DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.2(18).93056

ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК НIТРОГЕНУ БАКТЕРIЯМИ ЦИКЛУ СУЛЬФУРУ ОЗЕРА ЯВОРIВСЬК

О. М. Мороз, I. Б. Русин

Анотація


Встановлено, що нітрат і нітрит негативно впливають на ріст, утворення та окиснення гідроген сульфіду бактеріями циклу сульфуру. Сірковідновлювальні бактерії Desulfuromonas аcetoxidans Yavor-12 і сульфатвідновлювальні бактерії Desulfovibrio desulfuricans IМВ К-6 здійснюють дисиміляційну сірко- та сульфатредукцію з утворенням гідроген сульфіду при використанні амонійної та амінної форм нітрогену. Сірковідновлювальні бактерії не використовують нітроген амонію та лізину у середовищі без сульфуру, вони не здатні до здійснення нітрат- чи нітритредукції. Сульфатвідновлювальні бактерії не засвоюють нітроген амонію і лізину у середовищі без сульфатів та здійснюють дисиміляційну нітрат- та нітритредукцію з утворенням амонію. Зелені фототрофні сіркобактерії Chlorobium limicola IМВ К-8 використовують амонійний та амінний нітроген і не засвоюють нітроген нітрату та нітриту. За впливу Co2+, Ni2+ та Cd2+ відбувається інгібування росту бактерій та утилізації ними гідроген сульфіду у середовищі з амонієм та/або лізином. За наявності у середовищі амонійного нітрогену негативний вплив іонів важких металів на метаболізм бактерій менший, ніж за нітрогену нітрату чи нітриту.

Ключові слова


нітрат; нітрит; амоній; лізин; Desulfuromonas аcetoxidans; Desulfovibrio desulfuricans; Chlorobium limicola; гідроген сульфід; нікель; кобальт; кадмій.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабко А.К., П’ятницький I.В. Кількісний аналіз. – К.: Вища школа, 1974. – 352 с.

Горішний М.Б. Екологічне значення зелених сіркових бактерій в утилізації сірководню: Дис. … канд. біол. наук: 07.10.08. – К., 2008. – 202 с.

Деркач М.П., Гумецький Р.Я., Чабан М.Є. Курс варіаційної ста- тистики. – К.: Вища школа, 1977. – 208 с.

Каравайко Г.И., Кузнецов С.И., Голомзик А.И. Роль микроорга- низмов в выщелачивании металлов из руд. – Москва: Наука, 1972. – С. 190–221.

Крешков А.И. Основы аналитической химии. Теоретические осно- вы. Качественный анализ: Книга первая, изд. 4-е, перераб. – М.: Химия, 1976. – 472 с.

Левицька О., Горішний М., Гудзь С. Взаємозв’язок азотного жив- лення та утворення глікогену в клітинах Chlorobium limicola // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 1. – С. 53–61.

Мороз О.М., Клим I.Р., Подопригора О.I. і ін. Вплив важких мета- лів на ріст і окиснення сірководню фотосинтезувальними сіркобактеріями водойми кар’єру Яворівського сіркового родовища // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія біологія. – 2010. – Вип. 28. – С. 30–34.

Мороз О.М., Колісник Я.I., Подопригора О.I. і ін. Мікрофлора води озера “Яворівське” // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія біологія. – 2008. – Вип. 24. – С. 131–138.

Древс, Г. Шлегель ; пер. с англ. – Москва : Мир, 2005. – Т. 1. – 654 с.

Перетятко Т.Б., Гудзь С.П. Здатність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 i Desulfobacter sp. викорис- товувати нітрат як акцептор електронів // Біол. студії. – 2011. – Т. 5, № 2. – С. 51–60.

Чайка О., Перетятко Т., Гудзь С. Сірковідновлювальні бактерії водойм Язівського сіркового родовища // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія біологія. – 2010. – Вип. 28. – C. 52–55.

Bokranz M.J., Katz J., Schroder I. et al. Energy metabolism and biosynthesis of Vibrio succinogenes growing with nitrate or nitrite as terminal electron acceptor // Arch. Microbiol. 1983. – Vol. 135. – P. 36–41.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663