DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2019.3(47).181325

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТУ ALOE VERA НА МОРФОГЕНЕТИЧНІ РЕАКЦІЇ ЗА МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ДЕКОРАТИВНИХ СУКУЛЕНТІВ

О. О. Авксентьєва

Анотація


Мета. Метою роботи було з’ясувати вплив екстракту Aloe vera на ефективність введення в культуру in vitro та морфогенетичні реакції за умов мікроклонального розмноження представників декоративних сукулентів. Методи. В роботі використовували стандартні біотехнологічні методи мікроклонального розмноження шляхом індукції адвентивного гемогенезу. Вихідний матеріал відбирали з рослин-донорів декоративних сукулентів – Crassula ovata “Hobbit” (Mill), Kalanchoe blossfeldiana (Poelln)., Hatiora salicornioides і Schlumbergera truncata. Як експланти використовували висічки зрілих листків, які після поверхневої поетапної стерилізації культивували на регенераційному середовищі Мурасиге-Скуга (МС) з додаванням синтетичних регуляторів росту – 6-бензиламінопурину (БАП) цитокінінового типу дії та α-нафтилоцтової кислоти (НОК) ауксинової дії. В контрольному варіанті регенераційне середовище (РС) за складом містило половинний набір макро- та мікроелементів та синтетичні фітогормони – ½ МС + 3,0 мг/л БАП + 0,5 мг/л НОК, а в дослідному варіанті в живильне середовище вносили екстракт Aloe vera у співвідношенні 1:100. Досліджували ефективність стерилізації та утворення мериклонів за введення в культуру in vitro та швидкість і ефективність різноманітних морфогенетичних реакцій: калусогенез, гемогенез та ризогенез. Результати. За результатами досліджень встановлено, що екстракт Aloe vera у складі живильного середовища не впливає на ефективність стерилізації листкових експлантів у досліджуваних представників декоративних сукулентів. Морфогенетичний потенціал листкових експлантів реалізується шляхом розвитку процесів калусогенезу протягом першого тижня культивування та інтенсивного адвентивного гемогенезу через 6–8 тижнів культивування. Інтенсивний ризогенез показаний тільки для листкових експлантів – Schlumbergera truncata. Екстракт Aloe vera у складі живильного середовища стимулює ефективність процесу гемогенезу, в 1,3–2,3 рази збільшує кількість мериклонів на одному експланті та на 7–8 діб прискорює швидкість процесу. Досліджувані декоративні сукуленти різняться за ефективністю мікроклонального розмноження – максимальні показники у Crassula ovata “Hobbit” (Mill) та Hatiora salicornioides, мінімальні – у Kalanchoe blossfeldiana. Висновки. Екстракт Aloe vera у складі живильного середовища для мікроклонального розмноження декоративних сукулентів проявляє стимулювальний ефект і може бути запропонований як ефективний біостимулятор для збільшення коефіцієнту розмноження досліджуваних культур.

Ключові слова


екстракт Aloe vera; декоративні сукуленти; мікроклональне розмноження; морфогенетичні реакції

Повний текст:

PDF

Посилання


Avksentieva OO, Shulik VV. Higher plant biotechnology: in vitro culture. – Kh.: VN Karazin KhNU, 2017. 90 p. (in Ukrainian)

Atramentova LA, Utevskaia OM. Statistical methods in biology: a textbook. Horlovka: Likhtar, 2008. 248 p. (in Russian)

Drobotiuk KO, Romanyshyna TO. Prokopenko V.S Features of application of aloe extract in the technology of cultivation of herpes viruses. Scientific Messenger LNUVMB, 2017. 19(82): -3-7 (in Ukrainian) doi:10.15421/nvlvet8201

Zhuravlev YuN, Omelko AM. Plant morphogenesis in vitro. Russian journal of plant physiology. 2008. 55 (5) : 643–664 (in Russian)

Ivanova NN, Mitrofanova IV, Mitrofanova OV. Methodological principles of clonal micropropagation of some decorative cultures. Works of the state Nikita botanical garden. 2014. 138:57-101 (in Russian)

Ishmuratova MM. The influence of Rhodiola rosea extracts on the development of explants of Rhodiola rosea and Iremel in vitro. Biotechnology. 2002. 6 :52–56 (in Russian).

