DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2013.4(24).48979

НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРIЙ РОДУ PSEUDOMONAS

Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, I. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, Г. В. Лісютін, I. В. Пузирьова, О. Г. Горшкова, В. О. Iваниця

Анотація


Мета. Дослідження нафтоокиснювальної активності деяких штамів бактерій роду Pseudomonas, відібраних для використання у біоремедіації ґрунту. Методи. Бактерії P. fluorescens ONU328, P. maltophilia ONU329, P. cepacia ONU327 культивували в поживному середовищі М-9, що містило сиру нафту густиною 0,84 г /см3 у концентрації 500 мг /л. Залишковий вміст нафти через 10, 20 та 30 діб визначали інтегральним методом інфрачервоної спектрометрії. Екстрагування нафти із проб здійснювали з використанням чотирихл ористого вугл ецю (CCl4). Результати. У результаті проведених досліджень встановлено, що бактерії роду Pseudomonas, відібрані для використання в біотехнології очищення грунту, впродовж місяця розкладають вугл еводні сирої нафти з вихідною концентрацією 500 мг /дм3 на 70–80%. Нафтоокиснювальна активність усіх використаних штамів мікроорганізмів була високою. Уже в перші 10 діб експозиції – ступінь біодеструкції вугл еводнів нафти досягав 62,0–73,0%. Висновок. Штами бактерій P. cepacia ONU327, P. maltophilia ONU329 та P. fluorescens ONU328 можуть бути рекомендовані для розробки технологій біоремедіації грунту від нафти та нафтопродуктів.


Ключові слова


нафта; бактерії роду Pseudomonas; біодеструкція; нафтоокиснювальна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ветрова А. А. Биодеградация углеводородо в нефти плазмидосодержащими микроорганизмами-деструкторами: автореферат дис. … канд. биол. наук. М., 2010. – 24 с. 2. Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Конуп I.П., Бухтияров А.Є., Лісютин Г.В., Волювач О.В., Пузирьова I.В., Горшкова О.Г., Iваниця В.О. Мікробна технологія біоремедіації засоленого грунту о. Зміїний // ХIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (Ялта, жовтень, 2013 р.): тез. доп. – Сімферополь: ФОП Бражнікової Н.А., 2013. – С. 373. 3. Iваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп I.П., Пузирьова I.В. Розробка біотехнологічного способу знешкодження нафтових забруднень ґрунту // Збірник міжнародної конференції «Цілі збалансованого розвитку для України«. – 18-19 червня 2013, м. Київ. – С. 157–158. 4. Киреева Н.А., Григориади А.С., Хайбулина Е.Ф. Ассоциации углеводородоокисляющих микроорганизмов для биоремедиации нефтезагрязненных почв // Вестник Башкирского университета. – 2009. – Т. 14, № 2. – С. 391–394. 5. Леоненко И.И., Антонович В.П., Андрианов А.М., Безлуцкая И.В., Цымбалюк К.К. Методы определения нефтепродуктов в водах и других объектах окружающей среды (обзор) // Методы и объекты химического анализа. – 2010. – Т. 5, № 2. – С. 58–72. 6. Суртко Л.Ф., Финкельштейн З.И., Баскунов Б.П. Яковлев В.И., Головлева Л.А. Утилизация нефти в почве и воде микробными клетками // Микробиология. – 1995. – Т. 64, № 3. – С. 393–398. 7. Чугунов В.А., Ермоленко З.М., Жигл ецова С.К. Мартовецкая И.И., Миронова Р.И., Жиркова Н.А., Холоденко В.П. Разработка и испытания биосорбента «Экосорб» на основе ассоциации нефтеокисляющих бактерий для очистки нефтезагрязненных почв // Прикладная биохимия и микробиология. – 2000. – Т. 36, № 6. – С. 661–665. 8. Kaczorek E, Sałek K, Guzik U, Jesionowski T, Cybulski Z. Biodegradation of alkyl derivatives of aromatic hydrocarbons and cell surface properties of a strain of Pseudomonas stutzeri // Chemosphere. – 2013. – Vol. 90, № 2. – Р. 471–478. 9. Osuji L., Ozioma A. Environmental degradation of polluting aromatic and aliphatic hydrocarbons: a case study // Chem. Biodivers. – 2007. – Vol. 4. – P. 424–430. 10. Sutton N.B., Maphosa F., Morillo J.A., Abu Al-Soud W., Langenhoff A.A., Grotenhuis T., Rijnaarts H.H., Smidt H. Impact of long-term diesel contamination on soil microbial community structure // Appl Environ Microbiol. – 2013. – Vol. 79, № 2. – Р. 619–630. 11. Патент РФ на изобретение № 2396340. Штамм Gordona terrae ВКПМ Ас-1741 для разложения нефти и нефтепродуктов / Немцева Н.В., Гоголева О.А., Бухарин О.В. / Опубл. 10.08.2010. Бюл. № 22. 12. Патент України № № 95859 А. Біопрепарат для сорбції і деструкції вуглеводнів і спосіб очищення води та /або грунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами / Iваниця В.О., Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Н.С., Кожанова Г.А., Кривицька Т.М., Конуп I.П., Баранов О.О. / Опубл. 12.09.2011. Бюл. № 17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663