Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 4(16) (2011) ДИНАМІКА РОСТУ ПОПУЛЯЦІЙ СУЛЬФІДОГЕННОГО МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація  PDF
Д. Р. Абдуліна, Л. Г. Асауленко, Л. М. Пуріш
 
№ 3(39) (2017) БАКТЕРІАЛЬНА ДЕСУЛЬФУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЛЯ Анотація
І. А. Блайда, Т. В. Васильєва
 
№ 4(12) (2010) ЧУТЛИВІСТЬ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ДО ПОХІДНИХ 4-АМІНО-3,5-ДИМЕТИЛ-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛІЮдних 4-аміно-3,5-диметил-4H-1,2,4-триазолію Анотація  PDF
Н. В. Ткачук, В. О. Янченко, А. М. Демченко
 
№ 1(37) (2017) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТОВИХ СТРЕПТОМІЦЕТІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ТА ГРИБІВ Анотація  PDF
О. А. Дрегваль, А. О. Єременко, Н. В. Черевач, А. І. Вінніков
 
№ 1(5) (2009) АНТИБАКТЕРIАЛЬНА АКТИВНIСТЬ НIКОТИНОЇЛГIДРАЗОНА САЛIЦИЛОВОГО АЛЬДЕГIДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ Анотація  PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, Т. О. Філіпова, I. Й. Сейфулліна, В. С. Подуст
 
№ 4(28) (2014) МІКРОБІОТА ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ЗА ВНЕСЕННЯ ЗОЛИ Анотація  PDF
С. В. Кузьмішина, С. О. Гнатуш, В. І. Баранов
 
№ 1(37) (2017) ПРОБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БИОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОПІОНОВОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ Анотація
Л. В. Капрельянц, Л. О. Крупицька
 
№ 1(25) (2014) ВИДАЛЕННЯ БРОМІДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS ЗА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГЛИНИСТИМ МІНЕРАЛОМ ТА ХІТОЗАНОМ Анотація  PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, О. Г. Горшкова, І. В. Пузирьова, В. О. Іваниця
 
№ 4(40) (2017) ПРОДУКЦІЯ ЕЗКОПОЛІСАХАРИДІВ ШТАМАМИ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ФЕРМЕНТОВАНИХ ПРОДУКТІВ Анотація  PDF
І. Л. Гармашева, Н. К. Коваленко, О. М. Василюк, Л. Т. Олещенко
 
№ 1(5) (2009) НАФТОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ I ГЕТЕРОТРОФНА МIКРОБIОТА АКВАТОРIЇ ОСТРОВА ЗМIЇНИЙ Анотація  PDF
Г. В. Лісютін, A. Є. Бухтіяров, С. О. Білоіваненко, Л. П. Пономарьова, Т. В. Гудзенко, В. О. Iваниця
 
№ 1(5) (2009) ТОКСИГЕННI ВЛАСТИВОСТI ЕНТОМОПАТОГЕНІВ BACILLUS THURINGIENSIS Анотація
Т. І. Патика, В. П. Патика
 
№ 3(23) (2013) ДИСИМІЛЯЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТІВ РІЗНИМИ ШТАМАМИ DESULFOVIBRIO SP. КИШЕЧНИКА ЛЮДИНИ Анотація
I. В. Кушкевич
 
№ 1(1) (2007) АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІ3МІВ, І3ОЛЬОВАНИХ І3 ГРУНТІВ МОЛДОВИ Анотація
С. А. Бурцева, Т. Ф. Сирбу, В. О. Сланіна В.О., С. А. Толочкіна, С. М. Кодряну
 
№ 4(16) (2011) УТВОРЕННЯ СПОЛУК СIРКИ З РIЗНИМ СТУПЕНЕМ ОКИСНЕННЯ БАКТЕРIЯМИ CHLOROBIUM LIMICOLA IМВ К-8 Анотація  PDF
М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, C. О. Гнатуш
 
№ 4(20) (2012) ВИЛУЧЕННЯ МІДІ (II) ТА НІКЕЛЮ (II) IЗ КОНЦЕНТРОВАНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЮ, ХІТОЗАНОМ ТА ІММОБІЛІЗОВАНИМИ Б Анотація  PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, І. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, О. М. Захарія, Г. В. Лісютин, О. Г. Горшкова, В. О. Іваниця
 
№ 2(22) (2013) CУЛЬФАТВIДНОВЛЮВАЛЬНI БАКТЕРIЇ, СТIЙКI ДО ПIДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦIЙ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ Анотація  PDF
К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 1(13) (2011) СКРИНIНГ ШТАМIВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРIЙ ТА БIФIДОБАКТЕРIЙ ЗА ПРОБIОТИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ Анотація  PDF
О. А. Полтавська, Н. К. Коваленко, I. Г. Успенський
 
