Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(23) (2013) ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ ТРИХОТЕЦЕНОВИХ МІКОТОКСИНIВ ШТАМIВ FUSARIUM POAE (PECK) WOLLENW. РIЗНИХ ТРОФIЧНИХ ГРУП Анотація   PDF (Русский)
I. М. Курченко, К. С. Циганенко
 
№ 2(6) (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ РЕСТРИКЦІЙНІЙ АНАЛІЗ ДНК МЕГАПЛАЗМІД І БАКТЕРIОФАГIВ ERWINIA CAROTOVORA Анотація   PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергеева, Ф. И. Товкач
 
№ 2(6) (2009) ПОРФIРИНИ ЯК IНГIБIТОРИ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ В КУЛЬТУРI РОСЛИННИХ ТКАНИН Анотація   PDF
I. В. Крулько, С. А. Заїка, А. В. Харіна, Н. С. Водзінська, В. П. Поліщук
 
№ 2(10) (2010) ПОШИРЕННЯ ВIРУСIВ У НАСАДЖЕННЯХ ГРУШI ДЕЯКИХ РЕГIОНIВ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
К. М. Удовиченко, Н. В. Тряпіцина, В. М. Удовиченко, В. П. Поліщук
 
№ 3(15) (2011) ПОШИРЕННЯ ВIРУСУ КАРЛИКОВОСТI ПШЕНИЦI НА ПIВДНI УКРАЇНИ Анотація   PDF
I. I. Гуляєва, О. В. Шевченко, Г. О. Снігур, А. С. Бісов, Б. Н. Мілкус
 
№ 4(24) (2013) ПРЕБIОТИКИ ВУГЛЕВОДНОЇ ПРИРОДИ I ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко
 
№ 2(6) (2009) ПРИГНIЧЕННЯ ПIГМЕНТСИНТЕЗУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI БАКТЕРIЙ IОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
О. Ф. Рильський, П. I. Гвоздяк
 
№ 3(27) (2014) ПРО БІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF (English)
О. М. Василюк, І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко
 
№ 1(37) (2017) ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БИОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОПІОНОВОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Л. О. Крупицька
 
№ 2(26) (2014) ПРОДУКТИВНІСТЬ МУТАНТНОГО ШТАМУ STREPTOMYCES GLOBISPORUS 1912-4 LCP HP7 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF (English)
С. Л. Голембіовська, Т. В. Дворник, Л. М. Янченко, Б. П. Мацелюх
 
№ 4(40) (2017) ПРОДУКЦІЯ ЕЗКОПОЛІСАХАРИДІВ ШТАМАМИ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко, О. М. Василюк, Л. Т. Олещенко
 
№ 4(28) (2014) ПРОДУКЦІЯ СИДЕРОФОРІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, В. В. Івах, О. О. Тітлянов
 
№ 4(8) (2009) ПРОСТИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ АНАЕРОБНИХ ПРОЦЕССІВ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗІВ Анотація   PDF
П. I. Гвоздяк, О. В. Сапура
 
№ 3(39) (2017) ПРОСТОРОВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІСТЬ ІНДУКОВАНИХ БАКТЕРІОЗІВ У КАЛЮСНИХ ТКАНИНАХ LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. IN VITRO Анотація   PDF
Ю. В. Коломієць, А. Ф. Ліханов, І. П. Григорюк
 
№ 3(7) (2009) ПРОТIКАННЯ ВIРУСНОЇ IНФЕКЦIЇ У РIЗНИХ ВИДIВ РОСЛИН ПІД ВПЛИВОМ АРБУСКУЛЯРНОЇ МІКОРИЗИ Анотація   PDF (English)
I. М. Столярчук, Т. П. Шевченко, В. П. Поліщук, А. В. Кріпка
 
№ 3(15) (2011) ПРОТЕОЛIТИЧНI ФЕРМЕНТИ МIЦЕЛIАЛЬНИХ ГРИБIВ Анотація   PDF (English)
Р. В. Міхайлова
 
№ 2(6) (2009) ПРОФЕСОР ЯКIВ ЮЛIЙОВИЧ БАРДАХ (1857-1929) Анотація   PDF
В. О. Кузнєцов
 