Kushnir HP, Sarnatska VV. Microclonal reproduction of plants. Theory and Practice. K: Naukova dumka, 2005. 270 p. (in Ukrainian)

Nanieva LB. Obtaining and cytological analysis of callus culture of stonecrops in vitro. Agrarian Bulletin of the Urals. 2013. 10(116):15-17 (in Russian)

Patent Russian 1680021. Nutrient medium for microclonal propagation of stone fruits / Fardzinova IM. №2045891 decl. 06.08.1992; publ 20.10.1995. Bull. №4 (in Russian)

Shumihin SA. Optimization of the culture medium during microclonal propagation of cultural dahlias. Bulletin of Perm University. Biology. 2005. 5:59– 63 (in Russian).

Ahmed SK, Hammam KA, Amer AA. Effect of biofertilization and some plant extracts on the growth, yield and chemical constituents of basil plants. Journal Plant Production Mansoura Univ. 2014. 5:23-31. doi: 10.21608/jpp.2014.53504

Fadia El Sherif Aloe vera leaf extract as a potential growth enhancer for populus trees grown under in vitro conditions. American Journal of Plant Biology. 2017. 2(4):101-105. doi: 10.11648/j.ajpb.20170203.13

Hamman HJ. Composition and applications of Aloe vera leaf. Gel. Molecules. 2008. 13 (8):1599-616. doi: 10,3390 / molecules13081599

Nordqvist C. Nine health benefits and medical uses of Aloe vera. Medical News Today. 2017: 34-46.

Padmaja CK, Kowsalya B, Seethalakshmi C. Efficacy of Aloe vera leaf powder as biostimulant in enhancing the growth and yield of Lady's Finger (Abelmoschus esculentus L.). Research on Crops. 2007. (8): 456-461.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авксентьєва О. О., Шулік В. В. Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2017. – 90 с.

Атраментова Л. А., Утевская О.М. Статистические методы в биологии: учебник. – Горловка: Ліхтар, 2008. – 248 с.

Дроботюк К.О., Романишина Т.О., Прокопенко В.С. Особливості застосування екстракту алое у технології культивування герпесвірусів // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, № 82. – С. 3–7.

Журавлев Ю.Н., Омелько А.М. Морфогенез у растений in vitro // Физиология растений. – 2008. – Т. 55, № 5. – С. 643–664.

Иванова Н.Н., Митрофанова И.В., Митрофанова О.В. Методические основы клонального микроразмножения некоторых декоративных культур // Сборник научных трудов ГНБС. – Т. 138, 2014. – С. 57–101.

Ишмуратова М.М. Влияние экстрактов родиолы розовой на развитие эксплантов родиолы розовой и иремельской в культуре in vitro // Биотехнология. – 2002. № 6. – С. 52–56.

Кушнір Г.П., Сарнацька В.В. Мікроклональне розмноження рослин. Теорія і практика. – К.: Наук. думка, 2005. – 270 с.

Наниева Л.Б. Получение и цитологический анализ каллусной культуры очитков in vitro // Аграрный вест. Урала. – 2013. – Вып. 10(116). –С. 15–17.

Патент России 1680021. Питательная среда для микроклонального размножения косточковых культур / Фардзинова И.М.; №2045891 заявл. 06.08.1992; опубл .20.10.1995. Бюл. 4.

Шумихин С.А. Оптимизация питательной среды при микроклональном размножении георгины культурной // Вестник Пермского университета. Серия биология. – 2005. – Вып. 5. – С. 59–63.

Ahmed S. K., Hammam K.A., Amer A A. Effect of biofertilization and some plant extracts on the growth, yield and chemical constituents of basil plants // Journal Plant Production Mansoura Univ. – 2014. – № 5. – Р. 23–31.

Fadia El Sherif. Aloe vera leaf extract as a potential growth enhancer for populus trees grown under in vitro conditions // American Journal of Plant Biology. 2017. –Vol. 2(4). – P. 101–105.

Hamman H J. Composition and applications of Aloe vera leaf // Molecules. – 2008. – Vol. 13 (8). – P. 1599–616.

Nordqvist C. Nine health benefits and medical uses of Aloe vera // Medical News Today. – 2017. – P. 34–46.

Padmaja C. K., Kowsalya B., Seethalakshmi C. Efficacy of Aloe vera leaf powder as biostimulant in enhancing the growth and yield of Lady's Finger (Abelmoschus esculentus L.) // Research on Crops. – 2007. Vol. 8. – P. 456–461.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663