DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2008.3(4).105123

СУКЦЕСIЯ КОРОЗIЙНОГО МIКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННI БIОПЛIВКИ НА СТАЛЕВIЙ ПОВЕРХНI ЗА ПРИСУТНОСТI ОРГАНIЧНИХ СПОЛУК

Н. Р. Демченко, С. В. Приходько, I. М. Курмакова, О. П. Третяк

Анотація


Експериментально доведено, що органічні інгібітори корозії з біоцидною дією впливають на динаміку чисельності бактерій корозійного мікробного угруповання при формуванні біоплівки на поверхні маловуглецевої сталі. Присутність четвертинної солі триазолоазепінію та похідного метилкарбамату значно затримує розвиток сульфатвідновлювальних бактерій у біоплівці, яка формується за умов домінування амоніфікувальних та денітрифікувальних бактерій.


Ключові слова


корозійне мікробне угруповання; сукцесія; біоплівка; органічні сполуки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреюк К.I., Козлова I. П., Коптєва Ж. П., Піляшенко-Новохатний А.I., Заніна В. В., Пуриш Л. М . Мікробна корозія підземних споруд. - Київ: Наук. думка, 2005. - 259 с.

Демченко Н. Р., Курмакова I. М., Третяк О. П. Біоцидна дія четвертинних триазоло - азепінієвих солей на корозійно небезпечні мікробні угруповання // Науковий вісник Ужгородського університету. - Серія Біологія. - Вип. 20, 2007. - С. 18-21.

Заварзин Г. А., Колотилова Н. Н. Введение в природоведческую микробиологию. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 255 с.

Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений. Справочник в 2 т. / Под ред А. А. Герасименко. - М.: Машиностроение, 1987. - Т. 2. - 784 с.

Курмакова И. Н., Третяк А. П., Лохова В. И., Смыкун Н. В. Пестициды как ингибиторы биокоррозии // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2000. - № 2. - С. 14-17.

Курмакова I., Приходько С., Демченко Н., Третяк О. Пестициди як антропогенний фактор біопошкодження сталі у ґрунті // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2008. - Спец. вип. № 7. - С. 634-638.

Протасова М . О., Лазарєв В. Г., Козлова I. П. Дослідження структури біоплівок, сформованих бактеріями циклу сірки на металевих матрицях // Мікробіол. журн. - 2006. - Т. 68, № 5. - С. 80-86.

Пуріш Л. М ., Асауленко Л. Г. Динаміка сукцесійних змін у сульфідогенній мікробній асоціації за умов формування біоплівки на поверхні сталі // Мікробіол. журн. - 2007. - Т. 69, № 6. - С. 19-25.

Романенко В. И., Кузнецов С. И. Экология микроорганизмов пресных водоемов. - Ленинград: Наука, 1974. - 196 с.

Смыкун Н. В., Третяк А. П., Курмакова И. Н. Антикоррозионное действие некоторых пестицидов в условиях почвенной коррозии // Мікробіол. журн. - 2001. - Т. 63, № 4. - С. 85-90.

Lewandowski Z. Structure and function of bacterial biofilms // Biofilms: recent advances in their study and control / Ed. by L. V. Evans. - Haywood: Haywood Acad. publ., 2000. - P. 2-17.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663