№ 3(7) (2009) ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 3(11) (2010) РIСТ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ ЗА ПРИСУТНОСТІ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д Анотація   PDF
С. В. Приходько, О. С. Бондар, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 3(15) (2011) РIСТ ТА IНТЕНСИВНIСТЬ ПРОЦЕСIВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛIПIДIВ ШТАМУ PLEUROTUS OSTREATUS Р-107 Анотація   PDF
О. В. Чайка, О. В. Федотов
 
№ 1(2) (2008) РІСТ CHLOROBIUM LIMICOLA YA-2002 ЗА РІЗНИХ УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш
 
№ 2(30) (2015) РІСТ І УТВОРЕННЯ КАРОТИНІВ ШТАМАМИ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS УКМ В-5113 ТА B. SUBTILIS 1.1 В УМОВАХ ГЛИБИННОГО КУЛЬТИВУВАННЯ Анотація   PDF
О. О. Нечипуренко, М. А. Хархота, К. С. Бордунос, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(34) (2016) РІСТ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ CHLORELLA VULGARIS BEIJER. В ПРИСУТНОСТІ НАНОАКВАХЕЛАТІВ СЕЛЕНУ Анотація   PDF
Н. Ф. Михайленко
 
№ 3(4) (2008) РЕАКЦIЯ ЛIМФОЇДНИХ ОРГАНIВ МИШЕЙ НА ПЕПТИДОГЛIКАН STAPHYLOCOCCUS AUREUS WOOD 46 В НОРМI I ПРИ ПУХЛИННОМУ РОСТI Анотація   PDF
В. В. Позур, Л. М. Сківка, Г. П. Потебня
 
№ 4(20) (2012) РЕГУЛЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ IНТЕНСИФIКАЦIЇ БIОСИНТЕЗУ ЛIЗИНУ Анотація   PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, С. М. Шульга
 
№ 1(21) (2013) РЕЗИСТЕНТНIСТЬ RHODOTORU LARUBRA G2/1 ДО ВАЖКИХ МЕТАЛIВ ТА ЇХ АДСОРБЦIЯ Анотація   PDF
C. О. Білоіваненко, А. Є. Бухтіяров
 
№ 1(33) (2016) РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ БАКТЕРІЙ PANTOEA AGGLOMERANS Анотація   PDF
Т. В. Булигіна, Л. Д. Варбанець, Л. А. Пасічник, Н. В. Житкевич
 
№ 2(6) (2009) РЕСТРИКЦIЙНЕ КАРТУВАННЯ ПОЗАХРОМОСОМНОГО ЕЛЕМЕНТА РСА25 ERWINIA CAROTOVORA Анотація   PDF (Русский)
Ж. Ю. Сергєєва, Ф. I. Товкач
 
№ 1(2) (2008) РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В.О. ІВАНИЦІ, В.С. ПІДГОРСЬКОГО, Н.Г. ЮРГЕЛАЙТІС, Т.В. БУРЛАКИ, Б.П. МАЦЕЛЮХА, І.Г. СКРИПАЛЯ “СЛОВНИК ТЕРМІНІВ У МІКРОБІОЛОГІЇ” Подробиці   PDF
Т. Й. Лещук
 
№ 2(34) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГЕНІВ ЕНТЕРОЦИНІВ СЕРЕД ШТАМІВ ЕНТЕРОКОКІВ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
І. Л. Гармашева
 
№ 1(33) (2016) РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ГЕНОТИПОВА СТРУКТУРА РОТАВІРУСІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
В. О. Гончаров, Л. С. Котлік, Н. П. Ісакова, Ю. М. Виходцева, Ю. О. Баранов
 
№ 3(23) (2013) РОЗРОБКА РЕКОМБIНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ВIРУСУ ДIАРЕЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ I ТА II ТИПУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЛР Анотація   PDF (English)
I. В. Горайчук, А. П. Герілович, О. С. Солодянкін, В. I. Болотін
 
№ 1(13) (2011) РОЗРОБКА ТЕКСТИЛЬНОГО РАНОВОГО ПОКРИТТЯ З ПРОТЕАЗОЮ С ACREMONIUM CHRYSOGENUM Анотація   PDF
I. I. Романовська, С. С. Декіна
 
