DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2009.3(7).103136

ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ

Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь

Анотація


З анаеробної зони водойми, що знаходиться в зоні Яворівського сіркового родовища, виділені психрофільні сульфатвідновлювальні бактерії, які ідентифіковані як Desulfobacter sp. Виділені бактерії у середовищі з сульфатами і органічними сполуками інтенсивно відновлюють сульфати до сірководню. Із досліджених органічних сполук як джерело вуглецю бактерії використовують ацетат, лактат, глюкозу, рафінозу, галактозу, арабінозу, сорбіт, дульцит. Виділені психрофільні сульфатвідновлювальні бактерії можуть розглядатися як перспективні для очищення середовищ з високим вмістом сульфатів.

Ключові слова


психрофільні сульфатвідновлювальні бактерії; гідроген сульфід; сульфат

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабко А.К., П’ятницький І.В. Кількісний аналіз. - К.: Вища школа, 1974. - 352 c.

Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Білінська І.С. Практикум з мікробіології. Частина перша. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. - 2003. - 80 с.

Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. - 352 с.

Определитель бактерий Берджи / Под. ред. Дж. Хоулта, Р. Крига, П.Снита, Дж. Стейли и С.Уильямса. - М.: Мир, 1997. - 432 с.

Перетятко Т.Б., Гнатуш С.О., Гудзь С.П. Утворення сульфіду Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. - 2007. - 43. - С. 180-184.

Почвы. Метод определения ионов сульфата в водной вытяжке. ГОСТ 26426-85. - М.: Изд-во стандартов, 1985.

Практикум по микробиологии / Под ред. Н.С. Егорова. - М.: МГУ, 1976. - 355 с.

Родина А.Г. Методы водной микробиологии. Практ. руководство. М. - Л.: Наука, 1965. - 363 с.

Франк Ю.А., Герасимчук А.Л. Психротолерантные сульфатредуцирующие бактерии, перспективные для биотехнологии // ХLIII международной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». (Новосибирск, 2005): тез. докл. - Новосибирск: Издательство НГУ, 2006. - С. 180-181.

Франк Ю.А., Лушников С.В. Биотехнологический потенциал сульфатредуцирующих бактерий // Экология и промышленность. - 2006. - 1. - C. 10-13.

Goulhen F., Gloter A., Guyot F., Bruschi M. Cr(VI) detoxification by Desulfovibrio vulgaris strain Hildenborough: microbe-metal interactions studies // Applied microbial and cell physiology. - 2006. - 71. - P. 892-897.

Lovely D.R. Bioremediation of organic and metal contaminants with dissimilatory metal reduction // J. Ind. Microbiol. - 1995. - 14. - P. 85-93.

Postgate J.R. The sulfate-reducing bacteria. 2nd ed. - Cambridge: Cambridge Univ. press, 1984. - 199 p.

Poulson S.R., Colberg P.J.S., Drever J.I. Toxicity of heavy metals (Ni, Zn) to Desulfovibrio desulfuricans // Geomicrobiol. - 1997. - 14. - P. 41-49.

Tebo B.M., Obraztsova A.Y. Sulfate-reducing bacterium grows with Cr(VI), U(IV), Mn(IV) and Fe(III) as electron acceptors //FEMS Microbiology Letters. - 1998. - 162. - P. 193-198.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663