№ 4(16) (2011) АНАММОКС БАКТЕРIЇ – УНІКАЛЬНІ МІКРООРГАНІЗМИ КРУГООБІГУ АЗОТУ Анотація  PDF
М. М. Чабан, В. О. Iваниця
 
№ 4(36) (2016) АНТАГОНІСТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ LACTOBACILLUS PLANTARUM, ВИДІЛЕНИХ З РОСЛИННИХ ДЖЕРЕЛ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ, ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація  PDF
А. Г. Мерліч, Н. В. Ліманська
 
№ 2(18) (2012) ОСОБЛИВОСТI КОНСТРУКТИВНОГО АНАБОЛIЗМУ ВУГЛЕВОДIВ У КЛIТИНАХ ЗЕЛЕНИХ СIРКОВИХ БАКТЕРIЙ CHLOROBIUM LIMICOLА IМВ К-8 Анотація  PDF
М. Б. Горішний , С. П. Гудзь
 
№ 2(10) (2010) АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ДІЯ ЧЕТВЕРТИННИХ СОЛЕЙ ТРИАЗОЛОАЗЕПІНІЮ ЩОДО АМОНІФІКУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНОГО УГРУПОВАННЯ Анотація  PDF
Н. В. Ткачук, Н. Р. Демченко
 
№ 2(26) (2014) АКТИВНІСТЬ ТА КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АДЕНОЗИН-5'-ФОСФОСУЛЬФАТРЕДУКТАЗИ КИШКОВИХ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація
І. В. Кушкевич
 
№ 4(8) (2009) ГIДРОЛАЗНА АКТИВНІСТЬ АНТАРКТИЧНИХ БАЦИЛ Анотація
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, O. М. Полтавський, В. М. Iляш
 
№ 2(46) (2019) ВПЛИВ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ НА ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ОКСАЛАТДЕГРАДУВАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ У КИШКОВОМУ ТРАКТІ ЩУРІВ Анотація  PDF
І. В. Акуленко, М. Ю. Корбуш, В. О. Стецька, Т. М. Сергійчук, Г. М. Толстанова, Н. М. Степанова
 
№ 2(6) (2009) ПРИГНIЧЕННЯ ПIГМЕНТСИНТЕЗУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТI БАКТЕРIЙ IОНАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація  PDF
О. Ф. Рильський, П. I. Гвоздяк
 
№ 4(24) (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ПУРПУРОВИХ НЕСIРКОВИХ БАКТЕРIЙ RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS З ОЗЕРА ЯВОРIВСЬКЕ (УКРАЇНА ) Анотація  PDF
С. О. Гнатуш, С. В. Лаврик
 
№ 4(12) (2010) ВИДIЛЕННЯ ТА IДЕНТИФIКАЦIЯ ЕНДОФIТНИХ БАКТЕРIЙ IЗ РОСЛИН БАМБУКА (PHYLLOSTACHYS I FARGESIA) Анотація
О. В. Мошинець, Ж. Бруне, С. Ю. Римар, I. В. Косаківська, Г. Потерс
 
№ 4(20) (2012) АКУМУЛЯЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БАКТЕРІЯМИ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація
В. А. Иваница, А. Е. Бухтияров, Г. В. Лисютин, А. Н. Захария, Т. В. Гудзенко
 
№ 3(23) (2013) LACTOBACILLUS PLANTARUM ІЗ ЯГІД ВИНОГРАД У, ЯКИЙ КУЛЬТИВУЄТЬСЯ НА ПIВДНI УКРАЇНИ Анотація
А. Г. Мерліч, В. О. Iваниця, Н. В. Коротаєва, М. А. Златогурська, Н. Ю. Васильєва, Д. О. Бабенко, Н. В. Ліманська
 
№ 3(4) (2008) ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ RHIZO BIUM НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ПІГМЕНТІВ І КРОХМАЛЮ У РОСЛИН ГОРОХУ Анотація  PDF
У. Я. Стамбульська, В. I. Лущак
 
№ 3(11) (2010) РIСТ КОРОЗІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ БАКТЕРІЙ ЗА ПРИСУТНОСТІ ПЕСТИЦИДУ 2,4-Д Анотація  PDF
С. В. Приходько, О. С. Бондар, I. М. Курмакова, О. П. Третяк
 
№ 3(11) (2010) ПЕКТОЛIТИЧНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 3(50) (2020) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БАКТЕРІЙ У КУЛЬТУРІ КЛІТИН ТА ТКАНИН РОСЛИН Анотація  PDF
Н. В. Титаренко, Н. І. Теслюк, В. О. Іваниця
 
№ 3(11) (2010) ЛІПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS Анотація
Л. В. Авдєєва, А. И. Осадчая, Л. А. Сафронова, В. М. Иляш, М. А. Хархота
 
