ВПЛИВ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ АМОНІЮ НА РІСТ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ

Н. Р. Демченко, І. М. Курмакова, О. С. Бондар, О. П. Третяк

Анотація


Мета: порівняти ріст монокультур сульфатвідновлювальних бактерій родів Desulfomicrobium і Desulfovibrio за умов інгібування корозії інгібіторами-біоцидами – четвертинними солями амонію. Методи. Біокорозію досліджували гравіметричним методом, використовуючи зразки сталі Ст3пс. Чисельність бактерій у планктоні та біоплівці визначали методом граничних десятикратних розведень, концентрацію біогенного сірководню у середовищі Постгейта «В» – йодометричним титруванням. Результати. Планктонна та біоплівкова форми бактерії штаму Desulfomicrobium sp. TC 4 чутливіші до четвертинної солі амонію, яка містить незаміщений фенільний радикал (ЧСА І). Це зумовило більше пригнічення сульфатвідновлювальної активності та ефективніше інгібування корозії. Планктонна форма бактерій штаму Desulfovibrio sp.М-4.1 чутливіша до четвертинної солі амонію з заміщеним фенільним радикалом (ЧСА ІІ). При однаковому пригніченні чисельності бактерій Desulfovibrio sp. М-4.1 солями амонію у біоплівці, спостерігається більше зниження сульфатвідновлювальної активності сполукою ЧСА ІІ порівняно з ЧСА І та більший ступінь захисту сталі. Висновки. При розробці і використанні інгібіторів-біоцидів в практиці протикорозійного захисту металевих споруд необхідно враховувати переважання в корозійному середовищі певного штаму сульфатвідновлювальних бактерій. Досліджені четвертинні солі амонію є ефективними для попередження мікробної корозії викликаної бактеріями роду Desulfovibrio.


Ключові слова


штами сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio sp.М-4.1 та Desulfomicrobium sp. TC 4; біокорозія; четвертинні солі амонію; інгібітори-біоциди

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреюк К.І., Козлова І.П., Коптєва Ж.П., Піляшенко-Новохатний А.І., Заніна В.В., Пуріш Л.М. Мікробна корозія підземних споруд. – Київ: Наук. думка, 2005. – 259 с.

Белоглазов С.М. Джафаров З.И., Поляков В.Н., Демушин Н.Н. Четвертичные аммониевые соли как ингибиторы коррозии стали в присутствии СРБ // Защита металлов. – 1991. – Т. 27, № 6. – С. 1041–1045.

Васильев В.П. Аналитическая химия : в 2-х ч. Ч. 1. Гравиметрические и титриметрические методы анализа : [учеб. для хим.-технол. спец. вузов.] – М. : Высш. шк., 1989. – 319 с.

Демченко Н.Р., Курмакова І.М., Третяк О.П. Особливості корозійно активного мікробного угруповання феросфери газопроводу, прокладеного у піщаному ґрунті. // Мікробіологія і біотехнологія. – 2013. – № 4. – С. 90–98.

Фокин М.Н., Жигалова К.А. Методы коррозионных испытаний металлов / Под ред. Я. М. Колотыркина. – М. : Металлургия, 1986. – 78 с.

Орлов В.Д., Липсон В.В., Иванов В.В. Медицинская химия : [учеб. для студ. хим. спец. высших учеб. зав.] – Х. : Фолио, 2005. – 460 с.

Практикум по микробиологии / Под ред. Н.С. Егорова. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1976. – 306 с.

Пуриш Л.М., Погребова И.С., Козлова И.А. Влияние сульфатредуцирующих бактерий на коррозию стали в присутствии ингибиторов // Мікробіол. журн. – 2002. – Т. 64, № 6. – С. 67–72.

Пуриш Л.М., Асауленко Л.Г., Абдулина Д.Р., Иутинская Г.А. Биоразнообразие сульфатредуцирующих бактерий, развивающихся на объектах теплосетей / Л.М. Пуриш, Л // Мікробіологічний журнал. – 2014. – Т. 76, № 3. – С. 11–17.

Резапова И.Б. Предупреждение биодеструкции химреагентов при разработке нефтяных месторождений: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Уфа, 1999. – 26 с.

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology // Second edition, Volume two, Part C, Eds D.Brenner, N.R.Krieg, J.T.Staley. – New York: Springer, 2005. 1388 p.

Maluckov B.S. Corrosion of steels induced by microorganisms // Metall. Mater. Eng. – Vol. 18 (3). – 2012. – P. 223–231.

Melo I.R., Filho S.L.U., Oliveira F.J.S., França F.P. Formation of Biofilms and Biocorrosion on AISI-1020 Carbon Steel Exposed to Aqueous Systems Containing Different Concentrations of a Diesel/Biodiesel Mixture // International Journal of Corrosion. – Vol. 2011. – 2011. – P. 1706–1712.

Liengen T., Feron D., Basseguy R., Beech I.B. Understanding Biocorrosion: Fundamentals and Applications. – Woodhead Publishing, 2014. – 446 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.4(32).57462

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)