Т. Й. Лещук
 
№ 2(34) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕНІВ ЕНТЕРОЦИНІВ СЕРЕД ШТАМІВ ЕНТЕРОКОКІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева
 
№ 1(33) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ГЕНОТИПОВА СТРУКТУРА РОТАВІРУСІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. О. Гончаров, Л. С. Котлік, Н. П. Ісакова, Ю. М. Виходцева, Ю. О. Баранов
 
№ 3(23) (2013) РОЗРОБКА РЕКОМБIНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВIРУСУ ДIАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ I ТА II ТИПУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЛР Анотація   PDF (English)
I. В. Горайчук, А. П. Герілович, О. С. Солодянкін, В. I. Болотін
 
№ 1(13) (2011) РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНОГО РАНОВОГО ПОКРИТТЯ З ПРОТЕАЗОЮ С ACREMONIUM CHRYSOGENUM Анотація   PDF
I. I. Романовська, С. С. Декіна
 
№ 2(22) (2013) РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНДОФІТНИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ ALTERNARIA ALTERNATA І CERATOC YSTIS SP. Анотація   PDF (Русский)
I. М. Курченко, А. К. Павличенко, О. М. Юр’єва
 
№ 1(13) (2011) СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ВПЛИВУ ФУЗАРІЄВОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF
Т. М. Корня, С. О. Iгнатова
 
№ 1(1) (2007) СЕЛЕКЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ ШТАМІВ ДІАЗОТРОФІВ ДЛЯ ІНОКУЛЯЦІЇ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Є. П. Копилов
 
№ 1(33) (2016) СЕЛЕНЗБАГАЧЕНІ ПРОБІОТИЧНІ ПРОДУКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Н. С. Трегуб
 
№ 2(38) (2017) СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2016 РОКИ Анотація   PDF
А. С. Пастиря, І. О. Собко, Є. О. Шайхет, В. П. Поліщук
 
№ 1(1) (2007) СИНТАБОЛІ3М НЕРОСТОВИХ СУБСТРАТІВ МЕТАНОТРОФНИМИ БАКТЕРІЯМИ Анотація   PDF
П. В. Рокитко, В. О. Романовська, Ю. Р. Малашенко
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ТА ЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ У БАЦИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Л. В. Авдєєва, А. І. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 1(2) (2008) СИНТЕЗ КСИЛОЗОІЗОМЕРАЗИ АКТИНОБАКТЕРІЯМИ ARTHROBACTER UREAFACIENS БІМ В-6 Анотація   PDF (English)
Л. І. Сапунова
 
№ 1(21) (2013) СИНТЕЗ ПІОЦІАНІНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ВПЛИВУ ВІ СМУТОВИХ МЕТАЛОКОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ ТА АУТОІНДУКТОРІВ СИСТЕМИ QUORUM SENSING Анотація   PDF
М. Б. Галкін, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ ҐРУНТОВИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ-ДЕСТРУКТОРАМИ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Н. А. Ямборко, Н. О. Леонова, Г. О. Іутинська
 
№ 3(27) (2014) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 4(32) (2015) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ ШТАМУ BACILLUS SP. ОЗ-5, ВИДІЛЕНОГО ІЗ ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОЮ ГРУНТУ О. ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. В. Гудзенко, А. М. Остапчук
 
№ 4(16) (2011) СКЛАД МIКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ФIТОЦЕНОЗIВ РIЗНОГО ТИПУ Анотація   PDF
I. М. Малиновська
 
№ 3(31) (2015) СКЛАД МІКРОБНИХ КОНТАМIНАНТIВ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF (Русский)
I. В. Пилипенко, Я. Б. Паулiна, Л. M. Пилипенко, Г. В. Ямборко
 
№ 3(15) (2011) СКЛАД МІЦЕЛІАЛЬНОЇ МАСИ ТА КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ CORDYCEPS SINENSIS (BERK.) SACC. (ASCOMYCETES) Анотація   PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн, Н. А. Бісько, Т. С. Iванова
 
№ 4(16) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ЗА АКТИВНIСТЮ АНТИОКСИДАНТНИХ ОКСИДОРЕДУКТАЗ Анотація   PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов
 
№ 1(13) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Анотація   PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський
 
