DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.3(19).92648

СТIЙКIСТЬ МIКРОМIЦЕТIВ ДО СУМIСНОЇ ДIЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛIВ

В. Н. Гришко, О. Н. Кориновская

Анотація


Досліджено стійкість мікроміцетів до сумісної дії азотнокислих сполук кадмію, цинку, нікелю і плюмбуму. Найчутливішими до мінімального вмісту (0,75 ГДК) сполук важких металів в середовищі Чапека були Absidia butleri Lendn, Mortierella vaneсаe Dixon-Stewart, Cunninghamella echinulata Thaxter, Curvularia tuberculata Jain і Fusarium solani (C. Mart.) Appel et Wollenw, тоді як у Trichoderma longibrachiatum Rifai, Alternaria alternatа (Fr.) Keissl, Penicillium sp4 і Mucor globоsus Ficher спостерігався помірний ріст навіть за максимальної концентрації (50 ГДК). Найбільше інгібування синтезу біомаси (у 7,3 рази) за концентрації іонів важких металів в середовищі 3 ГДК відмічено у Penicillium sp1.


Ключові слова


мікроміцети; важкі метали; стійкість; біомаса.

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Евдокимова Г.А. Микроорганизмы тундровых и лесных подзолов Кольского Севера / Евдокимова Г.А., Мозгова Н.П. // – Апатиты: Изд-во КНЦ РА Н, 2001. – 184 с.

Жилин О.В. Биосорбция и трансформация золота и сопутствующих тяжелых металлов микромицетами: Автореф. дис канд. биол. наук: спец. 03.00.07. “Микробиология”/ Жилин О.В. – Благовещенск, 2003. – 12 с.

Ильин Д.Ю. Влияние селена на рост и развитие микромицетов-продуцентов биологически активных веществ: Автореф. дис. канд. биол. спец. 03.00.24. “Микология”/ Ильин Д.Ю. – Москва, 2001. – 12 с.

Iутинська Г.О. Резистентність ґрунтових мікроорганізмів до забруднення ґрунтів важкими металами / Iутинська Г.О., Петрушка З.В. // Мікробіол. журн. – 1999. – Т. 61, № 5. – С. 72–77.

Коріновська О.М. Загальна характеристика чисельності та видового складу мікроміцетів в ґрунтах забруднених сполуками важких металів / Коріновська О.М., Гришко В.М. // Біологічні системи. Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Вип. 2. – Т. 2 (4) – С. 176–179.

Марфенина О.Е. Антропогенная экология почвенных грибов / Марфенина О.Е. – М.: Медицина для всех, 2005. – С. 45–47.

Мельник В.А. Определитель грибов России класс Hyphomycetes, сем. Dematiaceae / Мельник В.А. – Спб.: Наука, 2000. – 358 с.

Методы экспериментальной микологии / под. ред. В.И. Билай. – К.: Наукова думка, 1982. – 432 с.

Олішевська С.В. Сорбція іонів міді ґрунтовими мікроміцетами / Олішевська С.В., Василевська А.I., Фоміна М.О., Манічаєв В.Й. // Мікробіол. журн. –2006. – Т. 68, № 4 – С. 60–70.

Cervantes C. Copper resistance mechanism in bacteria and fungі/ Cervantes C., Gutierrez-Corona F. // FEMS Microbiol Rev. – 1994. – Vol. 14, № 2. – Р. 121–137.

Christensen M.A. View of fungal ecology / Christensen M.A. // Mycologia. –1989. –Vol. 81, № 1. – P. 1–19.

Domsh K.H. Compendium of soil fungi / Domsh K.H., Gams W., Andersen T.H. – London: Acad. Press, 1993. – Vol. 1. – 859 p.

Ellis M.B. Dematiaceus hyphomycetes / Ellis M.B. – Common. Mycol. Inst.: Kew, 1993. – 608 p.

Modern concept in Penicillium and Aspergillus classification / Ed. by R.A. Samson, J.I. Pitt. – New York: Plenum Press, 1990. – 460 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663