DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2016.2(34).70749

СУЛЬФІДОГЕННІ МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ГРУНТІВ

Д. Р. Абдуліна, Л. М. Пуріш, Л. Г. Асауленко, Г. О. Іутинська

Анотація


Сульфідогенні мікробні угруповання відіграють важливу роль у біогеохімічних процесах, також є одним із основних агентів біокорозії у техногенних середовищах. Мета роботи – дослідження у ґрунтах за різних еколого-техногенних умов сульфідогенних мікробних угруповань та оцінка зв’язків у них. Методи. Мікробіологічні, фізико-хімічні, статистичні, зокрема факторний аналіз з використанням методу головних компонент. Результати. Показано, що екотопи техногенно трансформованих ґрунтів порівняно з контрольними характеризуються більш широким діапазоном чисельності сульфатвідновлювальних, залізовідновлювальних та денітрифікувальних бактерій. Із 12-ти вивчених змінних, які згруповано у 4 кластери, виділено 5 головних компонент, що описують до 76% варіацій у сульфідогенних мікробних угрупованнях. Висновки. Використання факторного аналізу дозволило виділити найбільш значущі змінні, які впливають на сульфідогенні мікробні угруповання у ґрунтах: кількість сульфатвідновлювальних, залізовідновлювальних, амоніфікувальних, азотфіксувальних, денітрифікувальних бактерій, а також рН ґрунтів, температура відбору та вміст розчинних сульфатів.


Ключові слова


метод головних компонент; сульфідогенне мікробне угруповання; техногенно-трансформовані ґрунти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Eiler A, Farnleitner A, Zechmeister T, Herzig A, Hurban C, Wesner W, Krachler R., Velimirov B, Kirschner A. Factors controlling extremely productive heterotrophic bacterial communities in shallow soda pools. Microbiol. Ecol. 2003; 46:43–54.

Guan J, Zang BL, Mbadinga SM, Liu JF, Gu JD, Mu BZ. Functional genes (dsr) approach reveals similar sulphidogenis procaryotes diversity but different structure in saline waters from corroding high temperature petroleum reservoirs. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2014; 98:1871‑1882.

Hubert M, Engelen S. Robust PCA and classification in biosciences. Bioinformatics. 2004; 20(11):1728‑1736.

Nazina TN, Shestakova NN, Grigor’yan AA, Mikhailova EM, Tourova TP, Poltaraus AB, Feng C, Ni F, Belyaev SS. Phylogenetic diversity and activity of anaerobic microorganisms of high-temperature horizons of the Dagang Oil Field (P.R. China). Microbiology (Mikrobiologiya). 2006; 75(1):55‑66.

Pimenov NV, Zakharova EE , Bryukhanov AL, Koreeva VA, Kuznetsov BB, Tourova TP, Pogodaeva TV, Kalmychkov GV, Zemskaya TI. Activity and structure of the sulfate-reducing bacterial community in the sediments of the Southern part of Lake Baikal. Microbiology(Mikrobiologiya). 2014; 83(2):180‑190.

Postgate JR The sulphate-reducing bacteria. Cambridge: 1984; 208p.

Tonola M, Peduzzi S, Demarta A. Phototropic sulfur and sulfate-reducing bacteria in the chemocline of meromictic Lake Cadagno, Switzerland. Journal Limnol. 2004; 63(2):161‑170.

Alexandrova LN, Naydenova OA. Pedology laboratory practical classes. Leningrad: 1976. 280p.

Andreyuk EI, Kozlova IA, Kopteva ZhP, Pilyashenko-Novokhatny AI, Zanina VV, Purish LM. Microbial corrosion of underground structures. Kyiv: Naukova Dumka; 2005. 260p.

Zavarzin GA. Environmental microbiology lectures. Moscow: Nauka; 2004. 348p.

Zaitseva SV, Abidueva EYu, Buryukhaev SP, Namsaraev BB. Factors controlling the activity of the microbial community of the alkaline lake Beloe (Transbaikal region). Microbiology (Mikrobiologiya). 2012; 81(4):468–476.

Iutynska GA, Purish LM, Abdulina DR. Corrosive-relevant sulfidogenic microbial communities of man-caused ecotopes. Lambert Academic Publishing; 2014. 173p.