№ 2(22) (2013) РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕНДОФІТНИХ ТА ФІТОПАТОГЕННИХ ШТАМІВ ALTERNARIA ALTERNATA І CERATOC YSTIS SP. Анотація   PDF (Русский)
I. М. Курченко, А. К. Павличенко, О. М. Юр’єва
 
№ 1(13) (2011) СЕЛЕКЦІЯ IN VITRO ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ВПЛИВУ ФУЗАРІЄВОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF
Т. М. Корня, С. О. Iгнатова
 
№ 1(1) (2007) СЕЛЕКЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ ШТАМІВ ДІАЗОТРОФІВ ДЛЯ ІНОКУЛЯЦІЇ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Є. П. Копилов
 
№ 1(33) (2016) СЕЛЕНЗБАГАЧЕНІ ПРОБІОТИЧНІ ПРОДУКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Капрельянц, Н. С. Трегуб
 
№ 2(38) (2017) СЕРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ ІНФЕКЦІЙОЇ БУРСАЛЬНОЇ ХВОРОБИ В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2016 РОКИ Анотація   PDF
А. С. Пастиря, І. О. Собко, Є. О. Шайхет, В. П. Поліщук
 
№ 1(1) (2007) СИНТАБОЛІ3М НЕРОСТОВИХ СУБСТРАТІВ МЕТАНОТРОФНИМИ БАКТЕРІЯМИ Анотація   PDF
П. В. Рокитко, В. О. Романовська, Ю. Р. Малашенко
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ 2-ФЕНІЛЕТАНОЛУ ТА ЕТАНОЛУ ДРІЖДЖАМИ SACCHAROMYCES CEREVISIAE Анотація   PDF (English)
О. Г. Мамєєва, А. М. Остапчук, В. С. Підгорський
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ У БАЦИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Л. В. Авдєєва, А. І. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 1(2) (2008) СИНТЕЗ КСИЛОЗОІЗОМЕРАЗИ АКТИНОБАКТЕРІЯМИ ARTHROBACTER UREAFACIENS БІМ В-6 Анотація   PDF (English)
Л. І. Сапунова
 
№ 1(21) (2013) СИНТЕЗ ПІОЦІАНІНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ВПЛИВУ ВІ СМУТОВИХ МЕТАЛОКОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ ТА АУТОІНДУКТОРІВ СИСТЕМИ QUORUM SENSING Анотація   PDF
М. Б. Галкін, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) СИНТЕЗ ФІТОГОРМОНІВ ҐРУНТОВИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ-ДЕСТРУКТОРАМИ ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (Русский)
Н. А. Ямборко, Н. О. Леонова, Г. О. Іутинська
 
№ 3(43) (2018) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ БАКТЕРІЙ ШТАМУ ENTEROCOCCUS ITALICUS ОНУ547 Анотація   PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Коротаєва
 
№ 3(27) (2014) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ НАФТООКИСНЮВАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація   PDF
Т. В. Гудзенко, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 4(32) (2015) СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ЛІПІДІВ ШТАМУ BACILLUS SP. ОЗ-5, ВИДІЛЕНОГО ІЗ ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОЮ ГРУНТУ О. ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, О. Г. Горшкова, Н. В. Коротаєва, О. В. Волювач, Т. В. Гудзенко, А. М. Остапчук
 
№ 4(16) (2011) СКЛАД МIКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ ФIТОЦЕНОЗIВ РIЗНОГО ТИПУ Анотація   PDF
I. М. Малиновська
 
№ 3(31) (2015) СКЛАД МІКРОБНИХ КОНТАМIНАНТIВ ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF (Русский)
I. В. Пилипенко, Я. Б. Паулiна, Л. M. Пилипенко, Г. В. Ямборко
 
№ 3(15) (2011) СКЛАД МІЦЕЛІАЛЬНОЇ МАСИ ТА КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ CORDYCEPS SINENSIS (BERK.) SACC. (ASCOMYCETES) Анотація   PDF
Т. А. Круподьорова, В. Ю. Барштейн, Н. А. Бісько, Т. С. Iванова
 
301 - 350 з 424 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>