МIКРОБIОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ В РИЗОСФЕРI РОСЛИН У ЗАБРУДНЕНОМУ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТI

I. М. Малиновська, Н. А. Зінов’єва

Анотація


Досліджено мікробіологічні процеси у ризосфері рослин різних сільськогосподарських культур в умовах забруднення ґрунту 1% авіаційного палива. Встановлено, що у ризосфері рослин всіх досліджених культур в результаті забруднення нафтопродуктами уповільнюється мінералізація гумусу, максимально – в ризосфері кукурудзи – в 3 рази. Освоєння органічної речовини уповільнюється в ризосфері пшениці і соняшника, а у інших культур – інтенсифікується. Процеси опідзолення і мінералізації сполук азоту уповільнюються у ризосфері всіх досліджених культур, за виключенням кукурудзи, де спостерігається інтенсифікація цих процесів.

Ключові слова


мікробіоценоз; еколого-трофічні групи; мінералізація; гумус; фітотоксичність; сільськогосподарські культури; ризосфера; нафтопродукти

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Джура Н., Цвілинюк О., Терек О. Вплив нафтового забруднення грунту на морфофізіологічні особливості рослин // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. –2005. – Вип. 40. – С. 51–58.

Цайтлер М.Й. Відновлення рослинного покриву і зміни структури ценопопуляцій трав’яних рослин на нафтозабруднених територіях Бориславського нафтового родовища. Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с.

Головко Э.А. Микробиологические аспекты агрофитоценологии // Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 9–21.

Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. – М.: Дрофа, 2004. – 256 с.

Мишустин Е.Н., Рунов Е.В. Успехи разработки принципов микробиологического диагностирования состояния почв // Успехи современной биологии. – М.: АН СССР, 1957. – Т. 44. – С. 256–267.

Никитин Д.И., Никитина В.С. Процессы самоочищения окружающей среды и паразиты растений . – М.: Наука. – 1978. – 205 с.

Демкина Т.С., Золотарева Б.Н. Микробиологические процессы в почвах при различных уровнях интенсификации земледелия // Микробиологические процессы в почвах и урожайность сельскохозяйственных культур. – Вильнюс. – 1986. – С. 101–103.

Кожевин П.А., Кожевина Л.С., Болотина И.Н. Определение состояния бактерий в почве // Доклады АН СССР. – 1987. – Т. 297., № 5. – С. 183–214.

Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метаболитов / Под ред. Н.А. Красильникова. – М.: МГУ, 1966. – 162 с.

Малиновська I.М., Зінов’єва Н.А. Вплив забруднення сірого лісового ґрунту нафтопродуктами на його фітотоксичні властивості та стан мікробіоценозу // Збірник наукових праць Iнституту землеробства. – К.: Ексмо, 2010. – Вип.1–2. – С. 61–69.

Малиновська I.М., Зінов’єва Н.А. Спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у забрудненому нафтопродуктами темно-сірому опідзоленому ґрунті // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2010. – № 4. – С. 17–23.

Rosenberg M., Ron E.Z. High- and low molecular mass microbial surfactants // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 1999. – 52, N 2. – P. 154–162.

Хазиев Ф.Х., Тишкина Е.И., Киреева Н.А. Влияние нефтяного загрязнения на некоторые компоненты агроэкосистемы // Агрохимия. – 1988. – № 2. – 89 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.2(14).92781

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663