ПРОСТОРОВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ І СПЕЦИФІЧНІСТЬ ІНДУКОВАНИХ БАКТЕРІОЗІВ У КАЛЮСНИХ ТКАНИНАХ LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL. IN VITRO

Ю. В. Коломієць, А. Ф. Ліханов, І. П. Григорюк

Анотація


Мета. Дослідити специфічні реакції індукованого імунітету калюсних тканин томатів за умов інокуляції збудниками бактеріальних хвороб X. vesicatoria, P. syringae pv. tomato, C. michiganensis subsp. michiganensis. Методи. Гістохімічні дослідження калюсних структур томатів і специфіки патогенезу проводили на постійних препаратах. Результати. Показано, що у морфогенних калюсах створюються неоднорідні умови для проникнення бактерій у глибокі шари тканин. Підтверджено, що напрямки і швидкість поширення збудників у калюсах залежать від гетерогенності структур і типу сформованих тканин. З’ясовано, що провідні пучки, які в калюсах складені системою трахеїдоподібних елементів і знаходяться в осередку інфекції не сприяють її системному поширенню, а є центрами активної протидії патогенам. Висновки. Високий рівень стійкості проти X. vesicatoria виявили аксіальні структури ризогенного типу, що пов’язано з функціональними особливостями їх покривних тканин. Визначено, що бактерії не долають створених калюсами тканинних бар’єрів. У окремих груп клітин калюсів томатів in vitro виявлено ефект їх стійкості проти P. syringae pv. tomato за відсутністю типових ознак індукованого імунітету, що розкриває нові аспекти в системі взаємодії патоген-хазяїн.


Ключові слова


Lycopersicon esculentum Mill.; збудники бактеріальних хвороб; калюс

Повний текст:

PDF

Посилання


Dyakov YuT Fundamental phytopathology. Moscow: Krassand, 2012. 512 p.

Zheldakova RA, Mamin VE Phytopathogenic microorganisms. Moscow: BSU, 2006. 116 p.

Karpun NN, Yanushevskaya EB, Mikhailova EV Mechanisms of formation of nonspecific induced immunity in plants under biogenic stress. Agricultural biology. 2015; 50 (5): 540–549.

Kozulin VV Carbohydrate-containing biopolymers Xanthomonas campestris and their role in phytopathogenic processes: diss. cand. biol. sciences: specialty 03.00.07 "Microbiology". Saratov, 2009. 151 p.

Sayfitdinova AF Two-dimensional fluorescence microscopy for the analysis of biological samples. St. Petersburg: Solo, 2008. 72 p.

Smirnova OG, Kochetov AV Cell wall of plants and mechanisms of resistance to pathogens. Vavilovsky Journal of Genetics and Selection. 2015; 19 (6): 715–723.

Bermpohl A, Dreier J, Bahro R, Eichenlaub R. Exopolysaccharides in the pathogenic interaction of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis with tomato plants. Microbiological Research. 1996; 151 (4): 391–399.

Pellicciari C, Biggiogera M. Histochemistry of single molecules. Methods and Protocols. Humana Press, 2017: 313–337.

Preston GM. Pseudomonas syringae pv. tomato: the right pathogen, of the right plant, at the right time. Molecular plant pathology. 2000; 1 (5): 263–275.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дьяков Ю.Т. Фундаментальная фитопатология. – М.: Красанд, 2012. – 512 с.

Желдакова Р.А., Мямин В.Е. Фитопатогенные микроорганизмы. – Мн.: БГУ, 2006. – 116 с.

Карпун Н.Н., Янушевская Э.Б., Михайлова Е.В. Механизмы формирования неспецифического индуцированного иммунитета у растений при биогенном стрессе // Сельскохозяйственная биология. – 2015. – 50, № 5. – С. 540–549.

Козулин В.В. Углеводсодержащие биополимеры Xanthomonas campestris и их роль в фитопатогенных процессах : дисс. на соис. науч. степ. канд. биол. наук : специальность 03.00.07 «Микробиология». – Саратов, 2009. – 151 с.

Сайфитдинова А.Ф. Двумерная флуоресцентная микроскопия для анализа биологических образцов. – СПб: Соло, 2008. – 72 с.

Смирнова О.Г., Кочетов А.В. Клеточная стенка растений и механизмы устойчивости к патогенам // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2015 – 19, № 6. – С. 715–723.

Bermpohl A., Dreier J., Bahro R., Eichenlaub R. Exopolysaccharides in the pathogenic interaction of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis with tomato plants // Microbiological Research. – 1996 – Vol. 151, № 4. – P. 391–399.

Pellicciari C., Biggiogera M. Histochemistry of single molecules. Methods and Protocols. – Humana Press, 2017. – Р. 313–337.

Preston G.M. Pseudomonas syringae pv. tomato: the right pathogen, of the right plant, at the right time // Molecular plant pathology. – 2000. – Vol. 1 (5). – P. 263–275.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.3(39).108727

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663