ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ PSEUDOMONAS MALTOPHILIA ОNU329 – СОРБЕНТА ЙОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ДЕСТРУКТОРА ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ

Н. Ю. Васильєва, О. Г. Горшкова

Анотація


Мета. Оптимізація складу живильного середовища (ЖС) для культивування бактерій Pseudomonas maltophilia ОNU329 – сорбентів йонів важких металів та деструкторів вуглеводнів нафти з отриманням максимальної кількості біомаси бактерій і біофлоків. Методи. Оптимізацію середовища для культивування бактерій P. maltophilia ОNU329 проводили за допомогою багатофакторного експерименту з подальшою математичною обробкою даних методом ортогональних латинських квадратів. Культивування бактерій здійснювали на шейкері-інкубаторі New Brunswick Scientific Incubator Shaker INNOVA 43R при 150 об/хв протягом 48 год за температури 29,0 °С. Математичну обробку експериментальних даних проводили шляхом розрахунку ефектів впливу факторів, після проведення досліду, побудованого на підставі дисперсійного аналізу, адаптованого до методу латинських квадратів. Результати. Для накопичення максимальної кількості біомаси P. maltophilia ONU329 і отримання великої кількості біофлоков у процесі очищення розчинів від іонів важких металів підібрано умови культивування бактерій – склад ЖС: KH2PO4 – 1,5 г/л, Na2HPO4 – 3,0 г/л, NaCl – 5,0 г/л, NH4Cl – 1,0 г/л, пептон – 10,0 г/л, глюкоза – 2,0 г/л, дріжджовий екстракт – 5,0 г/л, вода – 1 л; рН 7,2; температура +29 °С. Висновок. Результати проведених експериментів з використанням методів оптимізації, заснованих на матриці латинських квадратів, дозволили визначити оптимальні умови для накопичення біомаси штаму P. maltophilia ОNU329. Отримане живильне середовище сприяє приросту біомаси штаму P. maltophilia ОNU329 та збільшенню кількості біофлоків у 1,7 рази.


Ключові слова


живильне середовище; оптимізація; метод ортогональних латинських квадратів; Pseudomonas maltophilia

Повний текст:

PDF

Посилання


Biryukov VV, Kanter VM. Optimization of periodic process of microbiological synthesis. Moscow: Nauka, 1985. 296 p.

Vasylieva NYu, Gudzenko TV, Panchenko MM, Іvanytsia VО. Optimser warehouse posevnogo protection for entomopatogenic the staph bacteria Bacillus thuringiensis ONU 15. Mіcrobiology and biotechnology. 2012;4(20):52–63.

Gudzenko TV, Voliuvach OV, Belyaeva TO, Konup IP., Bukhtiyarov AE, Zachariah AM., Lisyutin GV, Gorshkova EG, Іvanytsia VО. Extraction of copper (II) and nickel (II) from concentrated aqueous solutions by clay, chitosan and immobilized microorganisms. Mіcrobiology and biotechnology. 2012;(4):36-43.

Gudzenko TV. Voliuvach OV, Belyaeva TO, Puzyreva IV., Lisyutin GV, Gorshkova OG, Ivanytsia VO. Oil oxidative activity of some strains of bacteria of Pseudomonas genus. Microbiology&Biotechnology. 2013;(4):72–80.

Gudzenko TV, Ivanytsia VO., Voliuvach A.V., Gorshkova OG, Belyaeva TO, Konup IP, Dimova M. Influence of nutrient medium on the ability nattokinaise bacteria of the genus Pseudomonas to produce biosurfactant. Scientific Journal “ScienceRise” 2014;(5):7-11.

Gudzenko TV, Gorshkova OG, Belyaeva TO, Rakitskaya SI., Lisyutin GV, Ivanytsia VO. Biotechnology for the improvement of the marine environment with the use of immobilized microorganisms. Scientific notes of Ternopil national pedagogical University named after Volodymyr Hnatiuk. Series. Biology. 2015;(3-4):146-149.

Zhdan-Pushkina SM. Fundamentals of growth of cultures of microorganisms: Proc. the manual. Leningrad: Len. University, 1983. 188 p.

