DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.4(40).119182

АНТАГОНІСТИЧНА І ДЕСТРУКТИВНА АКТИВНІСТЬ МОРСЬКИХ БАКТЕРІЙ

О. Г. Горшкова

Анотація


Мета. Дослідити антагоністичну, нафто- і ПАР-деструктивну активність бактерій, ізольованих із прибережних зон Чорного моря. Методи. Для ізоляції бактерій – деструкторiв з морської та порової води зони заплеску Одеської затоки, о. Зміїний використовували метод накопичувальних культур на рідкому синтетичному середовище МКД з подальшим висівом на живильні середовища МПБ та М-9, що містили окремо нафту і додецилсульфат натрію у концентрації 1%. Дослідження антагоністичної активності, що оцінювали за величиною зон затримки росту тест-штамів, проводили за методом відстрочених посівів. Результати. Вивчено деструктивну і антагоністичну активність 58 штамів бактерій, ізольованих із прибережних зон Чорного моря. Деструктивну активність що до нафти і ПАР виявили 36 досліджуваних штамів. З найактивніших відібрано 3 штами-деструктори, які проявили найбільшу інгібуючу дію щодо тест-штамів умовно патогенних мікроорганізмів, у тому числі санітарно-показових. Найбільшу кількість штамів-антагоністів ізольовано з порової та морської води у районі скиду міських господарсько-фекальних вод на Дачі Ковалевського, що свідчить про хронічне хімічне та біологічне забруднення зони заплеску в цьому районі одеського узбережжя Чорного моря. Висновок. Поліфункціональні штами M. barkeri 5, M. barkeri 13, P. fluorescens 55, які виявили високий рівень антагоністичної активності щодо широкого спектра представників умовно-патогенної мікробіоти і мали високу здатність окислювати вуглеводні нафти і ПАР, можуть бути рекомендовані для подальшого використання в біотехнологіях ремедіації морських вод від біологічного і хімічного забруднення.


Ключові слова


морські бактерії-деструктори; нафта; поверхнево-активні речовини; антагоністична активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorob'eva LV. Mejobentos ukrainskogo shel'fa Chernogo i Azovskogo morej. K.: Naukova dumka, 1999: 300.

Horshkova OH. Antagonistic activity of the bacteria isolated from water samples of a kuyal'nyk and soil of the Zmiiny island. Materials of the international scientific and practical conference. V.: TOV "Nilan-LTD", 2016: 222-224.

Zaytsev YuP. Ecological condition of a shelf zone of the Black Sea at the coast of Ukraine (review). Hydrobiology. 1992; 4(28): 3–18.

Ivanytsya VO, Horshkova OH, Korotayeva NV, Volyuvach OV, Gudzenko TV, Ostapchuk AM. Composition of fatty acids of lipids of the strain of Bacillus spp. OZ-5 isolated from the oil-polluted soil of the Zmiiny island. Microbiology&Biotechnology. 2015; 4(32): 28-36.

Kuznetsov AV. Sanitary protection of the sea from pollution by ships in the system of epidemiological surveillance of quarantine infections. Оdesa. 2004: 16.

Workshop on microbiology: Manual for students of higher educational institutions. AY. Netrusova, MA. Ehorova, LM. Zakharchuk and other. M.: Publishing Center «Academy», 2005: 608.

Suneby Emma G, Herndon Leslie R, Schneider Tanya L. Pseudomonas aeruginosa LasR. DNA Binding Is Directly Inhibited by Quorum Sensing Antagonists. ACS Infection diseases. 2017; 3(3): 183-189.

De la Fuente Mery, Vidal Jose M., Miranda, Claudio D. Inhibition of Flavobacterium psychrophilum biofilm formation using a biofilm of the antagonist Pseudomonas fluorescens FF48. SpringerPlus. 2013. 2(176): 1-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воробьева Л. В. Мейобентос украинского шельфа Черного и Азовского морей. – К.: Наукова думка, 1999. – 300 с.

Горшкова О. Г. Aнтагоністична активність бактерій, виділених із проб води Куяльника та грунту о. Зміїний // Aктуальні питання розвитку біології та екології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-7 жовтня 2016 р., м. Вінниця, Україна), м. Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2016. – С. 222–224.

Зайцев Ю. П. Экологическое состояние шельфовой зоны Черного моря у побережья Украины (обзор) // Гидробиол. журн. – 1992. – Т. 4, № 28 – С. 3–18.

Іваниця В. О., Горшкова О. Г., Коротаєва Н. В., Волювач О. В., Гудзенко Т. В., Остапчук А. М. Cклад жирних кислот ліпідів штаму Bacillus spp. ОЗ-5, виділеного із забрудненого нафтою грунту о. Зміїний // Мікробіологія і біотехнологія. – 2015. – № 4 (32). – С. 28–36.

Кузнецов А. В. Санитарная охрана моря от загрязнения судами в системе эпидемиологического надзора за карантинными инфекциями: Автореф. дис. …доктора мед. наук. Одесса, 2004 –16 с.

Практикум по микробиологии: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / А. И. Нетрусова, М. А. Егорова, Л. М. Захарчук и др.; Под ред. А. И. Нетрусова. – М.: Изд. Центр «Академия». – 2005. – 608 с.

Suneby Emma G., Herndon Leslie R., Schneider Tanya L. Pseudomonas aeruginosa LasR. DNA Binding Is Directly Inhibited by Quorum Sensing Antagonists // ACS Infection diseases. – 2017. – Vol. 3, № 3. – P. 183–189.

De la Fuente Mery, Vidal Jose M., Miranda, Claudio D. Inhibition of Flavobacterium psychrophilum biofilm formation using a biofilm of the antagonist Pseudomonas fluorescens FF48 // SpringerPlus. – 2013. – Vol. 2, № 176. – P. 1–9.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663