Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(3) (2008) УГРУПОВАННЯ МІКРООРГАНІ3МІВ ПОРОВИХ ВОД ПІЩАНИХ ПЛЯЖІВ ЧОРНОГО МОРЯ. ФАКТИ І ГІПОТЕЗИ Анотація   PDF (Русский)
Ю. П. Зайцев
 
№ 4(28) (2014) УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АПІКАЛЬНИХ МЕРИСТЕМ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ПІД ДІЄЮ ІНОКУЛЯЦІЇ БАКТЕРІЯМИ ШТАМУ AZOSPIRILLUM BRASILENSE 102 Анотація   PDF
Н. І. Адамчук-Чала, Є. П. Копилов
 
№ 3(31) (2015) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ LACTOCOCCUS LACTIS SUBSP. LACTIS 502 ЗА ПРИСУТНОСТІ ЕКЗОГЕННОГО НІЗИНА Анотація   PDF
А. С. Семенець, Н. Ю. Водзінська, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 3(11) (2010) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA ENTERITIDIS І PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ЗА ПРИСУТНОСТІ ПОХІДНИХ N-БЕНЗОТІАЗОЛ-2-ІЛ-БЕНЗЕНСУЛЬФОНАМІДУ Анотація   PDF
I. О. Малярчик, Т. О. Філіпова, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, Б. М. Галкін
 
№ 2(22) (2013) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ І СИНТЕЗ РАМНОЛІПІДІВ PSEUDOMONAS AERUGINOSA АТСС 15692 ЗА ПРИСУТНОСТІ СИГНАЛЬНОГО ХІНОЛОНУ ТА ЙОГО СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ Анотація   PDF (Русский)
Мухліс Абедалабас, М. Б. Галкін, А. С. Семенець, Т. О. Філіпова
 
№ 2(38) (2017) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ТА РУХЛИВІСТЬ БАКТЕРІЙ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ВМІСТУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF
М. Б. Галкін, А. С. Семенець, М. О. Фіногенова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(33) (2016) УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМ РІВНЕМ БІОСИНТЕЗУ ЦИКЛІЧНОГО ДИГУАНОЗИНМОНОФОСФАТУ Анотація   PDF (English)
А. С. Семенець, М. Б. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(41) (2018) УТВОРЕННЯ МНОЖИННИХ ПАГОНІВ ВИНОГРАДУ В КУЛЬТУРІ IN VITRO НА РІЗНИХ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF
Н. І. Теслюк
 
№ 2(34) (2016) УТВОРЕННЯ ПОЛІВИДОВОЇ БІОПЛІВКИ МОЛОЧНОКИСЛИМИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM Р17630 ТА ДРІЖДЖОПОДІБНИМИ ГРИБАМИ САNDIDА АLBIСАNS АТСС 18804 Анотація   PDF
М. Ю. Русакова
 
№ 4(16) (2011) УТВОРЕННЯ СПОЛУК СIРКИ З РIЗНИМ СТУПЕНЕМ ОКИСНЕННЯ БАКТЕРIЯМИ CHLOROBIUM LIMICOLA IМВ К-8 Анотація   PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, C. О. Гнатуш
 
№ 3(27) (2014) УЧАСТЬ WAAL ЛІГА З БАКТЕРІЙ YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3 ТА O:8 В ФОРМУВАННІ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО СИРОВАТКИ КРОВІ Анотація   PDF (English)
Ю. І. Шевченко, В. К. Позур, M. Скурник
 
№ 1(21) (2013) ФIЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ВIРУСIВ ГРИПУ ЛЮДЕЙ А(H3N2), ВИДIЛЕНИХ В УКРАЇНI В ЕПIДЕМIЧНОМУ СЕЗОНI 2011–2012 РОКIВ Анотація   PDF
Л. В. Лейбенко, В. П. Поліщук, Л. В. Радченко, А. П. Міроненко
 
№ 3(23) (2013) ФIТОСТИМУЛЮВАЛЬНА АКТИВНIСТЬ ЕКЗОМЕТАБОЛIТIВ ШТАМА -АНТАГОНIСТА BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS IМВ В-7404 Анотація   PDF
I. В. Драговоз, Н. О. Леонова, Д. А. Жукова, Л. В. Авдєєва
 
№ 2(34) (2016) ФІЗІКО-ХІМІЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАКТЕРИСТИКА ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ Анотація   PDF
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, В. Ф. Хитрич, Н. Ю. Васильєва, О. І. Джамбек, О. А. Джамбек
 
№ 2(14) (2011) ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРІЙ THIOCAPSA SP. YA-2003 ЗА ВПЛИВУ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ Анотація   PDF
I. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш
 
№ 4(28) (2014) ФІЛОГЕНЕТИЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ІЗОЛЯТІВ ВІРУСУ МОЗАЇКИ КАВУНА 2 Анотація   PDF
Т. О. Руднєва, Т. П. Шевченко, В. О. Цвігун, І. Г. Будзанівська, В. П. Поліщук
 
