DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2013.4(24).48980

ХАРАКТЕРИСТИКА ПУРПУРОВИХ НЕСIРКОВИХ БАКТЕРIЙ RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS З ОЗЕРА ЯВОРIВСЬКЕ (УКРАЇНА )

С. О. Гнатуш, С. В. Лаврик

Анотація


Мета роботи. Виділення з води озера Яворівське, ідентифікація та дослідження пурпурових несіркових бактерій, які можуть утилізувати сірководень і добре рости завдяки використанню органічних сполук. Методи. Бактерії культивували анаеробно чи у мікроаерофільних умовах на світлі та у темряві на середовищах Ван Ніля і PNSB за внесення різних донорів електронів, джерел карбону і нітрогену. Біомасу визначали за мутністю розведеної суспензії клітин фотометруванням на КФК-3. Концентрацію S2- визначали турбідиметрично за утворенням метиленової сині. Сірку екстрагували з культурального середовища фільтруванням через нітроцелюлозні фільтри, надалі її концентрацію визначали за методом Ван Гемердена. Аналіз пігментного складу здійснювали спектрофотометрично на Spеcord M-40. Ультраструктуру клітин бактерій досліджували за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа ПЕМ-100. Зразки генів 16S ДНК ампліфікували методом ПЛР. Первинну структуру фрагментів визначали на GATC Biotech AG (Konstanz, Germany). Результати. Отримали чисті культури пурпурових несіркових бактерій. Клітини дослідженого штаму паличкоподібні, рухливі. Фотосинтетичні мембрани ламелярного типу, основні пігменти – бактеріохлорофіл а та каротиноїди спірилоксантинової серії. Бактерії ростуть як хемотрофно, так і фототрофно, при використанні сірководню як донора електронів утворюють сірку, що виводиться у культуральне середовище. Використовують різні донори електронів, джерела карбону та нітрогену. Є факультативними анаеробами. Генетично близькі до видів Rhodopseudomonas faecalis (99%) і Rhodopseudomonas palustris (98%), Rhodopseudomonas rhenobacensis (98%). Висновок. Виділені з води озера Яворівське пурпурові несіркові бактерії ідентифіковані нами за морфо-фізіологічними ознаками і за результатами аналізу нуклеотидної послідовності гену 16S рРНК як Rhodopseudomonas palustris. Вони можуть утилізувати сірководень і добре рости завдяки використанню органічних сполук.


Ключові слова


пурпурові несіркові бактерії; Rhodopseudomonas palustris

Повний текст:

PDF

Посилання


Мороз О.М., Колісник Я.I., Подопригора О.I., Клим I.Р., Гудзь С.П., Борсукевич Б.М., Гнатуш С.О. Мікрофлора води озера Яворівське // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія біологія. – 2008. – 24. – С. 131–138. 2. Мусієнко М.М., Паршикова Т.В., Славний П.С. Спектрофотометричні методи в практиці фізіології, біохімії та екології рослин. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 200 с. 3. Родина А. Г. Методы водной микробиологии. Практ. руководство. – М.–Л.: Наука, 1965. – 363 с. 4. Akiba T., Usami R., Horikoshi K. Rhodopseudomonas rutila, a new species of non-sulfur purple photosynthetic bacteria // International Journal of Systematic Bacteriology. – 1983. – 33, № 3. – Р. 551–556. 5. Barns S.M., Pelletier D.A, Lane D.J., Weisburg W.G. 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study // J. Bacteriol. – 1991. – 173, № 2. – Р. 697–703. 6. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. – 10th ed. – New York, 2005. – Vol. 2. – 1416 p. 7. Britton G. General carotenoid methods // Meth. Enzymol. – 1985. – 3. – Р. 113–145. 8. Gemerden H. Growth measurements of Chromatium cultures // Arhiv. Mikrobiol. – 1968. – 64. – Р. 103–110. 9. Hirashi A., Santos T., Siguyama J., Komagata K. Rhodopseudomonas rutila is a later subjective synonym of Rhodopseudomonas palustris // International Journal of Systematic Bacteriology. – 1992. – 42, № 1. – 186–188. 10. Imhoff J. Caumette P. Recommended standards for description of new species of anoxygenic phototrophic bacteria // J. Syst. Bacteriol. – 2004. – 54. – Р. 1415–1421. 11. Reynolds E.S. The use of lead citrate at pH as an electronopaque stain in electron microscopy // J. Cell Biol. – 1963. – 17. – Р. 208–212. 12. Visser J., Robertson L., Verseveld H., Kvuenen G. Sulfur production by obligately chemolithoautotrophic Thiobacillus species // Applied and Environmental Microbiology. – 1997. – 63, № 6. – Р. 2300–2305. 13. Yongqin J., Kappler A., Croal L., Newman D. Isolation and characterization of a genetically tractable photoautotrophic Fe(II)-oxidizing bacterium, Rhodopseudomonas palustris strain TIE-1 // Applied and Еnvironmental Microbiology. – 2005. – 71, № 8. – Р. 4487–4496. 14. Zhang D., Yang H., Huang Z., Zhang W., Liu S. J. Rhodopseudomonas faecalis sp. nov., a phototrophic bacterium isolated from an anaerobic reactor that digests chicken faeces // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 2002. – 52. – Р. 2055–2060. 15. Пат.6340596 США, МКИ G 01 N33 /00. Reagent composition for measuring hydrogen sulfide and method for measuring hydrogen / Masami Sugiyama (Японія); Fujirebio Inc. № 248316; Заявл. 02.01. 1999. – Опубл. 22.01.2002; НКИ 436.121.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663