DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.1(29).48035

МІКОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ФОСФАТ МОБІЛІЗУВАЛЬНИХ ҐРУНТОВИХ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUSCOHN

А. А. Рой, Е. С. Харкевич

Анотація


Метою роботи було дослідження хітинолітичної активності фосфатмобілізувальних ґрунтових бактерій роду Bacillus, а також їх антагоністичних властивостей щодо мікроскопічних грибів. Методи. В роботі досліджені 16 штамів фосфатмобілізувальних грунтових бактерій роду Bacillus і штами мікроміцетів – сапрофітів та фітопатогенів. Для визначення антагоністичної активності бацил щодо мікроміцетів застосовували метод блоків та лунок, використовуючи як культури бацил, вирощені на агаризованому поживному середовищі, так і їх супернатанти. Ступінь пригнічення росту грибів при сумісному культивуванні з бацилами в статичних умовах в рідкому поживному середовищі визначали гравіметрично за різницею абсолютно сухої ваги міцелію в контролі та досліді. Хітинолітичну активність бацил визначали за утворенням редукувальних цукрів з використанням 3,5–динітросаліцилової кислоти фотоколориметрично. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з використанням критерію Стьюдента для 5%-ного рівня значущості. Результати. Встановлена наявність хітинолітичної активності у всіх досліджених бацил в середовищі з колоїдним хітином. Штами, які виявили високу хітинолітичну активність (B. megaterium 16, B. pumilus 7, B. cereus v mycoides 10), також виявляли високу антагоністичну активність щодо фітопатогенних грибів (Fusarium oxysporum Schltdl. 54 і Trichothecium roseum Pers. 658). Бацили здатні використовувати автоклавований міцелій грибів як єдине джерело вуглецю та азоту. При сумісному культивуванні грибів та бактерій в статичних умовах відмічені пригнічення росту та наявність морфологічних змін – утворення здуттів та ділянок лізису міцелію. Висновки. Показано, що фосфатмобілізувальні штами ґрунтових бактерій роду Bacillus виявляють хітинолітичну активність, а також пригнічують ріст грибів-фітопатогенів та викликають їх морфологічні зміни при сумісному культивуванні. Встановлена пряма залежність між антагоністичною та хітинолітичною активністю бацил. На прикладі B. cereus v. mycoides 10 показана здатність бацил використовувати автоклавований міцелій грибів як єдине джерело вуглецю та азоту.


Ключові слова


хітинолітична та антагоністична активність; р. Bacillus; мікроміцети

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Актуганов Г.Э., Мелентьев А.И., Галимзянова Н.Ф., Широков А.В. Исследование миколитических свойств аэробных спорообразующих бактерий – продуцентов внеклеточных хитиназ // Микробиол. – 2008. – 77, 6. – С. 788–797.

Билай В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г. и др. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / Киев: Наук. думка, 1988. – 588 с.

Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках / М.: Изд-во МГУ, Наука, 2004. – 528 с.

Ильина А.В., Варламов В.П. Энзимология синтеза и деградации хитина и хитозана // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение / Под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П. Варламова. – М.: Наука, 2002. – С. 79–90.

Кузнецов В.Д., Янгулова И.В. Использование среды с хитином для выделения и учета актиномицетов из почвы // Микробиол. – 1970. – 39, 5. – С. 902–906.

Лакин Г.Ф. Биометрия / М.: Высшая школа, 1990. – 352 с.

Рой А.А., Яценко И.П., Гордиенко А.С., Курдиш И.К. Свойства Bacillus subtilis ИMB B-7023 и его стрептомицинустойчивого штамма // Прикл. биохим. микробиол. – 2011. – 47, 1. – С. 23–25.

Рой А.О., Царенко І.Ю., Захарченко В.О., Курдиш І.К. Вплив гранульованих бактеріальних препаратів комплексної дії на розвиток деяких хвойних рослин // Сільськогосп. мікробіол. – 2007. – 5.– С. 96–102.

Феофилова Е.П. Ключевая роль хитина в клеточной стенке грибов // Хитин и хитозан. Получение, свойства и применение / Под ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, Г.А. Варламова. – М.: Наука, 2002. – С. 91–99.

Bradford M.M. A rapid sensitive method for the quantative of microgram quantivies of protein utilizing the principle of protein dye binding // Anal. Biochem. – 1976. – 72. – P. 248–254.

Brussan W., Fontes Figueiredo J.E. Chitinolytic Bacillus spp. isolates antagonistic Fusarium moniliforme in maize // J. Plant Pathol. – 2010. – 92, 2. – P. 343–347.

Dighton J. Fungi in Ecosystem processes / New York-Basel: Marcel Dekker Inc., 2003. – 432 p.

Miller G.L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugars // Anal. Chem. – 1959, – 31, 3. – P. 426–428.

Nielsen P., Sorensen J. Multi-target and medium-independent fungal antagonism by hydrolytic enzymes in Paenibacillus polymyxa and Bacillus pumilus strains from barley rhizosphere // FEMS Microbiol. Ecol. – 1997. – 22, 3. – P. 183–192.

Podile A.R., Prakash A.P. Lysis and biological control of Aspergillus niger by Bacillus subtilis AF1 // Can. J. Microbiol. – 1996. – 42. – P. 533–538.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663