DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4663.2010.3(11).99036

РIСТ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ ЗА ПРИСУТНОСТІ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д

С. В. Приходько, О. С. Бондар, I. М. Курмакова, О. П. Третяк

Анотація


Експериментально доведено, що корозійно небезпечні бактерії, зокрема сульфатвідновлювальні, залізовідновлювальні, денітрифікувальні – резистентні до пестициду 2,4-Д, що обумовлює ріст за його присутності як планктонних клітин, так і клітин у складі біоплівки. Визначено зростання сульфатвідновлювальної активності бактерій, що може підсилювати корозійну агресивність ґрунту при застосуванні препаратів з діючою речовиною – 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота.


Ключові слова


корозійно небезпечні бактерії; біоплівка; біокорозія; пестицид 2,4-Д

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андреюк К.I., Козлова I.П., Коптєва Ж.П., Піляшенко-Новоха- тний А.I., Заніна В.В., Пуриш Л.М. Мікробна корозія підземних споруд. – Київ: Наук. думка, 2005. – 259 с.

Lewandowski Z. Structure and function of bacterial biofilms // Biofilms: recent advances in their study and control / Ed. by L.V. Evans. – Haywood: Haywood Acad. publ., 2000. – P. 2–17.

Андреюк К.I., Iутинська Г.О., Антипчук А.Ф. та ін. Функціонування мікробних ценозів ґрунту в умовах антропогенного навантаження – К.: Обереги, 2001. – 240 с.

Пуріш Л.М., Асауленко Л.Г. Динаміка сукцесійних змін у сульфідогенній мікробній асоціації за умов формування біоплівки на поверхні сталі // Мікробіол. журн. – 2007. – Т. 69, № 6. – С. 19–25.

Благодатская Е.В., Ананьева Н.Д. Оценка устойчивости микробных сообществ в процессе разложения поллютантов в почве // Почвоведение. – 1996. – № 1. – С. 1341–1346.

Wardle D.A., Parkinson D. Interactions between microclimatic variables and the soil microbial biomass // Biology and Fertility of Soils. – 1990. – Vol. 9. – P. 273–280.

Zokwood J.P. Species: would any of them be miised? // Curr. Biol. – 1994. – Vol. 4–5. – P. 455–457.

Смикун Н.В. Розвиток корозійно небезпечної мікрофлори грунту під впливом деяких пестицидів // Мікробіол. журн. – 2008. – № 6, т. 70. – С. 74–87.

Патика В.П., Макаренко Н.А., Моклячук Л.I. та ін. Агроекологічна оцінка мінеральних добрів та пестицидів. – К.: Основа, 2005. – 300 с.

Романенко В.И., Кузнецов С.И. Экология микроорганизмов пресных водоемов. – Ленинград: Наука, 1974. – 196 с.

Руководство к практическим занятием по микробиологии: Практ. пособие / Под ред. Н.С. Егорова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. – 215 с.

Васильєв В.П. Аналитическая химия. Гравиметрические и титро- метрические методы анализа. – М.: Высшая школа, 1989. – 320 с.

Деденко Л.Р., Керженцев И.В. Математическая обработка и оформление результатов экспериментов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 112 с.

Жарикова Н.В., Журенко Е.Ю., Коробов В.В. и др. Биоразнооб- разие бактерий – деструкторов хлорированных феноксикислот // Весник ОГУ. – 2009. – № 6. – С. 121–123

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2076-0558 (Print); 2307-4663 (Online)

DOI 10.18524/2307-4663