DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2014.2(26).48260

МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ AURICULARIA AURICULA-JUDAE ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ НА СЕРЕДОВИЩАХ РІЗНОГО СКЛАДУ

С. Л. Мірось, Н. С. Бобрешова, В. О. Кучеров, К. П. Буга, В. О. Іваниця

Анотація


Мета. Визначення особливостей модифікаційної мінливості вегетативного міцелію Auricularia аuricula-judae залежно від складу поживного середовища за ростовим коефіцієнтом, морфологією колоній та множинними молекулярними формами карбоксилестераз у вегетативному міцелії. Методи. Вегетативний міцелій Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Quél. штаму ONU F201 вирощували на таких середовищах: агаризоване пивне сусло (СА) – контрольний варіант, пшеничний агар (ПА), вівсяний агар (ВА), ячмінний агар (ЯА), гречаний агар (ГА), просяний агар (ПрА), картопляно-глюкозний агар з підвищеним вмістом глюкози (КГА 10 %). Визначали модифікований ростовий коефіцієнт (PKj) та морфологію отриманих колоній. За допомогою електрофоретичного розділення у 7% поліакриламідному гелі встановлювали кількість множинних молекулярних форм (ММФ) карбоксилестераз у міцелії з кожного варіанту. Статистичну обробку даних проводили згідно з використанням непараметричного критерію Уілкоксона. Результати. Показано, що залежно від складу субстрату характер росту колоній може змінюватися від щільної, ватоподібної, високої, швидкозростаючої до павутиноподібної, невисокої, повільнозростаючої, кількість ізоформ ферменту варіює від 2 до 10. Причому порядок ранжування за кількістю ізоформ не збігається з таковим за ростовим коефіцієнтом міцелію. Висновки. Вегетативний міцелій A. auriculajudae виказує широку модифікаційну мінливість при культивуванні на різних середовищах, як за морфологічними так і за біохімічними ознаками. Залежно від складу поживного середовища у міцелії A. auricula-judae експресується від 2 до 10 ізоформ карбоксилестерази, з яких тільки дві – з Rf 0,50 та 0,54, виявляються у всіх варіантах досліджуваних поживних середовищ.


Ключові слова


Auricularia auricula-judae; модифікаційна мінливість; ростовий коефіцієнт; морфологія колоній; ізоформи карбоксилестерази

Повний текст:

PDF

Посилання


Wu Q., Tan Z., Liu H., Gao L., Wu S., Luo J., Zhang W., Zhao T., Yu J., Xu X. Chemical characterization of Auricularia auricula polysaccharides and its pharmacological effect on heart antioxidant enzyme activities and left ventricular function in aged mice // Int J Biol Macromol. – 2010. – № 46(3). – Р. 8–248.

Huang X.G., Quan Y.L., Guan B., Hu Y. Research progress in Auricularia auricula polysaccharide // Science and Technology of Cereals, Oils and Foods. – 2010. – № 10. – Р. 25–29.

Zhao Z., Liu H., Wang C., Xu J.-R. Comparative analysis of fungal genomes reveals different plant cell wall degrading capacity in fungi // BMC Genomics. – 2013. – Р. 1–15. [Доступ до препринту: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/274]

Gupta V. K., Misra A.K., Gaur R., Pandey R., Chauhan U.K. Studies of genetic polymorphism in the isolates of Fusarium solani // Australian Journal of Crop Science. – 2009. – V. 3(2). – P. 101–106.

Постнова Е. Л. Исследование внутреннего полиморфизма штаммов Ganoderma lucidum (W. Curtis:Fr.) P. Karst.: дис. на соиск. науч. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.24. – Москва, 2009. – 23 с.

Бисько Н.А., Бухало А.С., Вассер С.П., Дудка И.А., Кулеш М.Д., Соломко Э.Ф., Шевченко С.В. Высшие съедобные базидиомицеты в поверхностной и глубинной культуре / Под общ. ред. И.А. Дудки. – К. : Наук. думка, 1983. – 312 с.

Бухало А.С.Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре. – К. : Наукова думка, 1988. – 144 с.

Атраментова Л.О., Утєвська О.М. Статистичні методи в біології: Підручник. – Х.: ХНУ, 2007. – 288 с.

Корочкин Л.И., Серов О.Л., Пудовкин А.И., Аронштам А.А., Боркин Л.Я., Малецкий C.И., Полякова Е.В., Манченко Г.П. Генетика изоферментов. – М.: Наука, 1977. – 275 с.

Мірось С.Л., Дуденко Ю.Ю.,Бобрешова Н.С., Гудзенко Т.В., Iваниця В. О. Електрофоретичні спектри карбоксилестераз Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P.Karst. залежно від умов екстрагування та субстрату вирощування // Мікробіологія і біотехнологія. – №2(18). – 2012. – С. 52–59.

Биологические особенности лекарственных макромицетов в культуре : Сборник научных трудов в двух томах. Т. 1 / Под ред. чл.-кор. НАН Украины С.П. Вассера. – К. : Альтерпрес, 2011. − 212 с.

Мірось С.Л., Дьяченко Л.Ф., Бобрешова Н.С., Багаєва О.С., Іваниця В.О. Експресивність ізоформ карбоксилестерази (Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P.Karst.) за культивування на середовищах різного складу // Мікробіологія і біотехнологія. – № 2. – 2011. – С. 34–40.

Lenfant N., Hotelier T., Velluet E., Bourne Y., Marchot P., Chatonnet A. ESTHER, the database of the alpha/beta-hydrolase fold superfamily of proteins: tools to explore diversity of functions // Nucleic Acids Research. – 2013. – V. 41. – P. 423–429.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663