№ 2(3) (2008) ЗАСТОСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У ВИРОБНИЦТВІ СИРУ З ВИКОРИСТАННЯМ СОЄВОГО БІЛКА Анотація
Г. В. Коєв, Е. Д. Бурец, С. В. Швец, С. А. Бурцева
 
№ 2(18) (2012) АНТИМIКРОБНА АКТИВНIСТЬ ПОХIДНИХ IЗОНIКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА КОМПЛЕКСIВ СТАНУМУ(IV) НА ЇХ ОСНОВI Анотація  PDF
О. Ю. Зінченко, Н. В. Шматкова, I. I. Сейфулліна, Б. М. Галкін, Т. О. Філіпова
 
№ 4(32) (2015) АНАЛІЗ ПЛАЗМІДНОГО СКЛАДУ ДНК СОЛЕСТІЙКИХ ШТАМІВ РИЗОСФЕРНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація
С. С. Муродова, К. Д. Давранов
 
№ 2(14) (2011) БАКТЕРІЇ-ДЕСТРУКТОРИ МОРТМАСИ CLADOPHORA SIWASСHENSIS У РАПІ АМФІБІАЛЬНИХ ДІЛЯНОК АРАБАТСЬКОЇ СТРІЛКИ ТА БЕРДЯНСЬКОЇ КОСИ Анотація  PDF
А. М. Солоненко
 
№ 3(7) (2009) ПСИХРОФІЛЬНІ ШТАМИ СУЛЬФАТВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ Анотація  PDF
Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь
 
№ 4(32) (2015) ВПЛИВ ЕНДОФІТНИХ БАКТЕРІЙ СОЇ НА ФОРМУВАННЯ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ І РИЗОСФЕРНЕ МІКРОБНЕ УГРУПОВАННЯ Анотація  PDF
І. С. Бровко, Л. В. Титова, Г. О. Іутинська
 
№ 1(9) (2010) СИНТЕЗ ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ У БАЦИЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДУ ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація  PDF
Л. В. Авдєєва, А. І. Осадча, Л. А. Сафронова, В. М. Iляш, М. А. Хархота
 
№ 2(30) (2015) ВПЛИВ АНТИСЕПТИКІВ І ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ Анотація  PDF
Л. Л. Сіда, О. С. Воронкова, О. А. Сірокваша, Т. М. Шевченко, А. І. Вінніков
 
№ 2(14) (2011) ВИЛУЧЕННЯ ГЕРМАНIЮ З ВIДХОДIВ СВИНЦЕВО- ЦИНКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТIОНОВИМИ БАКТЕРIЯМИ Анотація  PDF
I. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. I. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. О. Iваниця
 
№ 3(7) (2009) ЗДАТНIСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ГIДРОЛIЗУВАТИ КСИЛАН Анотація
А. I. Осадча, Л. А. Сафронова, Л. В. Авдєєва, В. М. Iляш
 
№ 2(30) (2015) МЕТАГЕНОМНИЙ 16S РРНК АНАЛІЗ МІКРОБНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ЧОРНОГО МОРЯ В РАЙОНІ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ Анотація
О. Є. Боброва, Й. Б. Крістофферсен, В. О. Іваниця
 
№ 1(41) (2018) АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ ГЛУТАТІОНОВОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ БАКТЕРІЙ CHLOROBIUM LIMICOLA IMB K-8 ЗА ВПЛИВУ КУПРУМ (ІІ) СУЛЬФАТУ Анотація  PDF
Т. Б. Сегін, С. О. Гнатуш, О. Д. Масловська, О. М. Василів
 
№ 2(14) (2011) ЦЕЛЮЛАЗНА АКТИВНIСТЬ БАКТЕРIЙ РОДУ BACILLUS Анотація
Л. В. Авдєєва, А. I. Осадча, М. А. Хархота
 
№ 1(45) (2019) АКУМУЛЯЦІЯ Cu(II) МОРСЬКИМИ НЕЙТРОФІЛЬНИМИ ТІОНОВИМИ БАКТЕРІЯМИ Анотація  PDF
Н. Ю. Васильєва, Л. І. Слюсаренко, Т. В. Васильєва
 
№ 3(19) (2012) ВИЛУЧЕННЯ РIДКIСНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ УГРУПОВАННЯМИ МIКРООРГАНIЗМIВ ЗОЛИ ВIД СПАЛЮВАННЯ ПАВЛОГРАДСЬКОГО ВУГIЛЛЯ Анотація
И. В. Блайда, Т. В. Васильева, Л. И. Слюсаренко, В. Ф. Хитрич, В. А. Иваница
 
№ 4(24) (2013) НАФТООКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАКТЕРIЙ РОДУ PSEUDOMONAS Анотація  PDF
Т. В. Гудзенко, О. В. Волювач, Т. О. Бєляєва, I. П. Конуп, А. Є. Бухтіяров, Г. В. Лісютін, I. В. Пузирьова, О. Г. Горшкова, В. О. Iваниця
 
1 - 50 з 70 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо