DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2017.4(40).119560

ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЕРОБНІ СПОРОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ ГЛИБОКОВОДНИХ ВІДКЛАДЕНЬ ЧОРНОГО МОРЯ

В. О. Іваниця, М. Д. Штеніков, А. М. Остапчук

Анотація


Мета. Виявити в глибоководних осадах сірководневої батіалі Чорного моря факультативно-анаеробні спороутворювальні бактерії (ФАСБ), здатні рости за аеробних умов, та визначити їх таксономічну різноманітність. Методи. Для роботи були використані проби донних відкладень з різних горизонтів (0–50 см) з глибини 888–2080 м Чорного моря, відібрані в ході експедиції М84/2 Бременського університету на судні Meteor. Ідентифікацію виділених штамів проводили шляхом визначення спектру жирних кислот на газовому хроматографі «BioRad» з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock на базі газового хроматографа з полум’яно-іонізаційним детектором Agilent 7890 (Agilent Technologies, США). Результати. У ході досліджень у глибоководних осадах сірководневої батіалі Чорного моря на горизонтах до 50 см виявлено факультативно-анаеробні бактерії, здатні рости за аеробних умов. Було отримано 202 ізоляти грампозитивних бактерій, які утворюють ендоспори. За спектром жирних кислот з використанням автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDISherlock встановлено, що отримані ізоляти належать до 18 видів 4-х родів ФАСБ: Bacillus, Paenibacillus, Lysinibacillus, Brevibacillus. Не ідентифіковані ізоляти (25) потребують додаткових досліджень і можуть відноситися до нових ще не відомих для науки таксонів бактерій. Висновки. Вперше в донних відкладеннях на горизонтах до 50 см анаеробної сірководневої та метанової батіалі Чорного моря на глибинах 888–2080 м виявлено факультативно-анаеробні спороутворювальні бактерії, визначено їх таксономічну різноманітність, та зроблено припущення про їх алохтонне походження.


Ключові слова


Bacillus; Paenibacillus, Lysinibacillus; Brevibacillus; склад жирних кислот; Чорне море; донні відкладення

Повний текст:

PDF

Посилання


Zaitsev Yu.P., Polikarpov G.G., Egorov V.N., Aleksandrov B.G., Garkusha O.P., Kopytina N.I., Kurilov A.V., Nesterova D.A., Nidzvetskaya L.M., Nikonova S.E., Polikarpov I.G., Popovichev V.N., Rusnak E.M., Stokozov N.A., Teplinskaya N.G., Teren'ko L.M. Sredotochie ostankov oksibiontov i bank zhivykh spor vysshikh gribov i diatomovykh v donnykh otlozheniyakh serovodorodnoi batiali Chernogo morya. // Dopovidi NAN Ukrainy. – 2007. – N 7. – С. 159–164.

Ammini P., Kiran K., Jiya J., Neetha J., Santha N. Biochemical and molecular characterization of Bacillus pumilus isolated from coastal environment in Cochin, India. // Braz. J. Microbiol. – 2009. – 40, №2. – P. 269–275.

Bonde G. J. Studies on the dispersion and disappearance phenomena of enteric bacteria in the marine environment. // Rev. Int. Oceanogr. Med. – 1968. – 9. – P. 17–44.

Dolman C. E., IIDA H. Type E botulism: its epidemiology, prevention and speciiic treatment. // Can. J. Public Health. – 1963. – 54, № 7. – P. 293–308.

Johannsen A. Clostridium botulinum in Sweden and the adjacent waters. // J. Appl. Bacterial. – 1963. – 26, № 1. – P. 43–47.

Logan N.A., De Vos P. Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria Ed Whitman WB. John Wiley & Sons, Inc, 2015 Режим доступу: http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118960608.gbm00530/abstract

Smith L.D.S., Cato E. Clostridium durum, sp. nov., the predominant organism in a sediment core from the Black Sea. // Canadian Journal of Microbiology. – 1974. – 20, № 10. – P. 1393–1397.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зайцев Ю. П., Поликарпов Г. Г., Егоров В. Н., Александров Б. Г., Гаркуша О. П., Копытина Н. И., Курилов А. В., Нестерова Д. А., Нидзвецкая Л.М., Никонова С. Е., Поликарпов И. Г., Поповичев В. Н., Руснак Е. М., Стокозов Н. А., Теплинская Н. Г., Теренько Л. М. Средоточие останков оксибионтов и банк живых спор высших грибов и диатомовых в донных отложениях сероводородной батиали Черного моря. // Доповіді НАН України. – 2007. – N 7. – С. 159–164.

Ammini P., Kiran K., Jiya J., Neetha J., Santha N. Biochemical and molecular characterization of Bacillus pumilus isolated from coastal environment in Cochin, India. // Braz. J. Microbiol. – 2009. – 40, №2. – P. 269–275.

Bonde G. J. Studies on the dispersion and disappearance phenomena of enteric bacteria in the marine environment. // Rev. Int. Oceanogr. Med. – 1968. – 9. – P. 17–44.

Dolman C. E., Ixda H. Type E botulism: its epidemiology, prevention and specific treatment. // Can. J. Public Health. – 1963. – 54, № 7. – P. 293–308.

Johannsen A. Clostridium botulinum in Sweden and the adjacent waters. // J. Appl. Bacterial. – 1963. – 26, № 1. – P. 43–47.

Logan N.A., De Vos P. Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria Ed Whitman WB. John Wiley & Sons, Inc, 2015 Режим доступу: http:// onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118960608.gbm00530/abstract

Smith L.D.S., Cato E. Clostridium durum, sp. nov., the predominant organism in a sediment core from the Black Sea. // Canadian Journal of Microbiology. – 1974. – 20, № 10. – P. 1393–1397.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663