№ 2(30) (2015) ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГЕНУ НЕЙРАМІНІДАЗИ ВІРУСІВ ГРИПУ A(H3N2), ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В СЕЗОНІ 2013–2014 рр. Анотація   PDF (English)
С. В. Бабій, Л. В. Лейбенко, А. Ю. Фесенко, Л. В. Радченко, О. Ю. Смутько, О. Г. Бояльська, А. П. Міроненко
 
№ 4(28) (2014) ФІТОСТИМУЛЮВАЛЬНА, АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТАМУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7243 Анотація   PDF
І. В. Драговоз, Н. О. Леонова, С. В. Лапа, Л. А. Данкевич, С. Ф. Падалко, Л. В. Бобик, Л. В. Авдєєва
 
№ 4(12) (2010) ФАКТОРИ ВIРУЛЕНТНОСТI САЛЬМОНЕЛ I ПАТОГЕНЕЗ САЛЬМОНЕЛЬОЗНОЇ IНФЕКЦIЇ Анотація   PDF (Русский)
А. Г. Дьяченко, А. А. Дем’янова, I. М. Балута, I. Ю. Кучма, В. В. Леізин, А. Ю. Волянський
 
№ 4(40) (2017) ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНІ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ ГЛИБОКОВОДНИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, М. Д. Штеніков, А. М. Остапчук
 
№ 1(2) (2008) ФЕРМЕНТАТИВНІ МЕТОДИ ЕЛІМІНАЦІЇ ФЕНОЛЬНИХ ПОЛЮТАНТІВ Анотація   PDF
I. I. Романовська, О. В. Oсiйчук, Ю. А. Шестеренко, О. В. Севастьянов
 
№ 4(20) (2012) ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНIСТЬ ПРЕПАРАТIВ ЕКЗОЦЕЛЮЛАЗ БАЗИДIОМIЦЕТIВ ТА НИЖЧИХ ГРИБIВ Анотація   PDF
К. Г. Древаль, М. І. Бойко
 
№ 2(6) (2009) ФЕРМЕНТАЦIЯ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ БАКТЕРIЯМИ РОДУ LACTOBACILLUS Анотація   PDF
О. В. Басюл, Г. В. Ямборко, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця
 
№ 3(19) (2012) ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ БАКТЕРІЯМИ LACTOBACILLUS PLANTARUM НА КОРЕНЯХ РОСЛИН LEPIDIUM SATIVUM L. Анотація   PDF
М. Б. Галкін, Н. В. Ліманська, Т. О. Філіпова, В. О. Іваниця
 
№ 1(1) (2007) ФОРМУВАННЯ ШТУЧНОГО СИМБІО3У АЗОСПІРИЛ 3 РОСЛИНАМИ ШОВКОВИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. А. Гончар, О. В. Надкернична, I. B. Волкова
 
№ 4(24) (2013) ФОТОСИНТЕЗ, ДИХАННЯ ТА РIСТ МIКРОВОДОРОСТI СHLAMYDOMONAS REINHARDTII В ПРИСУТНО СТIЕТАНОЛУ Анотація   PDF (Русский)
С. С. Степанов, О. К. Золотарьова
 
№ 2(6) (2009) ФУНГIЦИДНА АКТИВНIСТЬ ГIДРАЗИДIВ ФЕНОКСIОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ЩОДО ЗБУДНИКІВ ПРИКОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ Анотація   PDF (Русский)
М. Ю. Русакова, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова, Л. М. Вострова, М. В. Гренадьорова
 
№ 2(22) (2013) ФУНГIЦИДНА АКТИВНIСТЬ ГУАНIДИНВМIСНИХ ОЛIГОМЕРIВ, ПЕРСПЕКТИВНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В ГУМОВIЙ ПРОМИСЛОВОСТI Анотація   PDF
А. I. Чуєнко, М. Я. Вортман, В. В. Шевченко
 
№ 4(24) (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ПУРПУРОВИХ НЕСIРКОВИХ БАКТЕРIЙ RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS З ОЗЕРА ЯВОРIВСЬКЕ (УКРАЇНА ) Анотація   PDF
С. О. Гнатуш, С. В. Лаврик
 
№ 3(7) (2009) ХАРАКТЕРИСТИКА СТАФІЛОКОКОВОЇ КАСЕТНОЇ ХРОМОСОМИ MEC ТИПУ У МЕТИЦИЛІН-РЕЗИСТЕНТНИХ ШТАММІВ STAPHYLOCOCCUS INTERMEDIUS, ІЗОЛЬОВАНИХ ВІД СОБАК Анотація   PDF (English)
Д. Хробак, М. Кiзерветтер-Свiда, М. Ржевуська, М. Бiнек
 
№ 3(11) (2010) ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМІВ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS З ЛАРВIЦИДНОЮ АКТИВНIСТЮ ГРИБНИХ КОМАРИКІВ BRADYSIA PILISTRIATA FREY (SCIARIDAE) Анотація   PDF
Т. М. Кривицька, О. С. Багаєва, С. П. Ужевська, Н. М. Непомяща, В. О. Iваниця
 
