Про журнал

Галузь та проблематика

Висвітлення результатів наукових досліджень у галузі мікробіології та біотехнології, об’єктами яких є прокаріотні (бактерії, архебактерії) та еукаріотні (мікроскопічні гриби, мікроскопічні водорості, найпростіші) мікроорганізми, віруси.

Напрями: мікробіологія, вірусологія, імунологія, молекулярна біотехнологія, створення та селекція нових штамів мікроорганізмів, мікробні препарати, антимікробні засоби, біосенсори, діагностикуми, мікробні технології в сільському господарстві, мікробні технології у харчовій промисловості; захист та оздоровлення навколишнього середовища; отримання енергоносіїв та нових матеріалів тощо.

Спеціальність ДАК: мікробіологія, вірусологія, імунологія

Процес рецензування

Тип процесу рецензування

Процес рецезування має три етапи: редакційне рецензування, зовнішне подвійне закрите рецензування

Обов'язки рецензентів

Кожну статтю рецензують мінімум два експерти, які мають усі можливості вільно висловити мотивовані критичні зауваження відносно рівня і ясності викладу представленого матеріалу, його відповідності профілю журналу, новизни і достовірності результатів.

Участь в ухваленні рішення про публікацію

Процедура рецензування допомагає головному редакторові в ухваленні рішення про публікацію, також головний редактор може здійснювати комунікацію з автором роботи. Рецензування є невід'ємним елементом наукової комунікації і основою наукового методу, вживаного у видавництві ОНУ.

Конфіденційність

Будь-яка робота, прийнята на розгляд, вважається конфіденційним документом. Роботи не підлягають демонстрації і обговоренню з іншими особами, за винятком осіб, уповноважених редактором.

Стандарти об'єктивності

Рецензії мають бути об'єктивними. Особиста критика на адресу автора є неприйнятною. Рецензенти зобов'язані ясно висловлювати свою думку і підкріплювати його відповідними аргументами.

Оформлення джерел

До обов'язків рецензента входить розпізнавання фрагментів опублікованих робіт, приведених без відповідного посилання. Будь-яке твердження про те, що деяке спостереження, висновок або аргумент були висловлені раніше, повинне супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензент також зобов'язаний привернути увагу головного редактора до наявності схожості представленої статті з будь-якою іншою відомою рецензентові опублікованою роботою.

Розголошування відомостей і конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, що містяться в представленій роботі, не можуть бути використані в дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Конфіденційна інформація, отримана в процесі рецензування, не підлягає розголошуванню або використанню в особистих інтересах. Рецензент зобов'язується відмовитися від розгляду представленої роботи за наявності конфлікту інтересів, що виникає з конкуренції, співпраці або стосунків іншого роду з авторами і організаціями, пов'язаними з цією роботою.

Періодичність публікації

3 випуски на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал надає безпосередній відкритий доступ до свого контенту, виходячи з наступного принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню глобального обміну знаннями.
 
 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Політика відмови

Головний редактор наукового журналу "Мiкробiологiя i біотехнологія" оцінює представлені роботи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.

Оригінальність і плагіат

Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і, якщо автори використали роботу і/або слова інших авторів, це повинно бути відповідним чином позначено посиланням або вказано в тексті.

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразовування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат в усіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації і є недопустимим.

Представлення одного і того ж рукопису більш ніж до одного журналу одночасно є неетичною поведінкою при публікації і є неприпустимим.
Автор не повинен подавати на розгляд в інший журнал вже опубліковану статтю.

Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст описуваної роботи.

Виявлення плагіату.

Видавництво ОНУ бере на себе зобов'язання допомагати науковому співтовариству в усіх аспектах здійснення політ

Етичні правила наукового журналу "Мiкробiологiя i біотехнологія".

Видавництво Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (далі "Видавництво ОНУ") відповідально підходить до завдання підтримки наукової репутації. Журнал "Мiкробiологiя i біотехнологія" публікує наукові роботи і несе відповідальність за їх відповідність найвищим стандартам.

