DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.1(9).98399

ВИЩІ МОРСЬКІ ГРИБИ ПЕЛАГІАЛІ АВАНДЕЛЬТИ РІКИ ДУНАЙ

Н. І. Копитіна, І. В. Тарасюк

Анотація


Iдентифіковано 46 видів мікроміцетів з 10 родів, 6 родин, 6 порядків, 4 класів відділу Ascomycota (анаморфні роди). Найбільший внесок у видовий склад мікобіоти досліджуваної акваторії належить родам Aspergillus P. Micheli ex Link (18 видів) та Penicillium Link (7), для представників цих родів також було відмічено й найбільшу частоту зустрічальності та щільність КУО·дм-3. Кількість видів, частота зустрічальності та щільність пропагул опортуністичних грибів у районі була вище, ніж сапротрофних, особливо на станціях, розташованих ближче до берега. В досліджений період не виявлено залежності густоти пропагул грибів від таких абіотичних параметрів, як глибина відбору проб, температура, солоність води та віддаленість станцій від берега.

Ключові слова


мікобіота; пропагули грибів; опортуністичні мікроміцети; авандельта р. Дунай

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артемчук Н.Я. Микофлора морей СССР. – М.: Наука, – 1981. – 190 с.

Воронин Л.В. Микофлора рыб дельты реки Дунай // Микол. и фитопатол. – 1984. – 18, № 3. – С. 265–270.

Дудка И.А., Копытина Н.И. Новые для Черного моря виды морских гифомицетов из рода Cumulospora // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2007. – № 15. – С. 575–580.

Копытина Н.И. Абиотические условия распределения пропагул высших морских грибов в разных водных массах северо-западной части Черного моря // Экологическая бе- зопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. – 2007. – № 15. – С. 459–464.

Мілько О.О. Гриби, виділені з води радянської ділянки р. Дунаю // Микробиол. журн. – 1965. – 27, № 3. – С. 38–44.

Саттон Д., Фотергил А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно пато- генных грибов. – М.: Мир, 2001. – 468 с.

Аpaş M.M. Mycoplancton du Danube inferieur et de la zone marine d’influence// Cercetări marine I.R.C.M. – 1980. – № 13. – Р. 63–65.

De Hoog G.S., Guarro J., Gene J., Figueras M.J. Atlas of clinical fungi. 2nd edition. – Centraalbureau voor Schimmelcultures. – 2000. – 1126 p.

Warwick R.M., Clarke K.R. Practical measures of marine biodiversity based on relatedness of species / R.M. Warwick, K.R. Clarke // Oceanography and Marine Biology: an Annual Revien. – 2001. – № 39. – P. 207–231. 10.

http://www.indexfungorum.org/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663