№ 1(21) (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОГЛЯДОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ

БАКТЕРIОФАГИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БАКТЕРIАЛЬНI БIОПЛIВКИ PDF
Є. С. Воробєй, О. С. Воронкова, I. В. Маліновська, А. I. Вінніков 6-19

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВIРУСУ КЛIЩОВОГО ЕНЦЕФАЛIТУ , ЯКИЙ ЦИРКУЛЮЄ В ПIВНIЧНО-ЗАХIДНОМУ ПРИЧОРНОМОР ’Ї PDF (Русский)
О. О. Юрченко, Д. О. Дубіна, Н. О. Виноград 20-28
СИНТЕЗ ПІОЦІАНІНУ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ЗА ВПЛИВУ ВІ СМУТОВИХ МЕТАЛОКОМПЛЕКСІВ ПОРФІРИНІВ ТА АУТОІНДУКТОРІВ СИСТЕМИ QUORUM SENSING PDF
М. Б. Галкін, В. О. Iваниця 29-36
ФIЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛIЗ ВIРУСIВ ГРИПУ ЛЮДЕЙ А(H3N2), ВИДIЛЕНИХ В УКРАЇНI В ЕПIДЕМIЧНОМУ СЕЗОНI 2011–2012 РОКIВ PDF
Л. В. Лейбенко, В. П. Поліщук, Л. В. Радченко, А. П. Міроненко 37-47
ВПЛИВ НОВИХ БIОПРЕПАРАТIВ НА ОСНОВI АВЕРКОМУ НА РОЗВИТОК I ПРОДУКТИВНIСТЬ РОСЛИН ТА ЕКСПРЕСIЮ ГЕНIВ СИНТЕЗУ si/miРНК PDF
Г. О. Iутинська, В. А. Циганкова, Л. О. Білявська, В. Є. Козирицька 48-58
ВПЛИВ НАНОЧАСТОЧОК ДIОКСИДУ КРЕМНIЮ ТА ВЕРМИКУЛIТУ НА АКТИВНIСТЬ ЕНЗИМIВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ BACILLUS SUBTILIS IМВ В-7023 PDF
I. О. Скороход, I. К. Курдиш 59-67
ВПЛИВ ДЕЯКИХ МIКРОЕЛЕМЕНТIВ НА АКТИВНIСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ БАЗИДIОМIЦЕТIВ PDF
Т. Є. Волошко, О. В. Федотов 68-80
РЕЗИСТЕНТНIСТЬ RHODOTORU LARUBRA G2/1 ДО ВАЖКИХ МЕТАЛIВ ТА ЇХ АДСОРБЦIЯ PDF
C. О. Білоіваненко, А. Є. Бухтіяров 81-88
ВИЯВЛЕННЯ IЗОЛЯТIВ ВIРУСУ ШАРКИ СЛИВИ В НАСАДЖЕННЯХ СХIДНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ PDF (English)
Н. В. Тряпіцина, К. М. Удовиченко, С. О. Васюта, Т. В. Медведєва, В. В. Ярушников, В. М. Удовиченко 89-98