DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).139440

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ІЗ СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД М. ЛЬВОВА

Н. С. Верхоляк, Т. Б. Перетятко

Анотація


Мета: виділити сульфатвідновлювальні бактерії з системи очищення стічних вод міста Львова, дослідити морфологічні та фізіологічні властивості виділених мікроорганізмів. Методи. Об'єктом дослідження був штам сульфатвідновлювальних бактерій, виділений з системи очищення побутових та промислових стічних вод міста Львова. Проби води та мулу відбирали з первинного, вторинного відстійників і активного мулу системи очищення стічних вод міста Львова методом Столбунова-Рябова. Бактерії виділеного штаму культивували на селективному середовищі. Ідентифікацію виділеного штаму мікроорганізмів проводили за морфофізіологічними ознаками згідно визначника Берджі. Морфологію досліджуваної культури вивчали електронномікроскопічно. Для визначення наявності спор в клітинах їх забарвлювали за методом Пєшкова. Вміст сульфат-йону та гідроген сульфіду у культуральній рідині визначали фотометрично. Результати. Із активного мулу аеротенку системи очисних споруд міста Львова виділено штам спороутворювальних сульфатвідновлювальних бактерій, який також за відсутності сульфат-йону може використовувати елементну сірку як кінцевий акцептор електронів. За наявності сульфат-йону бактерії використовують лактат та ацетат як джерела карбону. Мікроорганізми мають форму коротких паличок, за Грамом забарвлюються негативно. Виділений штам бактерій належить до нейтрофільних, мезофільних мікроорганізмів. За морфологічними і фізіологічними властивостями виділений штам ідентифікований як Desulfotomaculum AR1. Висновки. Сульфатвідновлювальні бактерії Desulfotomaculum AR1, виділені з мулу аеротенку системи очищення стічних вод м. Львова нагромаджують до 18 мМ гідроген сульфіду за наявності у середовищі лактату чи ацетату як джерела карбону. Крім сульфат-йонів бактерії відновлюють елементну сірку, використовуючи її як кінцевий акцептор електронів.

Ключові слова


сульфатвідновлювальні бактерії; гідроген сульфід; дисиміляційна сульфатредукція; стічні води

Повний текст:

PDF

Посилання


Antipchuk AF, Kireeva IY. Water microbiology. K.:Condor; 2005. 254 p. (in Ukrainian).

Burakayeva D, Rusanov A, Lantukh V. Methodical manual. The role of microorganisms in the purification of sewage from heavy metals. Orenburg; 1999. 53 p. (in Russian).

Halushka AA, Gudz SP. Structural and functional changes in the cells of microorganisms under the influence of hydrogen sulfide. Studia Biologica. 2009; 3(2):141–148. (in Ukrainian).

GOST 26426-85. Soils. Method of sulfate ions in an aqueous extract determination. Moscow: Publishing House of Standards. 1985; 43–46. (in Russian).

Ilyaletdinov AN, Alieva RM. Microbiology and biotechnology of industrial wastewater treatment. Alma-Ata: Gylim; 1990. 250 р. (in Russian).

Kozlova I, Kopteva Zh, Zanina V, Purish L. Microbial corrosion as a manifestation of technogenesis in biofilms formed on surfaces of underground structures. Physicochemical Mechanics of Materials. 2010; 3:98–107. (in Ukrainian).

Oliferchuk VP, Matvienko MT, Voуtovich IG. Flow waters sediment use posibilities of Lviv's sewage disposal plant for biogas production. Scientific Bulletin of NUFWT of Ukraine. 2009; 19.9:72–76. (in Ukrainian).

Hoult J, Krieg R, Snit P, Staley J, Williams S. Bergey's manual of systematic bacteriology. Moscow: Mir; 1997. 432 p. (in Russian).

Peretyatko TB, Halushka AA, Gudz SP. Usage of metalls as the terminal electron acceptors by the sulfatereducing bacteria. Studia Biologica. 2009; 3(3): 131–148. (in Ukrainian).

Peretyatko T, Hnatush S, Gudz S. The creation of sulfide by Desulfovibrio desulfuricans YA-11 in differen cultivation conditions. Visnyk of L’viv univ. Biology series. 2007; 43:180–184. (in Ukrainian).

