ЕКСПРЕСИВНIСТЬ IЗОФОРМ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ GANODERMA LUCIDUM (CURTIS: FR.) P. KARST ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ НА СЕРЕДОВИЩАХ РIЗНОГО СКЛАДУ

С. Л. Мірось, Л. Ф. Дьяченко, Н. С. Бобрешова, О. С. Багаєва, В. О. Iваниця

Анотація


За допомоги методу електрофоретичного розподілу в поліакриламідному гелі було досліджено експресію ізоформ карбоксилестерази міцелію Ganoderma lucidum (Сurtis) P. Karst) зрощеного на різних середовищах. Найбільша кількість ізоформ з найвищою експресивністю була визначена у зерновому міцелії, отриманому на вівсяному субстраті. В міцеліальній культурі, отриманій на рідкому середовищі, виявлено від трьох до шести ізоформ залежно від субстратної композиції. У міцелії з щільного середовища сусло-агар виявлено дві активні ізоформи ферменту.

Ключові слова


ізоформи карбоксилестерази; Ganoderma lucidum

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Stamets P. Growing Gourmet and Medicinal Mushrooms. – Oxford, 1993. – 552 p.

Wasser S., Weis A. Medicinal Mushrooms. Reishi Mushroom (Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst). – Haifa, 1997. – 39 p.

Willard T. Reishi mushroom: herb of spiritual potency and medical wonder. – Issaquah, Washington: Sylvan Press. 1990. – 167 p.

Щерба В.В., Бабицкая В.Г. Полисахариды ксилотрофных базидиомицетов // Прикл. биохим. и микробиол. – 2008. – Т. 44, № 1. – С. 90–85.

Постнова Е.Л. Исследование внутреннего полиморфизма штаммов Ganoderma lucidum (W. Curtis:Fr.) P. Karst.: дис. на соиск. науч. степени канд. биол. наук: спец. 03.00.24. – Москва, 2009. – 23 с.

Мирось С.Л., Андриевский А.М. Содержание белка и экспрессия множественных молекулярных форм карбоксиэстераз в тканях трутовика лакированного (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.) // Тези доповідей молодих вчених. Материали II Міжнародной конф. «Біологія: від молекули до біосфери». – Харків, 19-21 листопада 2007 р. – С. 358.

Мірось С.Л., Андрієвський А.М. Молекулярні форми карбокси- естераз трутовика лакованого (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.) // Аграрний вісник причорномор’я. Зб.наук.праць. – 2008. – вип. 46. – С. 29–35.

Атраментова Л.О., Утєвська О.М. Статистичні методи в біології: Підручник. – Х.: ХНУ, 2007. – 288 с.

Satoh T., Hosokawa M. Structure, function and regulation of carboxylesterases // Chem. Biol. Interact. – 2006. – № 162. – P. 195–211.

Smith B.J., Sivasithamparama K. Isozymes of Ganoderma species from Australia // Mycological Research. – 2000. – V. 104, № 8. – P. 952–961.

Zorn H., Bouws H., Takenberg M., Nimtz M., Getzlaff R., Breithaupt D.E., Berger R.G. An extracellular carboxylesterase from the basidiomycete Pleurotus sapidus hydrolyses xanthophyll esters // Biol. Chem. – 2005. – V. 386, № 5. – Р. 435–440.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.2(14).92769

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663