ВЛАСТИВОСТІ ЦЕЛЮЛАЗ, ПРОДУКОВАНИХ БАКТЕРІЯМИ РОДА BACILLUS

Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, І. А. Хархота

Анотація


Вивчено ензиматичні властивості різних типів целюлаз, що продукуються бацилами при глибинному культивуванні на середовищі з целюлозою. Узагальнено результати досліджень властивостей целюлаз шести найбільш активних штамів бацил. Дано аналіз впливу рН і температури на їх активність та стабільність. Встановлено, що целюлази дослі- джених штамів бацил проявляють найбільшу активність при рН від 6,0 до 7,0. Виключення складає С2 -фермент, що має рН-оптимум в більш кислій зоні − від 5,0 до 8,0. Температурний оптимум дії Сх -, Ñ1 - і С2 – фер- ментів – 50 °Ñ , целобіаза – 40 °С .

Целюлази бацил відрізнялися високою термостабільністю, яка про- являлася в широкому інтервалі температур – від 40 °С до 70 °С .


Ключові слова


целюлази; властивості; Bacillus

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авдєєва Л.В., Осадча А.I., Сафронова Л.А., Iляш В. ., Хархота М.А. Вплив рН поживного середовища на біосинтез гідролітичних ферментів у бацил // Мікробіологічний журнал. – 2010. – 72, № 5. – Ñ. 3–7.

Авдєєва Л.В., Осадча А.I., Сафронова Л.А., Iляш В. ., Хархота М.А. Синтез гідролітичних ферментів у бацилл в залежності від складу поживного середовища // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – № 1. – Ñ. 44–52.

Безбородов А.М. Ферментативные процессы в биотехнологии. – М.: Наука, 2008. – 335 с.

Клесов А.А., Черноглазов В.М., Рабинович М.А., Синицын А.П. Роль адсорбционной способности эндоглюканазы в деградации криста- лической и аморфной целлюлозы // Биоорган. химия. – 1982. – Т. 8, № 5. – С. 643–651.

Маслова Н.Ф., Краморенко Е.А. Эффективность и актуальность создания новых ферментных препаратов на основе микробиологических субстанций для нормализации пищеварения // Фармаком. – 2008. – № 4. – С. 39–45.

Морозкина Е.В., Слуцкая Э.С., Федорова Т.В., Тугай Т.И., Голубева Л.И., Королева О.В. Экстремальные микроорганизмы: биохимическая адаптация и биотехнологическое применение (обзор) // Прикладная биохимия и микробиология. – 2010. – 46, № 1. – С. 5–20.

Осадчая А.И., Сафронова Л.А., Авдеева Л.В., Иляш В.М. Скрининг штаммов с высокой целлюлазной активностью // Микробиологи- ческий журнал. – 2009. – Т. 71, № 5. – С. 41–48.

Павлова И.Н., Ротанова Т.В., Жолнер Я.Г. Аминопептидаза термофильного штамма Bacillus licheniformis // Микробиологический журнал. – 1989. – Т. 51, № 2. – С. 47–52 .

Рабинович М.А., Черноглазов В.М., Клесов А.А. Классификация целлюлаз, их распространение, множественные формы и механизм действия. М.: ВИНИТИ, 1988. – 11. – С. 4–189.

Рид Дж. Ферменты в пищевой промышленности. М.: Пищевая промышленность, 1971. – 44 с.

Рухлядева А.П., Полыгалина Г.В. Методы определения активности гидролитических ферментов. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 288 с.

Соловьева И.В., Окунев О.Н., Крюкова Е.Г., Попова Н.Н., Синицын А.П., Черноглазов В.М. Нейтральные целлюлазы мицелиальных грибов: поиск продуцентов и изучение некоторых свойств // Прикладная биохимия и микробиология. – 1997. – Т. 33, № 4. – С. 388–392.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.1(13).90675

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663