DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2011.4(16).93549

ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ

Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш

Анотація


Визначено ростові характеристики окремих мікробних популяцій сульфідогенного угруповання, сформованого у біоплівці на сталі, до якого входять сульфатвідновлювальні бактерії та їх бактерії-супутники. Асоціативні бактерії P. aeruginosa 27 та B. subtilis 36 характеризуються високими питомими швидкостями росту (0,300 год-1 та 0,149 год-1, відповідно), які перевищують швидкість поділу клітин сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio sp. 10 у 7–14 разів. Висловлено припущення, що різниця у швидкостях росту може слугувати однією з умов для сукцесії при формуванні корозійно-агресивного мікробного угруповання.

Ключові слова


сульфідогеннем ікробне угруповання; сульфатвідновлювальні бактерії; асоціативні бактерії; параметри росту

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреюк К.I., Козлова I.П., Коптєва Ж.П., Піляшенко- Новохатний А.I., Заніна В.В., Пуріш Л.М. Мікробна корозія підземних споруд. ‑ Київ: Наук. Думка. – 2005. – 258 с.

Антипчук А.Ф. Кіреєва I.Ю. Водна мікробіологія: навч. посібник – Київ: Кондор. – 2005. – 256 с.

Асауленко Л.Г., Пуріш Л.М., Абдуліна Д.Р. Таксономічне положення окремих представників сульфідогенного корозійно-агресивного мікробного угруповання // Мікробіол. журн. – 2010. – 72, № 4. – С. 3–10.

Заварзин Г.А., Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию. – М: Книжный дом «Университет», 2001. – 256 с.

Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. – М.: Химия. – 1971. – 194 с.

Методы общей бактериологии: В 3 т. / Под ред. Ф. Герхардта. – М.: Мир, 1983. – Т. 1. – 536 с.; Т. 2. – 470 с.; – Т. 3. – 263.

Милько Е.С., Хабибуллин С.С., Николаев Ю.А., Козлова А.Н., Эль- Регистан Г.И. Динамика роста и состава популяций смешанных культур R-, S- и M-диссоциантов Pseudomonas aeruginosa // Микробиология. – 2005. – 74, № 4. – С. 475–482.

Могильная О.А., Крылова Т.Ю., Попова Л.Ю. Морфологическая характеристика и динамика развития биопленок трансгенного штамма Bacillus subtilis // Микробиология. – 2003. – 72, № 4. – С. 569–570.

Павлова Ю.О. Морфолого-фізіологічні властивості бактерій родів Chromatium і Thiocystis виділених з водойм збагачених сірководнем: Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Львів, 2008. – 21 с.

Петрова О.Е., Давыдова М.Н., Тарасова Н.Б., Мухитова Ф.К. Сульфатредуцирующие бактерии в биологической переработке промышленных отходов, содержащих нитроцеллюлозу // Вестник Моск. Ун-та. Серия 2. Химия. ‑2003. – 44, № 1. – С. 43–45.

Печуркин Н.С. Популяционная микробиология. / под ред. И.И. Гительзон – Новосибирск: Наука, 1978. – 277 с.

Пуріш Л.М., Асауленко Л.Г. Динаміка сукцесійних змін у сульфідогенній мікробній асоціації за умов формування біоплівки на поверхні сталі // Мікробіол. журн. – 2007. ‑ 69, № 6. – С. 19–25.

Франк Ю.А. Выделение и изучение сульфатредуцирующих бактерий из экосистем, подверженных влиянию металлургических предприятий: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Томск, 2006. – 23 с.

Шлегель Г. Общая микробиология. пер с нем. ‑ М.: Мир, 1987. ‑ 567 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663