Maksimov VN, Pimenova MN, Grechushkina NN. Optimization of the nutrient medium by the method of experiment planning. Workshop on Microbiology. Moscow: Nauka, 1976: 172-181.

Nguyen Viet Tien. Heterotrophic bacteria technogenic substrates as a base of biopreparation-destructor of oil hydrocarbons and surfactants. PhD thesis, Ulyanovsk, 2013. 174 p.

Pert SJ. Fundamentals of cultivation of microorganisms and cells. Moscow: Science, 1978. 333 p.

Mougin C, Boukcim H, Jolivalt C. Advances in Applied Bioremediation (Soil Biology). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 2009;(17):123-149.

Obayori OS, Ilori MO, Obayori OS, Adebusoye SA, Oyetibo GO, Omotayo AE. Amund Degradation of hydrocarbons and biosurfactant production by Pseudomonas sp. strain LP1. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2009;(25):1615-1623.

Patent of Ukraine 90119/14, МBI C02F 1/24. Method for microbiological purification of water from ions of zinc. Ivanytsia VO, Gudzenko TV, Voliuvach OV, Gorshkova OG, Belyaeva TO, Коnup IP, Baranov OO. (UA). - N 90119; zayavl. 24.12.2013; оpubl. 12.05.2014, Byul. N 9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бирюков В.В., Кантере В.М. Оптимизация периодических процессов микробиологического синтеза. – М.: Наука, 1985. – 296 с.

Васильєва Н.Ю., Гудзенко Т.В., Панченко М.М., Іваниця В.О. Оптимізація складу поживного середовища для ентомопатогенних бактерій штаму Bacillus thuringiensis ОНУ 15 // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4(20). – C. 52–63.

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Бухтіяров А.Є., Захарія О.М., Лісютин Г.В., Горшкова О.Г., Іваниця В.О. Вилучення міді (II) та нікелю (II) із концентрованих водних розчинів глиною, хітозаном та іммобілізованими мікроорганізмами // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 4. – С. 36–43.

Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Бєляєва Т.О., Лісютін Г.В., Горшкова О.Г., Іваниця В.О. Нафтоокиснювальна активність деяких штамів бактерій роду Pseudomonas // Мікробіологія і біотехнологія. – 2013. – № 4. – С. 72–80.

Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Дімова М.І. Вплив поживного середовища на здатність нафтоокиснювальних бактерій роду Pseudomonas продукувати біосурфактанти // Scientific Journal “ScienceRise” – 2014, № 5/1(5). – С. 7–11.

Гудзенко Т.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Ракітська С.І., Лісютін Г.В., Іваниця В.О. Біотехнологія оздоровлення морського середовища з використанням іммобілізованих мікроорганізмів / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія. Біологія – 2015, № 3-4 (64). – С. 146–149.

Ждан-Пушкина С.М. Основы роста культур микроорганизмов: Учеб. пособие / Под ред. В.П. Гончаровой.— Л.: Лен. ун-т, 1983. — 188 с.

Максимов В.Н., Пименова М.Н., Гречушкина Н.Н. Оптимизация состава питательной среды методом планирования эксперимента // Практикум по микробиологии. – М., 1976. – С. 172–181.

Нгуен Виет Тиен. Гетеротрофные бактерии техногенных субстратов как основа биопрепаратов-деструкторов нефтяных углеводородов и поверхностноактивных веществ: Автореф. дис. …канд. биол. наук. Ульяновск, 2013. – 174 с.

Перт С.Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. – М.: Наука, – 1978. – 333 с.

Mougin C., Boukcim H., Jolivalt C. Advances in Applied Bioremediation (Soil Biology). – Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 2009. – 17. – P. 123–149.

Obayori O.S., Ilori M.O., Obayori O. S., Adebusoye S.A, Oyetibo G.O., Omotayo A.E. Amund Degradation of hydrocarbons and biosurfactant production by Pseudomonas sp. strain LP1 // World Journal of Microbiology and Biotechnology. – 2009. – 25, № 9. – P. 1615–1623.

Патент України № 90119, МПК C02F 1/24. Спосіб мікробіологічного очищення води від іонів цинку / Іваниця В.О., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Горшкова О.Г., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Баранов О.О. (Україна). – N 90119; заявл. 24.12.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. N 9.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2016.1(33).65374

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)