DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.2(10).98874

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ ТРИАЗОЛОАЗЕПІНІЮ ЩОДО АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО УГРУПОВАННЯ

Н. В. Ткачук, Н. Р. Демченко

Анотація


Досліджено антибактеріальні властивості четвертинних солей триазолоазепінію до амоніфікувальних бактерій, виділених з феросфери – зони безпосереднього прилягання грунту до поверхні металу підземної конструкції. Встановлено високу токсичну дію похідного з пара-метоксифенацильним фрагментом в першому положенні гетероциклічної системи та пара-броманіліновим фрагментом в третьому положенні.

Ключові слова


амоніфікувальні бактерії; біоциди; четвертинні солі триазолоазепінію

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Герасименко А.А. Защита машин от биоповреждений / А.А. Герасименко– М.: Машиностроение, 1984. – 112 с.

Демченко Н.Р. Біоцидна дія четвертинних триазолазепінієвих солей на корозійно небезпечні мікробні угруповання / Н.Р. Демченко, I.М. Кур­ макова, О.П. Третяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2007. – Випуск 20. – С. 18–21.

Демченко Н.Р. Синтез и противокоррозионное действие четвертичных солей [1,2,4]триазоло[4,3-а]азепиния / Н.Р. Демченко, В.А. Серый, А.П. Третяк, А.М. Демченко // ХХI Українська конференція з органічної хімії. Тези доповідей. Чернігів, 1–5 жовтня 2007 р. – С. 142.

Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках / Н.С. Егоров – М.: Высш. шк., 1969. – 479 с.

Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин – М.: Высш. шк., 1973. – 343 с.

Мікробна корозія підземних споруд / [К.I. Андреюк, I.П. Козлова, Ж.П. Коптєва та ін.] – Київ: Наукова думка, 2005. – 260 с.

Пуріш Л.М. Динаміка сукцесійних змін у сульфідогенній мікробній асоціації за умов формування біоплівки на поверхні сталі / Л.М. Пуріш, Л.Г. Асауленко // Мікробіол. журн. – 2007. – Т. 69, № 6. – С. 19–25.

Романенко В.И. Экология микроорганизмов пресных водоёмов / В.И. Романенко, С.И. Кузнецов – Л.: Наука, 1974. – 193 с.

Ямборко Н.А. Стійкість мікробних угруповань грунту до генотоксичного впливу деяких пестицидів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.07 «Мікробіологія» / Н.А. Ямборко – Київ, 2005. – 22 с.

Lewandowski Z. Structure and Function of Biofilms / Z. Lewandowski // Biofilms: Recent Advances in Their Study and Control / Ed. by L.V. Evans. – Harwood: Harwood Acad. Publ., 2000. – P. 1–17.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663