DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2018.4(44).149359

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ З ФУНГІЦИДАМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Л. В. Титова, В. Г. Сергієнко

Анотація


Актуальними для сучасного рослинництва є впровадження біотехнологій в практику землекористування, скорочення або заміна хімічних засобів біопрепаратами, в тому числі, мікробними. На сьогоднішній день розроблено широкий спектр біопрепаратів на основі ґрунтових бактерій, які застосовують для підвищення продуктивності рослин та якості урожаю, захисту рослин від шкідливих організмів, зниження норм внесення мінеральних добрив та пестицидів. Мета. Дослідити вплив комплексного застосування мікробних препаратів Азотобактерин та Біофосфорин з фунгіцидами на розвиток хвороб томатів, огірка, капусти білоголової та їх продуктивність за культивування у відкритому ґрунті. Методи. Мікробіологічні методи виділення мікроміцетів з тканин інфікованих рослин; морфолого-фізіологічні методи ідентифікації фітопатогенних мікроміцетів родів Alternaria, Pseudoperonospora і Fusarium; методи польових досліджень; методи визначення розвитку хвороб та ефективності захисної дії біопрепаратів Азотобактерин (на основі Azotobacter chroococcum ІМВ В-7171), Біофосфорин (на основі Bacillus megaterium ІМВ В-7168) і фунгіцидів Акробат МЦ, Квадріс 250 SC, Ридоміл Голд МЦ 68 WG, Інфініто 61SC; статистичні методи. Результати. Біопрепарат Азотобактерин та його композиція з Біофосфорином у сумішах з такими фунгіцидами, як Акробат МЦ, Квадріс 250 SC, Інфініто 61 SC, Ридоміл Голд МЦ 68 WG зі зниженими нормами витрати забезпечували захисний ефект від фітопатогенів на рівні фунгіцидів з повними нормами витрати та підвищення врожайності овочевих культур на 11-39% порівняно з контролем. Висновки. Обробка препаратами азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних бактерій сумісно з фунгіцидами зі зниженими нормами витрати сприяла контролю захворюваності томатів, огірка, капусти білоголової мікозами та підвищенню їх урожаю, що дає змогу зменшити пестицидне навантаження на агроценози в середньому на 17-33% і має важливе екологічне та економічне значення.

Ключові слова


мікробні препарати; фунгіциди; овочеві культури; захворюваність; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аkulinin GI, Shevchuk IV. Experience of combined use of chemical pesticides with microbiological. In: Proceedings of the international sciencepractical conference «Integrated plant protection at the beginning of the XXI century».– Kyiv: Svit, 2004: 371–374.

Kolomiets YuV, Tarhonya VS, Hryhoryuk IP. System approach to development of complex protection measures for tomato plants on the basis of the use of biotechnological alternatives. Ahrobiolohiya. 2016; 2: 27–33.

Methods of testing and application of pesticides Ed Trybel SO. Kyiv: Svit, 2001. 448 p.

Mikolaevskij V, Sergienko V, Tytova L. Influence of pre-sowing bacteriization of seeds for the development of diseases and soybean cultivation. Stiinta Agricola. 2017; 1: 55–59.

Minaeva OM, Akimova EE, Evdokimov EV. Kinetic aspects of inhibition of growth of fungi by rhizospheric bacteria. Prikl. biohim. i mikrobiol. 2008; 44(5): 565–570.

Pereverzeva VF. Biological protection of vegetable crops from most harmful diseases. Ovochіvnictvo і bashtannictvo. 2001; 45: 297–301.

Sergienko VG, Tkalenko AN, Tytova LV. Usage of biopreparations to vegetable crops protection from diseases. Zashchita i karantin rastenij. 2010; 7: 28–30.

Tytova LV, Serhiyenko VH, Antypchuk AF. Nitrogen-fixing bacteria preparation. Influence on disease resistance and productivity of tomatoes. Karantyn i zaxyst roslyn. 2005; 10: 24–27.

Chekalova KV, Markvichev NS, Podshivalova EI. Combination of biopreparations with chemical agents. Kartofel' i ovoshchi. 2006; 8: 20.

Compant S. Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects. Appl. Environ. Microbiol. 2005; 71: 4951–4959.

Gilardi G, Manker D. Efficacy of the biocontrol agents Bacillus subtilis and Ampelomyces guisgualis applied in combination with fungicides against powdery mildew of zucchini. J. Plant Diseases and Prot. 2008; 115(5): 208–213.