Sholyak KV, Peretyatko TB, Gudz SP. Distribution of chromium-resistant microorganisms in sewage. Agroecological Journal. 2013; 3:81–85. (in Ukrainian).

Bergmans L, Moisiadis P, Van Meerbeek B, Quirynen M, Lambrechts P. Microscopic observation of bacteria: review highlighting the use of environmental SEM. International Endodontic Journal. 2005; 38: 775–788.

Gerhardt P, Murray RGE, Wood WA, Krieg NR. Methods for General and Molecular Bacteriology. American Society for Microbiology; 1994. 791 р.

Hussain A, Hasan A, Javid A, Qazi JI. Exploited application of sulfatereducing bacteria for concomitant treatment of metallic and non-metallic wastes: a mini review. 3 Biotech. 2016; 6:119.

Postgate JR. The sulfate-reducing bacteria. 2nd ed. Cambridge: Cambridge Univ. press; 1984. 199 p.

Sugiyama M. Reagent composition for measuring hydrogen sulfide and method for measuring hydrogen sulfide. United States Patent N 6340596. 2002.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антипчук А. Ф., Кірєєва І. Ю. Водна мікробіологія. – К.: Кондор, 2005. – 254 с.

2. Буракаева Д., Русанов А., Лантух В. Методическое пособие. Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжелых металлов. – Оренбург, 1999. – 53 с.

3. Галушка А. А., Гудзь С. П. Структурно-функціонально зміни в клітинах мікроорганізмів при дії гідроген сульфіду // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 141–148.

4. ГОСТ 26426-85. Почвы. Метод определения ионов сульфата в водной вытяжке. М.: Изд-во стандартов, 1985. – С. 43–46.

5. Илялетдинов А. Н., Алиева Р. М. Микробиология и биотехнология очистки промышленных сточных вод. – Алма-Ата: Гылым. – 1990. – 250 с.

6. Козлова І., Коптєва Ж., Заніна В., Пуріш Л. Мікробна корозія як прояв техногенезу у біоплівці, що формується на поверхні підземних споруд // Фізико-хімічна механіка матеріалів – 2010. – № 3. – С. 98–107.

7. Оліферчук В. П., Матвієнко М. Т., Войтович І. Г. Можливість використання осаду стічних вод очисних споруд Львова для виробництва біогазу // Науковий вісник НЛТУ. – 2009. – Вип. 19.9. – С. 72–76.

8. Определитель бактерий Берджи / Под. ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. – М.: Мир, 1997. – 432 с.

9. Перетятко Т. Б., Галушка А. А. , Гудзь С. П. Використання металів як кінцевих акцепторів електронів сульфатвідновлювальними бактеріями // Біологічні студії. – 2009. – Том 3, № 3 – С. 131–148.

10. Перетятко Т. Б., Гнатуш С. О., Гудзь С. П. Утворення сульфіду Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2007. – 43.– С. 180–184.

11. Шоляк К. В., Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. Поширення хромрезистентних мікроорганізмів у стічних водах // Агроекологічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 81–85.

12. Bergmans L., Moisiadis P., Van Meerbeek B., Quirynen M., Lambrechts P. Microscopic observation of bacteria: review highlighting the use of environmental SEM // International Endodontic Journal, 2005. – 38. – Р. 775–788.

13. Gerhardt P., Murray R. G. E., Wood W.A., Krieg N. R. Methods for General and Molecular Bacteriology. – American Society for Microbiology, 1994. – 791 р.

14. Hussain A., Hasan A., Javid A., Qazi J. I. Exploited application of sulfatereducing bacteria for concomitant treatment of metallic and non-metallic wastes: a mini review // 3 Biotech. – 2016. – 6:119. [https://doi.org/10.1007/s13205-016-0437-3]

15. Postgate J. R. The sulfate-reducing bacteria. 2nd ed. – Cambridge: Cambridge Univ. press, 1984. – 199 p.

16. Sugiyama M. Reagent composition for measuring hydrogen sulfide and method for measuring hydrogen sulfide. United States Patent N 6340596, 2002.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663