Редакційна діяльність видавництва спирається на рекомендації:

Комітету з етики наукових публікацій – Committee of Publication Ethics 

Міжнародні стандарти для редакторів і авторів – International standards for editors and authors 

Етичний кодекс ученого України - Ethics Code of scientists Ukraine

А також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв.

Видавництво робить усе можливе для дотримання етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і для запобігання будь-яких порушень цих норм.

Обов'язки авторів.

Вимоги до публікацій результатів дослідження 

Автори робіт, які містять результати оригінальних досліджень, зобов'язані надати детальний звіт про виконану роботу, а також об'єктивні аргументи на користь її актуальності. У статті мають бути наведені  точні дані, що підтверджують отримані результати. У статті повинні міститися деталі і посилання, необхідні для повторення проведеної роботи. Надання свідомо неправдивих фактів вважається  порушенням етичного кодексу і є неприйнятним.

Рецензії і професійні статті мають бути об'єктивними і містити перевірену інформацію. Роботи, що висловлюють "думку редакції", повинні містити відповідні позначки.

Оригінальність і плагіат

Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і, якщо автори використали роботу і/або слова інших авторів, це повинно бути відповідним чином позначено посиланням або вказано в тексті.

Плагіат має багато форм, від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразовування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат в усіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації і є недопустимим.

Представлення одного і того ж рукопису більш ніж до одного журналу одночасно є неетичною поведінкою при публікації і є неприпустимим.

Автор не повинен подавати на розгляд в інший журнал вже опубліковану статтю.

Необхідно належним чином визнавати роботи інших дослідників. Автори повинні давати посилання на публікації, які вплинули на зміст описуваної роботи.

Авторство роботи

Авторство повинне обмежуватися тими особами, хто вніс значний вклад в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження.

Усі особи, що внесли значний вклад, мають бути вказані як співавтори. Якщо яка-небудь особа брала участь в якій-небудь істотній частині проекту, то їй має бути виражена вдячність, або вона має бути  включена до списку співавторів.

Автор зобов'язується вказувати усіх співавторів, що відповідають цим вимогам і не вказувати співавторів, які цим вимогам не відповідають, а також гарантувати те, що остаточний варіант статті і її подання для публікації були схвалені усіма співавторами.

Стаття, у разі прийняття до публікації, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.                                

Розголошування відомостей і конфлікт інтересів.

Усі автори повинні розкривати у своєму рукописі будь-який фінансовий або який-небудь інший істотний конфлікт інтересів, який міг би бути представленим таким, що впливає на результати оцінки їх рукопису.

Прикладами можливих конфліктів інтересів, що підлягають обов'язковій вказівці, є: робота по найму, надання консультаційних послуг, володіння акціями, гонорар, оплачувана експертиза, патентування, гранти і інше фінансування. Всі джерела фінансової підтримки проекту мають бути розкриті.

Істотні помилки в опублікованих роботах. 

Якщо автор виявить значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново сповістити головного редактора журналу про це і співпрацювати з головним редактором для того, щоб опублікувати спростовання або виправлення статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростовання або виправлення статті, або надання головному редакторові доказу правильності опублікованої роботи.

Цитування журналу, в якому публікується робота

Будь-які рекомендації з цитування робіт повинні ґрунтуватися на їх науковій значущості і слугувати поліпшенню наданого матеріалу.

Члени редакційної колегії можуть порекомендувати авторам джерела у рамках процедури рецензування, але такі рекомендації не можуть зводитися до вказівок цитувати журнал "Мiкробiологiя i біотехнологія".

Увага: передрук, усі види копіювання та відтворення матеріалів, що надруковані у журналі «Мікробіологія і біотехнологія», можливі лише за умови посилання на джерело інформації та з дозволу редакційної колегії. Усі права захищені згідно законодавства України

Учасник

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова є видавцем і спонсором наукового журналу «Мікробіологія і біотехнологія». Журнал працює за фінансовою системою відкритого доступу. Всі матеріали розміщуються в повному тексті.

Історія журналу

Рік заснування: 2006

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова ВАК від 2009 №1_05/2

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ№19409 від 17.08.2012