DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2013.3(23).48942

ВМIСТ МЕЛАНIНIВ У БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ ПОРЯДКIВ POLYPORALES ТА AGARICALES

А. К. Велигодська, О. В. Федотов

Анотація


Метою роботи було вивчення загального вмісту меланінів у карпофорах, міцелії і культуральному фільтраті деяких видів базидіоміцетів. Методи. Екстракцію меланінів з мікологічного матеріалу проводили шляхом його лужного гідролізу 2 N розчином NaOH у співвідношенні 1:10 з подальшим осадженням концентрованою HCl. Осад, що утворився після додавання соляної кислоти розчиняли в 5 мл 2 N розчину NaOH. Загальний вміст пігменту визначали спектрофотометричним методом та розраховували за допомогою калібрувальної кривої (за пірокатехіном). Вміст меланіну в культуральному фільтраті визначали прямим фотоколориметруванням. Результати. Визначено загальний вміст меланінів у карпофорах 50 видів базидіоміцетів, з яких 27 належать до порядку Polyporales та 23 – порядку Agaricales. Найвищий вміст меланінів виявлено в карпофорах видів Ganoderma applanatum, Fomitopsis pinicola, Inonotus obliquus та Lentinus edodes. Виділено в міцеліальну культуру 30 штамів 10 видів базидіальних грибів, для яких визначена динаміка росту та накопичення меланінів в міцелії та культуральному фільтраті при культивуванні на гл юкозо-пептонному середовищі. Висновок. Серед 50 видів базидіоміцетів найбільший вміст меланінів виявлено у представників поліпоральних видів – Ganoderma applanatum, Fomitopsis pinicola та Inonotus obliquus і агарикальних видів – Fistulina hepatica та Lentinus edodes. Встановлено, що найбільш активні види Fomes fomentarius та Lentinus edodes – перспективні для подальших досліджень з метою оптимізації умов культивування для отримання меланінів міцеліального походження.


Ключові слова


базидіоміцети; карпофори; меланіни; міцелій; культуральний фільтрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабой В.А. Механизмы стресса и перекисное окисление липидов // Успехи современной биологии. – 1991. – Т. 111, Вып. 6. – С. 923–932. 2. Беккер 3.Э. Физиология и биохимия грибов. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1988. – 230 с. 3. Бухало А.С. Биологические свойства лекарственных макромицетов в культуре / А.С. Бухало, В.Г. Бабицкая, Н.А. Бисько, С.П. Вассер, И.А. Д удка, Н.Ю. Митропольская, О.Б. М ихайлова, А.М. Негрейко, Н.Л. Поединок, Э.Ф. С оломко. – К.: – Альтерпрес, 2011. – 212 с. 4. Буценко Л.М. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л.М. Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2010. – 323 с. 5. Ветчинкина Е.П. Динамика образования гликопротеинов и высокомолекулярных фенолов грибом Lentinus edodes в условиях глубинного культивирования / Е.П. Ветчинкина, В.Е. Никитина, В.Г. Бабицкая, В.В. Щерба, Т.А. Пучкова, Д.А. См ирнов, О.В. Осадчая // Самарская Лука. 2008. – Т. 17, № 2(24). – С. 367–372. 6. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических системах // Сорос. образоват. журн. – 2000. – № 12. – С. 13–19. 7. Государственная Фармакопея СССР . – ХI изд. – Вып. 1. – М.: Медицина, 1987. – 336 с. 8. Жданова Н.Н. Экстремальная экология грибов в природе и эксперименте. / Н.Н. Жданова, А.И. Василевская // К.: Наукова думка, 1982. – 168 c. 9. Приседський Ю.Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів / Ю.Г. Приседський. – Донецьк: Кассиопея, 1999. – 210 с. 10. Федотов О.В. Колекція культур шапинкових грибів – основа мікологічних досліджень та стратегії збереження біорізноманіття базидіоміцетів / О.В. Федотов, О.В. Чайка, Т.Є. Волошко, А.К. Велигодська // Вісник Донецького університету. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 209–213. 11. Babitskaya V.G. The Nature of Melanin Pigments of Several Micro- and Macromycetes / V.G. Babitskaya, V.V. Shcherba // Applied Biochemistry and Microbiology – Applied Biochemistry and Microbiology – May 2002, – Volume 38, – Issue 3, – P. 247–251. 12. Fedotov O.V. Antioxidizing activity of mycelium of mushroom stocks Pleurotus (Fr.) Kumm. and Flammulina (Curt.: Fr.) Sing. // International journal of medicinal mushrooms, 2001. – Vol. 3, № 2–3. – Р. 143. 13. Kirk P.M. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the fungi. 9th ed. / P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David, J.A. Stalpers. – Wallingford, CAB International, 2001. – 655 р. 14. Velišek J. Biosynthesis of food constituents: natural pigment / J. Velišek, J.Davídek, K. Cejpek // Food Sci., 2007. – Vol. 25. – Р. 291–315.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663