DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2012.4(20).91422

ПОРIВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО ВМIСТУ КАРОТИНОЇДIВ У ДЕЯКИХ ВИДIВ БАЗИДIАЛЬНИХ ГРИБIВ

А. К. Велигодська, О. В. Федотов

Анотація


Досліджено загальний вміст каротиноїдів у карпофорах 50 видів базидіоміцетів з яких 27 належать до порядку Polyporales та 23 – порядку Agaricales. Карпофори видів Ganoderma applanatum, Fistulina hepatica та Laetiporus sulphureus мають найвищий загальний вміст каротиноїдів. Виділені в чисту культуру з дикоростучих плодових тіл 24 штами 8 видів базидіальних грибів, для яких визначена динаміка росту та накопичення каротиноїдів в міцелії та культуральному фільтраті при ферментації на глюкозо-пептонному середовищі. Відібрано штами видів Fistulina hepatica та Laetiporus sulphureus  – перспективні для подальших досліджень з метою оптимізації умов культивування для отримання каротиноїдів міцеліального та позаклітинного походження.

Ключові слова


каротиноїди, базидіоміцети; карпофори; міцелій; культуральний фільтрат.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беккер 3.Э. Физиология и биохиìия грибов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 230 с.

Буценко Л.М. Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Л.М. Буценко, Ю.М. Пенчук, Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2010. – 323 с.

Волошко Т.Є. Скринінг штамів базидіоміцетів за активністю антиоксидантних оксидоредуктаз / Т.Є. Волошко, О.В. Федотов // Мікробіологія і біотехнологія. – Одеса: ОНУ ім. I.I. Мечнікова, 2011. – № 4(16). – С. 69–81.

Гесслер Н.Н. Участие Я-каротина в антиоксидантной защите грибной клетки. / H.H. Гесслер, A.B. Соколов, Т. А. Белозерская //Прикладная биохим. и микробиол. 2003. – Т. 39. № 4. – С. 427–429.

Дудка И.А. Методы экспериментальной микологии. Справочник. / И. А. Дудка, С.П. Вассер, И. А. Элланская. – К.: Наук. думка, 1982. – 550 с.

Задорожный П.А. Технохимическая характеристика и перспективы применения дальневосточной асцидии Halocynthia auranьum / П.А. Задорожный, Е. С. Моторя, Т.Н. Пивненко, Л.И. Дроздова // Хранение и переработка сельхозсырья. 2009. – № 7. – С. 34–37.

Камінська М. Каротинсинтезуючі дріжджі Phaffia rhodozyma / М. Камінська, Л. Сологуб // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. 2004. – Вип. 37. – С. 3–12.

Мусиенко М. М. Спектрофотометрические методы в практике физиологии, биохимии и экологии растений / М. М. Мусиенко, Т.В. Паршикова, П.С. Славный. – К.: Фитосоциоцентр, 2001. – 200 с.

Пирог Т.П. Загальна мікробіологія / Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2010. – 623 с.

Приседський Ю.Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів / Ю.Г. Приседський. – Донецьк: Кассиопея, 1999. – 210 с.

Федотов О.В. Колекція культур шапинкових грибів – основа мікологічних досліджень та стратегії збереження біорізноманіття базидіоміцетів / О.В. Федотов, О.В. Чайка, Т.Є. Волошко, А.К. Велигодська // Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки, Вип. 1. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 209–213.

Goodwin T.W. The Biochemistry of carotenoids. Plants. / T.W. Goodwin // Chapman & Hall, London. – 1980. – Vol. 1. – P. 315.

Kirk P.M. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the fungi. 9th ed. / P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David, J.A. Stalpers – Wallingford, CAB International, 2001. – 655 р.

Ribeiro B. Do Bioactive Carotenoids Contribute to the Color of Edible Mushrooms? / B. Ribeiro P. Guedes de Pinho, P.B. Andrade, C. Oliveira, A. Cйsar, S. Ferreira, P. Baptista, P. Valentгo // The Open Chemical and Biomedical Methods Journal. – 2011. – № 4 – P. 14–18.

Wasser S.P. Medicinal mushroom Science: History, Current Status, Future Trends, and Unsolved problems / S.P. Wasser // Int. J. Med. Mush. – 2010. – 12 (1). – Р. 1–16.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663