DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.1(25).48253

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПРИРОДНИХ ҐРУНТІВ ТА ТЕХНОЗЕМІВ КРИВОРІЖЖЯ

О. В. Сищикова

Анотація


Мета. Виділити з техногенно-порушених та природних ґрунтів Криворіжжя стрептоміцети, встановити їх таксономічний склад і провести ідентифікацію та оцінити структуру угруповання стрептоміцетів. Методи. Чисті культури стрептоміцетів виділяли на крохмало-аміачному агарі. Ідентифікацію ізолятів стрептоміцетів проводили за 36 морфологічними, культуральними та фізіолого-біохімічними властивостями, діагностичними ознаками з використанням методичних вказівок визначника актиноміцетів Г.Ф. Гаузе, опису видів роду Streptomyces та комп’ютерної програми їх ідентифікації StmId, розробленої співробітниками Інституту мікробіології та вірусології НАН України. Результати.. За даними морфології спор 63,8% досліджених культур мають гладку поверхню спор, 24,1% – з шиповидними виростами, 8,6% – з горбистими виростами [3]. Більшість виділених з ґрунтів стрептоміцетів мають прямі спороносці, розташовані моноподіально. Встановлено, що за шкалою кольорів О.С. Бондарцева на мінеральному агарі Гаузе-1 кількість ізолятів з білим та сірим повітряним міцелієм становила по 29%. Для субстратного міцелію багатьох ізолятів характерні відтінки коричневого та бурого кольорів. Серед виділених штамів мікроорганізмів 40% здатні утворювати розчинні пігменти, 64% – меланоїдні. Встановлено, що майже всі ізоляти добре ростуть на середовищі з глюкозою і цукрозою. Найменш придатним для росту бактерій є середовище з ксилозою. Встановлено, що процес дезамінування амінокислот з утворенням аміаку здійснюють 64% вивчених культур, а до утилізації сірковмісних амінокислот, з утворенням сірководню здатні 57% ізолятів. Всі вивчені культури з різною інтенсивністю проявляють амілолітичну, целюлозолітичну та протеолітичну активність. Висновки. З’ясовано видовий склад угруповань стрептоміцетів техногенно-порушених та природних ґрунтів Криворіжжя. Встановлено, що в ценозі стрептоміцетів природних ґрунтів переважали Streptomyces. violaceomaculatus, S. sporoherbeus, S. aerionidulus, S. enduracidicus та S. grisinus, в той час як в техноземах – S. dayalbaghensis, S. sporostellatus, S. conganensis, S. violobrunneus і S. albocrustosus.


Ключові слова


стрептоміцети; мікробіоценоз; техногенно-порушені і природні ґрунти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананьева Н.Д. Оценка устойчивости микробных комплексов почв к природным и антропогенным воздействиям / Н.Д. Ананьева, Е.В. Благодатская, Т.С.Демкина // Почвоведение. – 2002. – № 5. – С. 580–587.

Бондарцев А.С. Шкала цветов / Бондарцев А.С. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – 27 с.

Валагурова Е.В. Актиномицеты рода Streptomyces, описание видов и компьютерная программа их идентификации / Валагурова Е.В., Козырицкая В.Е., Иутинская Г.А. – К.: Наукова думка, 2003. – 618 с.

Евдокимова Г.А. Микроорганизмы тундровых и лесных подзолов Кольского Севера / Г.А. Евдокимова, Н.П. Мозгова. – Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2001. – 184 с.

Закалюкина Ю.В. Почвенные ацидофильные актиномицеты / Ю.В. Закалюкина, Г.М. Зенова, Д.Г. Звягинцев // Микробиология. – 2002. – Т. 71, № 3. – С. 399–403.

Зенова Г.М. Разнообразие актиномицетов в наземных экосистемах / Г.М. Зенова, Д.Г. Звягинцев. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 122 с.

Иутинская Г.А. Математическое моделирование в микробиологическом мониторинге почв, загрязненных тяжелыми металлами / Г.А. Иутинская // Почвоведение. – 2005. – № 5. – С. 594–599.

Калакуцкий Л.В., Агре Н.С. Развитие актиномицетов / Л.В. Калакуцкий, Н.С. Агре. – М.: Наука, 1977. – 287 с.

Определитель актиномицетов. Роды Streptomyces, Streptoverticillum, Chainia / [Гаузе Г.Ф., Преображенская Т.П., Свешникова М.А. и др.]. – М.: Наука, 1983. – 248 с.

Руководство к практическим занятиям по микробиологии : учеб. пособие [3-е изд., перераб. и доп.] / Под ред. Н.С. Егорова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 224 с.

Гришко В.Н. Структурно-функциональные особенности сообщества актиномицетов в некоторых черноземах и засоленных почвах Украины / О.В. Сыщикова// Почвоведение. – 2010. – № 2 – С. 221–228.

Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження / [Андріюк К.І., Іутинська Г.О., Антипчук А.Ф. та ін.]. – К.: Обереги, 2001. – 233 с.

Anderson A.S. The taxonomy of Streptomyces and related genera / A.S. Anderson, E.M.H. Wellington // Int. J. Syst. Evolu. Microbiol. – 2001. – Vol. 51. – P. 797–814.

Kelly J.J. Effects of heavy metal contamination and remediation on soil microbial communities in the vicinity of a zinc smelter as indicated by analysis of microbial community phospholipid fatty acid profiles / J.J. Kelly, M.M. Haggblom, R.L. Tate // Biol. Fert. Sols. – 2003. – Vol. 38, № 2. – Р. 65–71.

Maleki H. Isolation and molecular identification of Streptomyces spp. with antibacterial activity from northwest of Iran / H. Maleki, A. Dehnad, S. Hanifian, S. Khani // BioImpacts. – 2013. – Vol. 3, Iss. 3. – P. 129–134.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663