№ 3(4) (2008) СКРИНІНГ ШТАМІВ МІКРОМІЦЕТІВ, ЩО ЗДАТНІ РОСТИ ТА РУЙНУВАТИ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИЙ СУБСТРАТ Анотація   PDF
Н. М. Жданова, С. В. Олішевська, А. I. Василевська, В. Л. Айзенберг, I. М. Курченко, Л. В. Артишкова, Л. Т. Наконечна, Г. П. Капічон
 
№ 1(1) (2007) СЛОВНИК ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Анотація   PDF
Л. В. Карапельянц
 
№ 4(12) (2010) СПОСIБ IМУНОБIОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТЕРОТОКСИНІВ ESCHERICHIA COLI Анотація   PDF
Ю. С. Сухарєв, С. О. Гужвинська, С. Ю. Сухарєв, I. В. Головіна
 
№ 2(3) (2008) СТIЙКIСТЬ БАКТЕРIОПЛАНКТОНУ ОДЕСЬКОГО ПРИБЕРЕЖЖЯ ДО СВИНЦЮ, КАДМIЮ ТА РТУТI Анотація   PDF
В. О. Іваниця, А. Є. Бухтіяров
 
№ 3(19) (2012) СТIЙКIСТЬ МIКРОМIЦЕТIВ ДО СУМIСНОЇ ДIЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛIВ Анотація   PDF (Русский)
В. Н. Гришко, О. Н. Кориновская
 
№ 2(38) (2017) СТІЙКІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ LACTOBACILLUS ДО МЕТАБОЛІТІВ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Ю. М. Похилько, Н. О. Кравченко
 
№ 2(22) (2013) СТАН ВАКЦИНОПРОФIЛАКТИКИ ПРОТИ ПОЛIОМIЄЛIТУ В УКРАЇНI Анотація   PDF
А. Ю. Фесенко, В. К. Позур, В. I. Бондаренко
 
№ 2(34) (2016) СТВОРЕННЯ І ОЦІНКА БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ ЛАКТОБАКТЕРІЙ Анотація   PDF
І. В. Страшнова, А. І. Матковська, О. В. Басюл
 
№ 1(13) (2011) СТОРІНКИ ІСТОРІІЇ МІКРОБІОЛОГІЇ В МЕДАЛЬЄРНОМУ МИСТЕЦТВI Анотація   PDF (Русский)
В. Ю. Барштейн
 
№ 4(40) (2017) СТРУКТУРА ВІРІОННИХ ДНК ПОМІРНИХ ЕРВІНІОФАГІВ 49 І 59 Анотація   PDF (Русский)
М. А. Златогурська, Ф. І. Товкач
 
№ 2(22) (2013) СУБСТРАТНА СПЕЦИФIЧНIСТЬ ПЕПТИДАЗИ 2 ВACILLUS THURINGIENSIS IМВ В-7324 Анотація   PDF
Н. А. Нідялкова, О. В. Мацелюх, Л. Д. Варбанець
 
№ 2(26) (2014) СУБСТРАТНА СПЕЦИФІЧНІСТЬ СЕРИНОВОЇ ЛУЖНОЇ ПЕПТИДАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS ІМВ В-7324 Анотація   PDF
О. В. Мацелюх
 
№ 3(4) (2008) СУКЦЕСIЯ КОРОЗIЙНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННI БIОПЛIВКИ НА СТАЛЕВIЙ ПОВЕРХНI ЗА ПРИСУТНОСТI ОРГАНIЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF
Н. Р. Демченко, С. В. Приходько, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 2(34) (2016) СУЛЬФІДОГЕННІ МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ГРУНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Д. Р. Абдуліна, Л. М. Пуріш, Л. Г. Асауленко, Г. О. Іутинська
 
№ 1(5) (2009) СУМIСНА ДIЯ ШТАМIВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ І ГРИБІВ Анотація   PDF
О. А. Дрегваль, Н. В. Черевач, А. I. Вінніков
 
№ 3(35) (2016) СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ HELICOBACTER PYLORI Анотація   PDF (English)
О. Волніцка, Б. Ванот
 
№ 2(14) (2011) СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, М. Б. Галкін
 
№ 1(9) (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦІЛЕЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. І. Чернова, Т. П. Коробкова
 
№ 1(5) (2009) ТОКСИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТОМОПАТОГЕНІВ BACILLUS THURINGIENSIS Анотація   PDF (Русский)
Т. І. Патика, В. П. Патика
 
№ 2(6) (2009) ТОКСИЧНА I МУТАГЕННА АКТИВНIСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Iваниця, Н. Ю. Васильєва, Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, Т. В. Гудзенко
 
301 - 350 з 398 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>