Kozhevnikova MF, Levenets’ VV, Diorditsa VA, Rolyk IL, Schur AA. Chemometric approach to processing data obtained from using of nuclear-physical methods of substances analysis. Skladni systemy i protsesy. 2008; 1:48-54.

Netrusov AI, Egorova MA, Zakharchuk LM. Practice in microbiology. Мoscow: Academia Publishing; 2005. 608p.

Purish LМ, Аsaulenko LG. Dynamics of successive changes in sulphidogenic microbial association under the conditions of formation of the biofilm on steel surface. Mikrobiol. Zhurn. 2007; 69(6):19-25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Eiler A., Farnleitner A.H., Zechmeister T.C., Herzig A., Hurban C., Wesner W., Krachler R., Velimirov B., Kirschner A.K.T. Factors controlling extremely productive heterotrophic bacterial communities in shallow soda pools // Microbiol. Ecol. ‑ 2003. ‑ 46. ‑ P. 43–54.

Guan J., Zang B.-L., Mbadinga S. M., Liu J.-F., Gu J.-D., Mu B.-Z. Functional genes (dsr) approach reveals similar sulphidogenis procaryotes diversity but different structure in saline waters from corroding high temperature petroleum reservoirs // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2014. ‑ 98. – P. 1871‑1882.

Hubert M. Engelen S. Robust PCA and classification in biosciences. // Bioinformatics. – 2004. – 20, № 11. ‑ P. 1728‑1736.

Nazina T.N., Shestakova N.N., Grigor’yan A.A., Mikhailova E .M., Tourova T.P., Poltaraus A.B., Feng C., Ni F., Belyaev S.S. Phylogenetic diversity and activity of anaerobic microorganisms of high-temperature horizons of the Dagang Oil Field (P.R. China) // Mikrobiologiya. – 2006. – 75, № 1. – P. 55‑66.

Pimenov N.V., Zakharova E.E., Bryukhanov A.L., Koreeva V .A., Kuznetsov B.B., Tourova T.P., Pogodaeva T.V., Kalmychkov G.V., Zemskaya T.I. Activity and structure of the sulfate-reducing bacterial community in the sediments of the Southern part of Lake Baikal // Mikrobiologiya. – 2014. – 83, № 2. – P. 180‑190.

Postgate J. R. The sulphate-reducing bacteria. Cambridge: University Press. ‑ 1984. ‑ 208 p.

Tonola M., Peduzzi S., Demarta A. et al. Phototropic sulfur and sulfatereducing bacteria in the chemocline of meromictic Lake Cadagno, Switzerland // J. Limnol. – 2004. – 63, № 2. – P. 161‑170.

Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. Ленинград: Колос. ‑ 1976. – 280 с.

Андреюк К.І., Козлова І.П., Коптєва Ж.П., Піляшенко-Новохатній А.І., Заніна В.В., Пуріш Л.М. Мікробна корозія підземних споруд. Київ: Наукова Думка. ‑ 2005. – 258 с.

Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. Москва: Наука. – 2003. – 348 с.

Зайцева С.В. Абидуева Е.Ю., Бурюхаев С.П., Намсараев Б.Б. Факторы, контролирующие активность микробного сообщества в щелочном озере Белое (Забайкалье) // Микробиология. – 2012. – 81, № 4. – С. 508‑516.

Иутинская Г.А., Пуриш Л.М., Абдулина Д.Р. Коррозионно активные микробные сообщества техногенных экотопов. Изд-во «Ламберт». –2014.‑173 с.

Кожевникова М.Ф., Левенец В.В., Диордица В.А., Ролик И.Л., Щур А.А. Хемометрический подход к обработке данных, полученных в результате использования ядерно-физических методов анализа вещества // Складні системи і процеси. – 2008. – № 1. – С. 48‑54.

Практикум по микробиологии. / под ред. А.И. Нетрусова. Москва: Издательский центр «Академия». – 2005. – 608 с.

Пуріш Л.М., Асауленко Л.Г. Динаміка сукцесійних змін у сульфідогенній мікробній асоціації за умов формування біоплівки на поверхні сталі // Мікробіологічний журнал. – 2007. – Т. 69, № 6. – С. 19‑25.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663