ВИДАЛЕННЯ БРОМІДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS ЗА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГЛИНИСТИМ МІНЕРАЛОМ ТА ХІТОЗАНОМ

Автор(и)

  • Т. В. Гудзенко Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • О. В. Волювач Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • Т. О. Бєляєва Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • О. Г. Горшкова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • І. В. Пузирьова Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • В. О. Іваниця Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5325-3800

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.1(25).48206

Ключові слова:

бромід гексадецилпіридинію, видалення, водні розчини, бактерії роду Pseudomonas, глинистий мінерал, хітозан

Анотація

Мета. удосконалення способу видалення найпоширенішого представника катіонних поверхнево-активних речовин (КПАР) – біологічно “жорсткого” броміду гексадецилпіридинію (БГДП) з водних розчинів нафтоокиснювальними бактеріями роду Pseudomonas за їх взаємодії з природними сорбентами (глинистим мінералом та хітозаном). Методи. Непатогенні бактерії P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 культивували в поживному середовищі М-9 з додаванням 0,5% пептону при рН 7,2–7,4. Після сорбції залишковий вміст КПАР у розчинах визначали колориметричним методом. Результати. У результаті проведених досліджень встановлено, що використання бактерій P. cepacia ОNU327, P. fluorescens ONU328 і P. maltophilia ОNU329 за їх взаємодії з природними сорбентами (глинистим мінералом та хітозаном 1:1 по масі) дозволяє у нейтральному середовищі підвищити ступінь видалення БГДП із водних розчинів до 98,0–99,5% при вихідній концентрації КПАР 100 мг/л та скоротити оптимальний час контактування з сорбентами з 60 хв за відсутності мікроорганізмів до 20 хв за їх присутності. Одним грамом змішаного сорбенту із розчину видаляється до 24,9 мг КПАР. Висновок. Використання біологічно модифікованих природних сорбентів забезпечує глибоке очищення води від КПАР, зокрема від солей алкілпіридинію, стадію сорбції КПАР рекомендовано включати в комплексну екологічно безпечну біотехнологію водоочищення.

Біографії авторів

Т. В. Гудзенко, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

T.V. Gudzenko

О. В. Волювач, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

O.V. Voliuvach

Т. О. Бєляєва, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

T.A. Beliaeva

О. Г. Горшкова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

O.G. Gorshkova

І. В. Пузирьова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

I.V. Puzyreva

В. О. Іваниця, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

V.О. Іvanytsia

Посилання

Абрамзон А.А., Зайченко Л.П., Файнгольд С.И. Поверхностно-активные вещества. Синтез, анализ, свойства, применение: Учеб. пособие для вузов. – Л. : Химия, 1988. – 200 с.

Волювач О.В. Колоїдно-хімічні закономірності вилучення солей гексадецилпіридинію із водних розчинів : Дис. …канд. хім. наук : 02.00.11 – Київ, 2006. – 135 с.

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Бухтіяров А.Є., Лісютін Г.В., Пузирьова І.В., Горшкова О.Г., Іваниця В.О. Нафтоокиснювальна активність деяких штамів бактерій роду Pseudomonas // Мікробіологія і біотехнологія. – 2013, № 4. – С. 72–80.

ДСТУ 3812-98. Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оперативних стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств : Загальні положення. – Введ. 1999.07.01. – Офіц. вид. – К. : Держстандарт України, 1999. – IV. 6 с.

Заец С.Н., Таранова Л.А. Бактериальная деструкция алкилнафталинсульфоната // Химия и технология воды. –1998, № 5. – С. 550–555.

Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Горшкова О.Г. Біохімічний метод очищення промислових стічних вод від поверхнево-активних речовин // Екологічні проблеми Чорного моря, Одеса: ІНВАЦ. – 01–02 листопада 2012 р. – С. 7–8.

Поверхностно-активные вещества. Свойства, технология, применение, экологические проблемы / Под ред. П.С. Белова. – М. : Изд-во ВЗПИ, 1992. – 171 с.

Свиридов В.В., Свиридов А.В., Никифоров А.Ф. Физико-химические основы процессов микрофлотации. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГЛТУ-УПИ, 2006. – 578 с.

Сопрунова О.Б., Утепешева А.А., Виет Тиен Нгуен. Микроорганизмы – деструкторы ПАВ в водных средах // Водные биоресурсы и их рациональное использование. Вестник АГТУ. Сер. : Рыбное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 83–90.

Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды. – К. : Наук. думка, 1981. – 208 с.

Холмберг К., Йенссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно- активные вещества и полимеры в водных растворах. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 528 с.

Bunting J.W. Advances in heterocyclic chemistry / Ed by. A.R. Katritzky, A.J. Boulton. – 1975. – Vol. 25. – N.Y. – 467 p.

Патент України на винахід № 95593 А. Спосіб очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин / Стрельцова О.О., Волювач О.В., Пузирьова І.В., Єгорцева В.О. / Опубл. : 10.08.2011. Бюл. № 15/2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-03-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