DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2020.1(48).200811

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАЦИЛ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ НІШ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

І. В. Страшнова, Г. В. Ямборко, Н. Ю. Васильєва

Анотація


Метою дослідження було вивчення антагоністичної активності лактобацил, виділених з різних джерел Південного регіону України. Методи. В експериментах використано 13 штамів бактерій роду Lactobacillus. Антагоністичну активність лактобацил визначали лунково-дифузійним методом в товщі агару,використовуючи тест-культури про-і еукаріотних мікроорганізмів. Кислотоутворення штамів оцінювали за активною та титрованою кислотністю при культивуванні в молоці. Результати. Усі досліджені лактобактерії були активними антагоністами грамнегативних (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis і Proteus vulgaris), а також грампозитивних (Staphylococcus aureus і Staphylococcus saprophyticus) бактерій. Лактобактерії виявляли меншу антагоністичну активність щодо Bacillus subtilis та Klebsiella pneumonia. Найбільш активними антагоністами були лактобактерії, виділені з м’яса (Lactobacillus sрp. M2 і M3). Активна і титрована кислотність лактобацил варіювала для різних штамів. Штам Lactobacillus sp. 175, виділений з фекалій дітей, характеризувався найвищою титрованою кислотністю. Використання статистичних методів (кластерний аналіз) дозволило сформувати кластери з високою вірогідністю за рівнем антагоністичної активності досліджуваних лактобактерій. Фактори навколишнього середовища мають певний вплив на формування загальної активності штамів лактобактерій, але прояв кожної з окремих особливостей є досить специфічним і залежить від особливостей певного мікроорганізму. Висновки. При дослідженні низки властивостей, що визначають антагоністичну активність, було відібрано п’ять штамів лактобактерій (Lactobacillus spp. О1, Б4, 175, М2 та М3). Вони можуть бути рекомендовані для подальших досліджень для створення пробіотичного препарату та функціональних продуктів харчування.

Ключові слова


лактобактерії; антагоністична активність; кислототворна активність; кластеризація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Anisimova EA, Yarullina DR, Il’inskaya ON. Antagonistic activity of lactobacilli isolated from natural ecosystems. Microbiology. 2017; 86 (6): 696-702. (in Russian)

Bisenova NM, Almagambetov K. Kh, Kushugulova AR, Oralbayeva SS et al. Characterization of antagonistic and acid-forming properties of Lactobacillus casei. Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunobiology. 2007; 2: 84-87. (in Russian)

Vasilyuk OM, Kovalenko NK, Garmasheva IL. The antagonistic properties of Lactobacillus plantarum strains isolated from traditional fermented products of Ukraine. Microbiological Journal. 2014; 76 (3): 24-30. (in Ukrainian)

Irkitova AI, Kachan YaR, Sokolova GG Comparative analysis of methods for determining the antagonistic activity of lactic acid bacteria. Izvestiya of the Altai State University. 2012; 3 (1): 41-44. (in Russian)

Krus GN, Shalygina AM, Volokitina ZV. Methods for the study of milk and dairy products. M.: Kolos, 2000:386 (in Russian)

Poltavskaya OA, Kovalenko NK, Uspensky IG. Screening of strains of lactic acid bacteria and bifidobacteria by probiotic properties. Microbiology and Biotechnology. 2011;1 (13): 6-16. (in Ukrainian)

Sidelev SI. Mathematical Methods in Biology and Ecology: Introduction to Elementary Biometrics: Textbook. Yaroslavl: Yaroslavl State Universitet. 2012:140. (in Russian)

Solovyeva IV, Tochilina AG, Novikova NA et al. Study of the biological properties of new strains of the genus Lactobacillus. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. 2010; 2 (2): 462-468. (in Russian)

Tuyakova AK, Nagyzbekkyzy E, Abitaeva GK et al. Study of the probiotic properties of new strains of lactobacilli. Eurasian Journal of Applied Biotechnology.2013; 4: 55-58. (in Russian)

Chervynets YuV, Chervinets VM, Samoukina AM, Mikhailova ES. Antagonistic activity of probiotic strains. Successes in Modern Natural History. 2009; 2: 73-75. (in Russian)

Dalgaard P. Introductory Statistics with R. Springer Science, 2008: 370.

Floch HM, Walker WA, Sanders ME. Recommendations for Probiotic Use. Journal of Clinical Gastroenterology. 2006; 45 (3): 168-171.

Garmasheva IL, Vasyliuk OM, Kovalenko NK, OstapchukAM, Oleshchenko LT. Intraspecies cellular fatty acids heterogeneity of Lactobacillus plantarum strains isolated from fermented foods in Ukraine. Letters in Applied Microbiology. 2015;61: 283-292.

Georgieva R, Yocheva L, Tserovska L. Antimicrobial activity and antibiotic susceptibility of Lactobacillus and Bifidobacterium spp. intended for use as starter and probiotic cultures. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2015; 29 (1): 84-91.

