DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2013.4(24).48983

ОСОБЛИВОСТI КОРОЗIЙНО АКТИВНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ФЕРОСФЕРИГА ЗОПРОВОДУ, ПРОКЛАДЕНОГО У ПIЩАНОМУ ҐРУНТI

Н. Р. Демченко, I. М. Курмакова, О. П. Третяк

Анотація


Метою роботи було комплексне дослідження сульфідогенного угруповання мікроорганізмів феросфери вуличного газопроводу, прокладеного у піщаному ґрунті та визначення його складу. Методи. Виявлення та виділення компонентів угруповання бактерій та комплексу мікроскопічних грибів проводили методом граничних розведень при висіві клітинної суспензії на відповідні рідкі елективні середовища. За чисельністю та якісним складом бактерій сульфідогенне угруповання феросфери є корозійно небезпечним. Чисті культури сульфатвідновлювальних бактерій одержували шляхом багаторазових пересівів окремих колоній на твердому та рідкому середовищах Постгейта «В». Результати. Виділено переважальний штам сульфатвідновлювальних бактерій – М-4.1, який охарактеризовано за фенотиповими ознаками та ідентифіковано за методом полімеразної ланцюгової реакції з використанням універсальних праймерів до фрагментів генів 16S рРНК. При порівнянні секвенсів ділянок ДНК, що кодують ген 16S рРНК досліджуваних бактерій з аналогічними послідовностями штамів із бази даних GenBank штам сульфатвідновлювальних бактерій М-4.1 віднесено до роду Desulfovibrio. Мікроскопічні гриби виділяли висіваючи відповідні розведення ґрунтової суспензії в чашки Петрі з агаризованим середовищем Чапека-Докса. Iдентифікацію грибів проводили на основі їх морфолого-культуральних особливостей за визначниками. Iзольовано 78 культур грибів (12 видів 5 родів групи Anamorphic fungi). Висновки. Таким чином, проведені дослідження показали, що у феросфері на поверхні пошкодженого вуличного газопроводу, за умов піщаного ґрунту формується корозійно небезпечний за чисельністю та видовим складом комплекс фізіологічних груп бактерій та мікроміцетів.


Ключові слова


сульфідогенне мікробне угруповання; мікроміцети групи Anamorphic fungi

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреюк К.I., Козлова I.П., Коптєва Ж.П., Піляшенко-Новохатний А.I., Заніна В.В., Пуриш Л.М. Мікробна корозія підземних споруд. – Київ: Наук. думка, 2005. – 259 с. 2. Абдуліна Д.Р. Розповсюдження корозійно агресивних бактерій у ґрунтах різних біотопів / Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуриш // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 1–16. 3. Асауленко Л.Г. Таксономічне положення окремих представників сульфідогенного корозійно-агресивного мікробного угруповання / Л.Г. А сауленко, Д. Р. Абдуліна, Л. М. Пуріш // Мікробіол. журн. – 2010. – Т. 72, № 4. – С. 3–10. 4. Билай В.И. Фузарии / Билай В. И. – К.: Наук. думка, 1977. – 442 с. 5. Билай В.И. Аспергиллы / В. И. Билай, Э.З. Коваль – Киев: Наук. думка, 1988. – 204 с. 6. Визначник грибів України / [Морочковський С.Ф., Зерова М.Я., Лавітська З.Г., См іцька М .Ф.]. – Київ: Наук. думка, 1969. – Т. 2. – 517 с. 7. Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки бiокорозiйної активності ґрунтів i виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд : ДСТ У 3291-95. – [Чинний від 1997-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1997. – 28 с. – (Держстандарт України). 8. Микодеструкторы промышленных материалов / Коваль Э.З., Сидоренко Л .П.; Отв. ред. Билай В. И.; АН УССР . Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. – Киев: Наук. думка, 1989. – 192 с. 9. Герасименко А.А. Микромицетная коррозия металлов. II. Коррозионные электрохимические исследования. Электронная микроскопия. Механизм / А.А. Герасименко // Защита металлов. – 1998. – Т. 34, № 4. – С. 350–359. 10. Методы экспериментальной микологии: Справочник. – Киев: Наук. думка. – 1982. – 550 с. 11. Практикум по микробиологии / Под ред. Н. С. Егорова. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1976. – 306 с. 12. Практикум по биологии почв: Учеб. пособие / Зенова Г.М., Степанов А.Л., Лихачева А.А., Манучарова Н.А. – М: Издательство МГУ, 2002. – 120 с. 13. Hamilton W. A. Sulfate-reducing bacteria and anaerobic corrosion / W.A. Hamilton // Ann. Rev. Microbiol. – 1985. – Vol. 39. – P. 195– 217.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663