DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.4(40).118258

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ОСОБЛИОСТІ КЕY-ПОДІБНИХ БАКТЕРІОФАГІВ ERWINIA AMYLOVORA

А. А. Бойко, Г. І. Жумінська, А. І. Кушкіна, В. О. Іваниця, Ф. І. Товкач

Анотація


Мета. Вивчити гетерогенність фагового ізоляту, що був одержаний з гілок та листя груші, уражених Erwinia amylovora. Методи. Гетерогенність фагових ізолятів вивчали з використанням системи, котра включала себе йонообмінну хроматографію низького тиску (LPLC), електронно-мікроскопічний аналіз віріонів і рестрикційний аналіз ДНК. В роботі були використані бактеріофаги KEY, KEY/7 і KEY/25. Результати. Ізолят містить двохкомпонентну популяцію KEY-подібних фагів, частки яких розрізняються за спорідненістю до DEAE-целюлози. Фаги обох субпопуляцій представлені віріонами В1морфотипу (родина Siphoviridae) із правильними ікосаедричними капсидами діаметром близько 77 нм та довжиною хвостових відростків, близькою до 172 нм. Ці фагові частки за морфологією та розміром подібні до таких прототипного фага KEY. За даними рестрикційоного аналізу геноми фагів чистих ліній KEY/7 та KEY/25 подібні та мають розмір близько 72 кб, що на 25–27% менше, ніж розмір геному фага KEY. Припускається, що фаги KEY/7 та KEY/25 являють собою делеційні варіанти фага KEY. Висновок. Гетерогенність фагових ізолятів, отриманих з уражених рослин, має дві ключові характеристики: змінення спорідненості часток до DЕАЕ-целлюлози і генетичної структури їх геному. Подальші дослідження як фагових ізолятів так і фагових популяцій важливі для вивчення екології та можливості використання бактеріофагів для біоконторолю небезпечних патогенів деревних рослин.

Ключові слова


гетерогенність фагової популяції; КЕY-подібні бактеріофаги; Erwinia amylovora

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Carlson K. Appendix: Working with Bacteriophages: Common Techniques and Methodological Approaches. In Kutter E., Sulakvelidze A. (Eds.). Bacteriophages: biology and applications. Boca Raton: СRC Press, 2005; 428–485p.

Тovkach FI, Morоz SN, Korоl NA, Faiduk YV, Kushkinа AI. Polyvalence of bacteriophages isolated from fruit trees, affected by bacterial fire blight. Mikrobiol Zh. 2013; 75 (2): 80-88. (in Russian)

Тovkach FI, Faiduk YV, Коrоl NA, Kushkinа AI, Morоz SN, Мuchnyk FV Electron microscopy and restriction analysis of bacteriophages isolated from quince and pear with symptoms of fire blight. Mikrobiol Zh. 2013; 75 (5): 67-75 (in Russian).

Tovkach FI, Grizorian IuA, Ruban VI, Danileĭchenko VV, Kishko IaG. Restriction map of permuted DNA of Erwinia carotovora temperate bacteriophage 59. Mol. Gen. Mikrobiol. Virusol. 1988; (1): 20-24 (in Russian).

Adrianssens EM, Ceeyssens P-J, Dunon V, Ackermann HW, Van Vaerenbergh J, Maes M, De Proft M, Lavigne R. Bacteriophages LIMElight and LIMEzero of Pantoea agglomerans, Belonging to the «phiKMV-Like Viruses». Appl. Environ. Microbiol. 2011; 77 (10): 3443-3450.

Faiduk YV, Boyko АА, Muchnyk FV, Tovkach FI Virion morphology and structural organization of polyvalent bacteriophages TT10-27 and KEY. Mirrobiol Zh. 2015; 77(3): 36-46.

Faidiuk IV, Tovkach FI Exclusion of polyvalent T7-like phages by prophage elements. Mikrobiol Zh. 2014; 76 (5): 42-50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Carlson K. Appendix: Working with Bacteriophages: Common Techniques and Methodological Approaches. Bacteriophages: biology and applications. In Kutter E., Sulakvelidze A. (eds.). Boca Raton: СRC Press., 2005. – 428–485p.

Товкач Ф. И., Moроз С. Н., Koроль Н. A., Файдюк Ю. В., Kушкинa A. И. Поливалентность бактериофагов, изолированных из плодовых деревьев, пораженных бактериальным ожогом // Мікробіол. журн. –2013. –75, № 2. – С. 80–88.

Товкач Ф. И., Файдюк Ю. В., Король Н. A., Kушкина A. И., Moроз С.Н., Мучник Ф. В. Электронная микроскопия и рестрикционный анализ бактериофагов, изолированных из айвы и груши с симптомами бактериального ожога // Мікробіол. журн. – 2013. – 75, № 5. – С. 67–75.

Товкач Ф. И., Григорян Ю. А., Рубан В. И., Данилейченко В. В., Кишко Я. Г. Рестрикционная карта пермутированной ДНК умеренного бактериофага 59 Erwinia carotovora //Мол. генетика, микрбиология и вирусология. – 1988. – № 1. – С. 20–24.

Adrianssens E.M., Ceeyssens P.-J., Dunon V., Ackermann H.-W., Van Vaerenbergh J., Maes M., De Proft M., Lavigne R. Bacteriophages LIMElight and LIMEzero of Pantoea agglomerans, Belonging to the “phiKMVLike Viruses” // Appl. Environ. Microbiol. – 2011. –77, № 10. – P. 3443–3450.

Faiduk Y. V., Boyko А. А., Muchnyk F. V., Tovkach F. I. Virion morphology and structural organization of polyvalent bacteriophages TT10-27 and KEY // Мікробіол. журн. – 2015. – 77, № 3. – С. 36–46.

Faidiuk I. V., Tovkach F. I. Exclusion of polyvalent T7-like phages by prophage elements // Мікробіол. журн. – 2014. – 76, № 5. – P. 42–50.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663