№ 2(30) (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАМУ BREVIBACTERIUM FLAVUM ІМВ В-7446 ТА ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСИНТЕЗУ ТРЕОНІНУ Анотація   PDF
Г. С. Андріяш, Г. М. Заболотна, А. Ф. Ткаченко, С. М. Шульга
 
№ 4(40) (2017) ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ОСОБЛИОСТІ КЕY-ПОДІБНИХ БАКТЕРІОФАГІВ ERWINIA AMYLOVORA Анотація   PDF (Русский)
А. А. Бойко, Г. І. Жумінська, А. І. Кушкіна, В. О. Іваниця, Ф. І. Товкач
 
№ 3(7) (2009) ХЕМОТАКСОНОМIЧНА IДЕНТИФIКАЦIЯ ШТАМIВ АКТИНОБАКТЕРIЙ, IЗОЛЬОВАНИХ З УРАЖЕНИХ ВОЛОГОЮ ОФIСНИХ БУДIВЕЛЬ Анотація   PDF (English)
Б. Шпонар, М. Пащак, Б. Фігел, А. Гаміан
 
№ 1(37) (2017) ХЕМОТАКСОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЛАЗМІДНІ ПРОФІЛІ АЕРОБНИХ ТА ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНИХ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ З ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
Г. В. Ямборко, А. М. Остапчук, Ж. Ю. Сергєєва, Л. М. Пилипенко, І. В. Пилипенко
 
№ 2(10) (2010) ХЛОРОГЕНОВА КИСЛОТА: БIОХIМIЯ I ФIЗIОЛОГIЯ Анотація   PDF (Русский)
А. П. Левицький, О. К. Вертикова, I. О. Селіванська
 
№ 4(8) (2009) ЦІАНОБАКТЕРІЇ ТА РОСЛИНОЇДНІ ОРГАНІЗМИ: ОСОБЛИВОСТІ МІЖВИДОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF (Русский)
Є. Б. Гольдiн
 
№ 2(14) (2011) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 2(30) (2015) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНІСТЬ ГРИБА ACREMONIUM SP. 502, ВИДІЛЕНОГО З УРАЖЕНИХ РОСЛИН ОГІРКІВ Анотація   PDF
Є. П. Копилов, Г. В. Цехмістер
 
№ 3(11) (2010) ЦИТОХРОМИ Р-450: I. ЗАГАЛЬНI I ЕВОЛЮЦIЙНI АСПЕКТИ Анотація   PDF
Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 1(33) (2016) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЕНДОФІТНОЇ МІКРОБІОТИ ПАГОНІВ ВИНОГРАДУ Анотація   PDF (English)
І. І. Маринова, В. Ю. Іваніца, Н. В. Ліманська
 
№ 3(19) (2012) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ДРІЖДЖІВ ПРИБЕРЕЖНОЇ АКВАТОРІЇ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ Анотація   PDF
В. О. Іваниця, С. О. Білоіваненко
 
№ 2(3) (2008) ЧУТЛИВІСТЬ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS FA2 ДО ДІЇ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
Н. С. Водзінська, О. Ю. Зінченко, Т. О. Філіпова, Б. М. Галкін, С. В. Водзінський, Ю. В. Ішков
 
№ 2(34) (2016) ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНДРОГЕНЕЗУ IN VITRO ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ TRITICUM DICOCCUM (SCHRANK) SCHUEBL Анотація   PDF
Г. О. Доброва, І. С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, О. М. Ружицька
 
№ 1(25) (2014) ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ ПЛАНКТОННИХ ТА БІОПЛІВКОВИХ КУЛЬТУР STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS Анотація   PDF
О. І. Сідашенко, О. С. Воронкова, Т. М. Шевченко, О. А. Сірокваша
 
№ 1(37) (2017) ЧУТЛИВІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ГРАМНЕГАТИВНХ ЕПІФІТНИХ БАКТЕРІЙ З ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС Анотація   PDF (Русский)
П. П. Зелена, Г. В. Гладка, В. В. Шепелевич, Ю. М. Юмина, Н. В. Сенчило, Л. М. Сківка
 
№ 4(12) (2010) ЧУТЛИВІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ДО ПОХІДНИХ 4-АМІНО-3,5-ДИМЕТИЛ-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛІЮдних 4-аміно-3,5-диметил-4H-1,2,4-триазолію Анотація   PDF
Н. В. Ткачук, В. О. Янченко, А. М. Демченко
 
№ 3(15) (2011) ЧУТЛИВІСТЬ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ЦИКОРІЮ З ГЕНОМ ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА-2B ЛЮДИНИ ДО УРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ТЮТЮНОВОЇ МОЗАЇКИ Анотація   PDF
Н. А. Матвєєва, А. О. Потрохов, Ю. Й. Кудрявець, О. Ю. Кваско, А. М. Шаховський
 
351 - 398 з 398 результатів << < 3 4 5 6 7 8