DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.2(10).98795

ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ КОМПЛЕКСНОЇ ДIЇ НА РIСТ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН

Н. В. Чуйко, З. Т. Бега, Л. В. Булавенко, I. К. Курдиш

Анотація


Показано позитивний вплив бактеріального препарату комплексної дії на основі азотфіксувальних бактерій Azotobacter vinelandii IМВ В-7076 та фосфатмобілізувальних бактерій Bacillus subtilis IМВ В-7023 на ріст декоративних рослин. Ефективним є застосування як рідкої, так і гранульованої чи суспендованої із гранул форм препарату. За умови внесення препарату в ´рунті прикореневої зони ялини голубої відмічено збільшення чисельності діазоторофних, гетеротрофних бактерій та грибів.


Ключові слова


бактеріальний препарат; декоративні; хвойні рослини; Azotobacter vinelandii; Bacillus subtilis

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Волкогон В.В. Мікробіологія у сучасному аграрному виробництві // Сільськогоcподарська мікробіологія. – 2005. – Вип.1–2. – С. 7–29.

Курдиш И.К. Гранулированные микробные препараты для расте- ниеводства: наука и практика.– К. КВIЦ, 2001.– 142 с.

Курдиш I.К., Чуйко Н.В., Булавенко Л.В., Диренко Д.I. Ефекти- вність інтродукції гранульованих бактеріальних препаратів у агроекоси- стеми квіткових рослин // Збірник наук. праць Уманського державного аграрного університету. Основи формування продуктивності сільського- сподарських культур за інтенсивних технологій вирощування. – 2008.– С. 186–192.

Лакин Г.Ф. Биометрия.– М.: Высш. шк., 1990.– 352 с.

Отурина И.П., Калиберденко Е.В., Пархоменко Т.Ю., Шерсто- боев Н.К. Влияние микробов-антагонистов рода Bacillus на развитие пшеницы в условиях искусственного инфекционного фона // Ученые за- писки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського. Серия «Биология, химия». – 2008. – Т. 21 (60), № 1. – С. 87–97.

Персикова Т.В. Эффективность бактериальных препаратов под культуры севооборота // Бюл. ВНИИ удобр. и агропочвовед.– 2001.– № 114.– С. 143–144.

Полянская Л.М., Озёрская С.М., Кочкина Г.А.. Иванушкина Н.Е., Головченко А.В., Звягинцев Д.Г. Численность и структура микробных комплексов корневых систем тепличных роз // Микробиология.– 2003.– 72, № 4.– С. 554–562.

Суховицкая Л.А. Выживаемость и ростстимулирующая актив- ность внесённых в почву штаммов Bacillus mеgaterium и Agrobacterium radiobacter // Прикл. биохим. и микробиол.– 1998.– 34, № 1.– С. 87–90.

Шерстобоєва О.В. Азотфіксуючі бактерії Bacillus polimyxa як основа препарату від грибних захворювань // Аргоеколог. журн.– 2001.– № 2.– С. 55–58.

Курдиш I.К., Бега З.Т. Патент України. №72856. Опубл. 15.08.2006. Бюл. № 8.

Курдиш I.К., Рой А.О. Патент України №54923А. Опубл. 17.03.2003. Бюл. № 3.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663