Moshafi M, Forootanfar H, Ameri A, Shacibale M, Dehghan-noudeh G, Razavi M. Antimicrobial activity of Bacillus sp. strain FAS1 isolated from soil. Pac. J. Pharm. Sci. 2011; 24(3): 269–275.

Perez-Garcia A, Romero D, de Vicente A. Plant protection and growth stimulation by microorganisms: biotechnological applications of Bacilli in agriculture. Current Opinion in Biotechnology. 2011; 22: 187–193.

Wilson PS, Ahvenniemi PM, Lehtonen MJ. Biological and chemical control and their combined use to control different stages of the Rhizoctonia disease complex on potato through the growing season. Ann. Appl. Biol. 2008; 153(3): 307–320.

A.s. 1703634 A1 SSSR, MBI C 05 F 11/08. C 12 N 1/20. Strain of bacteria Azotobacter chroococcum to produce a preparation used in crop production. Chekasina EV, Novogrudskaya ED, Bulgakova GM, Korchak TS. (SSSR). – zayavl. 08.12.1988; оpubl. 07.01.1992, Byul. №1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акулинин Г. И., Шевчук И. В. Опыт совместного применения химических пестицидов с микробиологическими // Міжнародна науково-практична конференція «Інтегрований захист рослин на початку XXI століття» (Київ, листопад, 2004 р.): тез. доп.– К.: Світ, 2004. – С. 371–374.

2. Коломієць Ю. В., Таргоня В. С., Григорюк І. П. Системний підхід до розроблення комплексних заходів захисту рослин томатів на основі використання біотехнологічних альтернатив // Агробіологія. – 2016. – № 2. – С. 27– 33.

3. Методики випробування і застосування пестицидів / За ред. С. О. Трибеля. – К.: Світ, 2001. – 448 с.

4. Миколаевский В., Сергиенко В., Титова Л. Влияние предпосевной бактеризации семян на развитие болезней и урожайность сои // Stiinta Agricola. – 2017. – № 1. – С. 55–59.

5. Минаева О. М., Акимова Е. Е., Евдокимов Е. В. Кинетические аспекты ингибирования роста грибов ризосферными бактериями // Прикл. биохим. и микробиол. – 2008. – Т. 44, № 5. – С. 565–570.

6. Переверзева В. Ф. Биологическая защита овощных культур от наиболее вредоносных болезней // Овочівництво і баштанництво. – 2001. – в. 45. – С. 297–301.

7. Сергиенко В. Г., Ткаленко А. Н., Титова Л. В. Использование биопрепаратов для защиты овощных культур от болезней // Защита и карантин растений. – 2010. – №7. – С.28-30.

8. Титова Л. В., Сергієнко В. Г., Антипчук А. Ф. Препарати азотфіксуючих бактерій. Вплив на хворобостійкість і продуктивність томатів // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 10. – С.24–27.

9. Чекалова К. В., Марквичев Н. С., Подшивалова Е. И. и др. Совмещение биопрепаратов с химическими средствами // Картофель и овощи. – 2006. – № 8. – С. 20.

10. Compant S. Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects // Appl. Environ. Microbiol. – 2005. – 71. – P.4951-4959.

11. Gilardi G., Manker D. Efficacy of the biocontrol agents Bacillus subtilis and Ampelomyces guisgualis applied in combination with fungicides against powdery mildew of zucchini // J. Plant Diseases and Prot. – 2008. – 115, №5. – P. 208–213.

12. Moshafi M., Forootanfar H., Ameri A., Shacibale M., Dehghan-noudeh G., Razavi M. Antimicrobial activity of Bacillus sp. strain FAS1 isolated from soil // Pac. J. Pharm. Sci. – 2011. – 24, № 3. – P. 269–275.

13. Perez-Garcia A., Romero D., de Vicente A. Plant protection and growth stimulation by microorganisms: biotechnological applications of Bacilli in agriculture// Current Opinion in Biotechnology. – 2011. – 22. – P. 187–193

14. Wilson P. S., Ahvenniemi P. M., Lehtonen M. J. Biological and chemical control and their combined use to control different stages of the Rhizoctonia disease complex on potato through the growing season // Ann. Appl. Biol. – 2008. – 153, № 3. – P. 307–320.

15. А.с. 1703634 А1 СССР, MBI С 05 F 11/08. C 12 N 1/20. Штамм бактерий Azotobacter chroococcum для получения препарата, применяемого в растениеводстве. Чекасина Е. В, Новогрудская Е. Д., Булгакова Г. М., Корчак Т. С. (СССР). – заявл. 08.12.1988; опубл. 07.01.1992, Бюл. № 1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663