Mezaini A, Chihib NE, Bouras AD, Nedjar-Arroume N, Hornez JP. Antibacterial activity of some lactic acid bacteria isolated from an Algerian dairy product. J. Environ. Public Health. 2009: 678495-678496.

Ohland CL, Macnaughton WK. Probiotic bacteria and pontestinal epithelial barrier function. American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology. 2010; 6 (298): 807-819.

Pidgorskyi VS, Kovalenko NK, Garmasheva IL. Taxonomic research, biological properties and biosynthetic activity of lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from various natural ecological niches.Mikrobiolohichnyi Zhurnal. 2016; 78 (6): 8-18.

Zheng J, Ruan L, Sun M, Ganzle MA. Genomic View of Lactobacilli and Pediococci Demonstrates that Phylogeny Matches Ecology and Physiology. Applied and Environmental Microbiology. 2015; 81 (20): 7233-7243.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анисимова Е.А., Яруллина Д.Р., Ильинская О.Н. Антагонистическая активность лактобацилл, выделенных из природных экониш // Микробиология. – 2017. – Т. 86, № 6. – С. 696–702.

Бисенова Н.М., Алмагамбетов К.Х., Кушугулова А.Р., Оралбаева С.С. и др. Характеристика антагонистических и кислотообразующих свойств Lactobacillus casei // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2007. – № 2. – С. 84–87.

Василюк О.М., Коваленко Н.К., Гармашева І.Л. Антагоністичні властивості штамів Lactobacillus plantarum, ізольованих із традиційних ферментованих продуктів України // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т. 76, № 3. – С. 24–30.

Иркитова А.И., Качан Я.Р., Соколова Г.Г. Сравнительный анализ метобов определения антагонистической активности молочнокислих бактерий // Известия Алтайского государственного университета. – 2012. – Т. 3, № 1. – С. 41–44.

Крусь Г.Н., Шалыгина А.М., Волокитина З.В. Методы исследования молока и молочных продуктов. – М.: Колос, 2000. – 386 с.

Полтавська О.А., Коваленко Н.К., Успенський I.Г. Скринінг штамів молочнокислих бактерій та біфідобактерій за пробіотичними властивостями // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – 1 (13). – С. 6–16.

Сиделев С.И. Математические методы в биологии и экологии: введение в элементарную биометрию: Учебное пособие. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – 140 с.

Соловьева И.В., Точилина А.Г., Новикова Н.А. и др. Изучение биологических свойств новых штаммов рода Lactobacillus // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2010. – № 2 (2). – С. 462–468.

Туякова А.К., Нагызбеккызы Э., Абитаева Г.К. и др. Изучение пробиотических свойств новых штаммов лактобактерий // Eurasian Journal of Applied Biotechnology. – 2013. – № 4. – С. 55–58.

Червинец Ю.В., Червинец В.М., Самоукина А.М., Михайлова Е.С. Антагонистическая активность пробиотических штаммов // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 2. – С. 73–73.

Dalgaard P. Introductory Statistics with R. – Springer Science. – 2008. – 370 p.

Floch H.M., Walker W.A., Sanders M.E. Recommendations for Probiotic Use // Journal of Clinical Gastroenterology. – 2006. – 45 (3). – P. 168–171.

Garmasheva I.L., Vasyliuk O.M., Kovalenko N.K., Ostapchuk A.M., Oleshchenko L.T. Intraspecies cellular fatty acids heterogeneity of Lactobacillus plantarum strains isolated from fermented foods in Ukraine // Letters in Applied Microbiology. – 2015. – 61. – P. 283–292.

Georgieva R., Yocheva L., Tserovska L. Antimicrobial activity and antibiotic susceptibility of Lactobacillus and Bifidobacterium spp. intended for use as starter and probiotic cultures // Biotechnology & Biotechnological Equipment. – 2015. – 29 (1). – P. 84–91.

 Mezaini A., Chihib N.E., Bouras A.D., Nedjar-Arroume N., Hornez J.P Antibacterial activity of some lactic acid bacteria isolated from an Algerian dairy product // J. Environ. Public Health. – 2009. – P. 678495–678496.

Ohland C.L., Macnaughton W.K. Probiotic bacteria and pontestinal epithelial barrier function // American Journal of Physiology Gastrointestinal and Liver Physiology. – 2010. – 6 (298). – P. 807–819.

 Pidgorskyi V.S., Kovalenko N.K., Garmasheva I.L. Taxonomic research, biological properties and biosynthetic activity of lactic acid bacteria and bifidobacteria isolated from various natural ecological niches // Mikrobiolohichnyi Zhurnal. – 2016. – 78 (6). – P. 8–18.

Zheng J., Ruan L., Sun M., Ganzle M.A. Genomic View of Lactobacilli and Pediococci Demonstrates that Phylogeny Matches Ecology and Physiology // Applied and Environmental Microbiology. – 2015. – 81 (20). – P. 7233–7243.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663